Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos i Serveis de Referčncia

Codi de l'assignatura: 360046

Curs acadčmic: 2010-2011

Coordinaciķ: Lluis Agusti Ruiz

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

40

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’alumnat haver cursat prèviament les assignatures Cerca i Ús d’Informació i Recuperació d’Informació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Identificar, categoritzar i avaluar recursos d’informació.

 

Analitzar i seleccionar diferents recursos d’informació d’acord amb necessitats d’informació concretes.

 

Fer cerques d’informació per a usuaris externs o dins d’un equip de gestió de projectes.

 

 

Blocs temātics

 

1. Fonaments en recursos i serveis d'informaciķ i referčncia

1.1. Concepte i abast dels recursos d’informació per al treball de referència

1.2. Concepte i abast dels serveis d’informació i referència

2. Identificaciķ, caracteritzaciķ i avaluaciķ d'obres de referčncia

2.1. Concepte, característiques i avaluació de les obres de referència

2.2. Obres de referència en lexicografia

2.3. Enciclopèdies

2.4. Directoris

2.5. Guies

2.6. Estadístiques

2.7. Obres de referència geogràfiques

2.8. Obres de referència biogràfiques

3. Identificaciķ, caracteritzaciķ i avaluaciķ de fonts d'informaciķ sobre publicacions unitāries

3.1. Concepte, característiques i avaluació de fonts d’informació sobre publicacions

3.2. Identificació i control de monografies

3.3. Localització de monografies

3.4. Selecció i adquisició de monografies

3.5. Identificació, selecció i adquisició d’altres suports

3.6. Identificació i localització de literatura grisa

4. Identificaciķ, caracteritzaciķ i avaluaciķ de fonts d'informaciķ sobre publicacions periōdiques

4.1. Identificació i control de publicacions

4.2. Localització de publicacions periòdiques i articles de revistes

4.3. Selecció de publicacions periòdiques

4.4. Premsa impresa i digital

5. Eines i recursos en el web 2.0 per al treball de referčncia

5.1. Les xarxes socials en la bibliografia crítica i selectiva

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de treball serà teòrica i pràctica.

Tret del primer bloc de l’assignatura, que és exclusivament teòric i que es basarà en les explicacions del professor, en la resta dels apartats el professor exposarà les característiques principals d’una selecció de recursos d’informació segons el seu accés directe a la informació o el control d’aquesta informació. Es complementarà el treball directe amb altres recursos i amb lectures relacionades.

Finalment, es proposarà als alumnes que facin un treball de curs en què hauran de presentar un recull de recursos d’informació sobre un tema determinat responent a una necessitat informativa i documental d’una unitat d’informació, o d’un usuari individual o col·lectiu. Aquest treball consistirà a descriure un mapa de recursos pertinents basats en supòsits pràctics hipotètics plantejats a principi de curs pels professors.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Primera convocatòria
L’avaluació continuada es basarà en un examen final teoricopràctic (55 % de la nota) i un treball de curs obligatori (30 %), i també en 3 exercicis pràctics obligatoris (15 %), un d’aquests exercicis consistirà en el lliurament d’un avanç parcial del treball de curs.

Segona convocatòria
L’avaluació consistirà en un examen (55 % de la nota) i un treball de curs (45 %). Les proves superades en la primera convocatòria (examen o treball) es mantindran en aquesta segona convocatòria.

 

Avaluaciķ única

Primera convocatòria
L’avaluació consistirà en un examen (55 % de la nota) i un treball de curs (45 %).

Segona convocatòria
L’avaluació consistirà en un examen (55 % de la nota) i un treball de curs (45 %). Les proves superades en la primera convocatòria (examen o treball) es mantindran en aquesta segona convocatòria.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Accart, Jean-Philippe. Les services de référence: du présentiel au virtuel. Paris: Cercle de la librairie, 2008. 283 p. ISBN 978-2-7654-969-4.

Catāleg UB  Enllaç

Bopp, Richard E.; Smith, Linda C. (gen. eds.). Reference and information services: an introduction. 3rd ed. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2001. xxix, 626 p. ISBN 1-56308-621-2.

Catāleg UB  Enllaç

Cassell, Kay Ann; Hiremath, Uma. Reference and information services in the 21st century: an introduction. 2nd ed. New York: Neal-Schuman Publishers, cop. 2009. xvii, 461 p. ISBN 978-1-55570-672-2.

Catāleg UB  Enllaç

Gallego Lorenzo, Josefa; Juncà Campdepadrós, Manela. Fonts d’informació. Barcelona: UOC, 2009. [308] p. ISBN 9788469246382.

Disponible en línia [Consulta: 9 de juliol 2010]  Enllaç
Catāleg UB  Enllaç

Katz, William A. Introduction to reference work. 8th. New York: McGraw-Hill, 2001. 2 vol. ISBN 0-07-244107-0.

Catāleg UB  Enllaç

Merlo Vega, José Antonio. Información y referencia en entornos digitales: desarrollo de servicios bibliotecarios de consulta. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2009. 401 p. ISBN 978-84-8371-918-3.

Catāleg UB  Enllaç

Prévoteau, Marie-Hélène; Utard, Jean-Claude. Manuel de bibliographie générale. Nouvelle éd. Paris: Electre, Cercle de la librairie, 2005. 524 p. ISBN 2-7654-0912-9.

Catāleg UB  Enllaç

Rodríguez Yunta, Luis; Maldonado Martínez, A. (coord.). La información especializada en Internet. 2ª ed. Madrid: CSIC-CINDOC, 2006. 495 p. ISBN 978-84-00-08436-3.

Catāleg UB  Enllaç

Torres Ramírez, Isabel. Las fuentes de información. Estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1998. ISBN 978-84-7738-460-1.

Catāleg UB  Enllaç