Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iniciació a la Geologia

Codi de l'assignatura: 361166

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Francesc Sabat Montserrat

Departament: Departament de Geodinàmica i Geofísica

crèdits: 10

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials

111

 

-  Teoria

 

20

 

-  Teoricopràctica

 

5

 

-  Pràctiques de laboratori

 

40

 

-  Sortida de camp

 

40

 

-  Sortida cultural

 

6

Treball tutelat/dirigit

39

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

G.2.1. Capacitat per al pensament abstracte, d'anàlisi, de síntesi i de visió.

   -

G.5.2. Capacitat de cercar, d'usar i d'integrar la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

   -

G.2.3. Capacitat per aprendre i actualitzar-se.

   -

G.1.1. Capacitat crítica i autocrítica.

   -

G.1.2. Capacitat d'avaluar i de mantenir la qualitat de la feina produïda.

   -

G.5.1. Capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina.

   -

E.5. Ser capaç de percebre i comprendre les dimensions espaciotemporals dels processos geològics i els efectes que tenen al planeta.

   -

E.6. Ser capaç de recollir, de processar i d'interpretar dades de camp i altres fonts de manera rigorosa, com també analitzar-les al laboratori o gabinet, i documentar-ne en un informe els resultats.

   -

E.7. Aplicar mètodes quantitatius senzills, inclosos els geoespacials als sistemes de la Terra.

   -

E.2. Reconèixer les aplicacions i les responsabilitats de la geologia i el rol que té en la societat.

   -

E.1. Demostrar un coneixement ampli i bona comprensió de les característiques, els processos, la història i els materials del sistema Terra.

   -

E.9. Tenir la capacitat per observar i comprendre el medi ambient.

   -

E.11. Experiència pràctica en el camp d'un rang variat de roques, estructures, paisatges i altres processos naturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements bàsics sobre el sistema Terra, sobre cartografia i topografia, sobre geologia regional de l’entorn i sobre els camps d’aplicació professional de la geologia.
— Utilitzar la llibreta de camp.
— Elaborar informes sobre geologia de l’entorn basats en les pràctiques de camp.
— Redactar resums de conferències.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Teoria

0. Introducció a l’assignatura, test d’inici i galeria d’imatges (1 h)

1. Introducció a la geologia (1 h)

Què és la geologia? Escales d’observació. Unitat de temps geològic. Història de la geologia. Mètode científic. Sistema Terra

2. El sistema solar (1 h)

3. Geografia física (2 h)

Continents i oceans. Corrents atmosfèrics i oceànics. Cinturons climàtics

4. Estructura de l’interior de la Terra i tectònica de plaques (2 h)

5. Processos externs i processos interns (2 h)

El cicle hidrològic. Meteorització. Erosió. Sedimentació. Ambients sedimentaris. Terratrèmols. Volcans. Rift continental. Orogènia

6. Origen de les roques (3 h)

Origen de l’univers i del sistema solar. Diferenciació de la Terra

7. El cicle de les roques (2 h)

Roques sedimentàries. Roques ígnies. Roques metamòrfiques.

8. Temps geològics i datació (1 h)

L’escala dels temps geològics. Sistemes de datació: fòssils i radiocronologia

9. Història de la Terra i de la vida (2 h)

La Terra a l’arqueà, al proterozoic i al fanerozoic. Evolució de l’atmosfera, de la vida, de la temperatura i del nivell de l’oceà. Les glaciacions

10. Camps professionals de la geologia (3 h)

Sortides professionals. Col·legi de Geòlegs
Aquestes conferències han d’explicar quines són les sortides professionals dels geòlegs, en què consisteix la vida professional d’un geòleg (satisfaccions, neguits, gràcies i desgràcies, etc.). Han de ser un bany de realisme, un tocar de peus a terra, una forma d’entreveure com pot ser el futur en acabar els estudis.

II. Pràctiques de gabinet

1. Minerals i roques: reconeixement en mostra de mà —a ull nu i amb lupa— de minerals constituents de roques (1 sessió) i de les roques més comunes (1 sessió per a cada tipus de roques: sedimentàries, ígnies i metamòrfiques) (4 x 2 = 8 h)

2. Topografia i cartografia (mapes topogràfics i projeccions cartogràfiques) (8 x 2 = 16 h)

Quatre d’aquestes sessions es fan a l’aula d’ordinadors (S1).

3. Recursos d’informació de la biblioteca (1 x 2 = 2 h)

A l’aula d’ordinadors.

4. Representació gràfica d’elements geològics (orientació de plans en l’espai; columna estratigràfica; mapes, talls i blocs diagrama geològics) (4 x 2 = 8 h)

5. Fòssils (reconeixement de fòssils característics d’algunes eres i períodes) (2 x 2 = 4 h)

III. Pràctiques de camp

Sortida 1. Els volcans d’Olot, amb autocar. Primera sortida lúdica i motivadora

Sortida 2. El Montcau (Sant Llorenç del Munt), amb autocar. Capes, conglomerats, les grans unitats del relleu i geològiques de Catalunya, orientació. Treball sobre aflorament i mapa topogràfic

Sortida 3. Figaró-Montmany, amb tren. Sòcol paleozoic, discordança herciniana, cobertura triàsica i paleògena. Roques metamòrfiques, ígnies i sedimentàries. Geologia d’aflorament. Itinerari

Sortida 4. Turons de Barcelona, amb autobús i metro. Geologia urbana. Paleozoic de Barcelona. Geologia d’aflorament. Itinerari. Aplicació de la geologia

Sortida 5. Centelles-Puigsagordi, amb tren. Sòcol i cobertora basculats. Geologia de paisatge. Treball sobre mapa

IV. Visites a empreses o obres

V. Conferències

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques (20 hores): 20 classes de 50 minuts, 1 classe per setmana.

— Conferències (5 hores): 5 conferències d’1 hora. Impartida per un professor de la UB sobre un tema concret i complementari amb un caràcter lúdic i de divulgació.

— Pràctiques de gabinet (40 hores): sessions de 2 hores. 1 sessió per setmana. 5 sessions requereixen l’aula d’ordinadors.

— Camp: 5 sortides de camp (1. Olot, 2. La Mola de Sant Llorenç de Munt, 3. Figaró - Cingles de Bertí, 4. Turons de BCN i 5. Campdevànol - Sant Pere d’Auira). L’estudiant ha de fer i presentar un treball de cadascuna de les cinc sortides de camp (text a ordinador i figures a mà). De la primera sortida ha de respondre un qüestionari, de la segona ha de fer un informe breu, de la tercera ha de lliurar la columna estratigràfica i el tall geològic, de la quarta ha de lliurar la columna, el tall i la historia geològica i de la cinquena ha de fer un informe complet.
L’alumnat repetidor pot escollir entre fer les 5 sortides mencionades o fer-ne dues d’autoguiades. Ha d’escollir-les d’entre un grup de sis, anar-hi pel seu compte i fer i lliurar un informe complet.
La correcció dels treballs correspon al professorat de les pràctiques de camp.

— Visites: 3 visites a empreses o obres relacionades amb la geologia i situades a l’àrea metropolitana.

— Treball dirigit no presencial: n’hi ha de dos tipus: treball individual i treball en grup. Tots els treballs s’avaluen. Alguns treballs es retornen amb correccions.

1) Treball individual

 • Resum escrit d’una de les 5 conferències i el plantejament d’una pregunta interessant al conferenciant (màxim 1 sola cara, a ordinador, lletra Arial 12). La correcció i la resposta de les preguntes plantejades correspon al professorat conferenciant.
 • Llibreta de camp. La revisió de la llibreta de camp correspon al professorat de les pràctiques de camp.
 • Examen de prova. L’objectiu és aprendre a fer exàmens. Consisteix a respondre la pregunta següent: Estructura de l’interior de la Terra. Com sabem el que sabem?
 • Curs Coneixements bàsics i seguretat en muntanya, organitzat per la Facultat de Geologia. Atesa la importància de la feina de camp en l’estudi de la geologia es considera un mèrit participar en aquest curs.
 • La participació en les visites també es considera un mèrit. L’assistència, la puntualitat, la responsabilitat, l’actitud i la disciplina en el treball poden ser considerats mèrits.

 • 2) Treball en grups de 2 a 4 estudiants

  L’alumnat s’agrupa lliurement. Els grups no són fixos i poden variar sempre que els estudiants vulguin. Només molt excepcionalment i amb la justificació deguda i l’acceptació prèvia del professor, s’admet un treball signat per un sol alumne.
  En lliurar el treball s’hi ha de fer constar el nom dels estudiants participants en el treball i el tant per cent del total del treball que correspon a cadascun (una opció alternativa és que per a cada treball l’alumnat hi adjunti un dietari). Aquesta informació és indispensable per a l’avaluació del treball.
 • Dos qüestionaris de deu preguntes de tipus test cadascun sobre els temes de teoria. La correcció correspon al professorat de teoria dels temes corresponents.
 • Un glossari. Cada grup d’estudiants escull un dels termes proposats pel professorat i n’ha de buscar la definició, fer-ne una breu explicació i adjuntar-hi una il·lustració (màxim 1 sola cara, a ordinador, lletra Arial 12). La correcció correspon al professorat de teoria dels temes corresponents.
 • Una lectura en anglès (al voltant d’una pàgina) d’aspectes complementaris de la teoria. L’estudiant n’ha de fer un resum i ha respondre una pregunta plantejada pel professor (màxim 1 sola cara, a ordinador, lletra Arial 12). La correcció correspon al professorat de teoria dels temes corresponents.
 •  

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Els percentatges sobre la nota final de cadascuna de les activitats avaluades és el següent:

  — Camp: 25 %
  — Treball dirigit no presencial: 20 %
  — Pràctiques de gabinet amb prova específica (blocs 2, 3 i 5): 25 %
  — Examen final: 30 %
  La nota mínima de cadascuna d’aquestes activitats necessària per poder fer la mitjana és 3,5.

  Els blocs de pràctiques de gabinet que tenen un exercici d’avaluació específic són:
  — «Topografia i cartografia» (bloc 2)
  — «Recursos informàtics de la biblioteca» (bloc 3)
  — «Representació gràfica d’elements geològics» (bloc 4)
  L’examen final consta de 3 preguntes de teoria i 2 de pràctiques de gabinet corresponents als blocs «Minerals i roques» (bloc 1) i «Fòssils» (bloc 5).

  Segona convocatòria
  Consta d’un examen de com a màxim 10 preguntes.

   

  Avaluació única

  Si l’alumnat vol acollir-se a l’avaluació única ho ha de sol·licitar per escrit al professor coordinador abans de transcórrer tres setmanes després d’haver començat el curs.
  L’alumnat que s’aculli a aquesta avaluació ha de fer un treball individual i l’examen final i té l’obligació d’assistir a les pràctiques de camp i fer els treballs corresponents.
  L’examen final consta de 5 preguntes, 3 de teoria i 2 de pràctiques de gabinet corresponents als blocs «Minerals i roques» i «Fòssils».

  El treball individual ha d’incloure el següent:
  — Una síntesi resum dels conceptes bàsics de tots i cadascun dels temes de teoria (màxim 1 sola cara, a ordinador, lletra Arial 12).
  — Dos conjunts d’exercicis proposats pel professorat de pràctiques de gabinet. Un dels conjunts corresponent al bloc «Topografia i cartografia» i l’altre corresponent al bloc «Representació gràfica d’elements geològics».
  L’alumnat ha de lliurar el treball individual el dia de l’examen final.

  Segona convocatòria
  Consta d’un examen de com a màxim 10 preguntes.