Pla docent de l'assignatura

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia

Codi de l'assignatura: 361168

Curs acadŔmic: 2010-2011

Coordinaciˇ: Carles Martin Closas

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i GeociŔncies Marines

crŔdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

72

 

-  Teoria

 

42

 

-  PrÓctiques de laboratori

 

14

 

-  Sortida de camp

 

16

Treball tutelat/dirigit

28

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les bases de la biodiversitat, l’origen i les relacions evolutives.
— Conèixer i valorar el paper dels organismes vius en la gènesi i l’evolució de la litosfera, la hidrosfera i l’atmosfera.
— Expressar numèricament i gràficament resultats obtinguts experimentalment al laboratori i al camp.
— Avaluar el paper dels organismes vius en la gènesi de roques.
— Analitzar críticament un article de divulgació científica sobre les relacions biosfera-geosfera i reflectir els resultats de l’anàlisi en un assaig escrit.
— Resumir els resultats d’una sortida de camp en un informe escrit.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Definiciˇ i origen de la vida

1.1. Definició de la vida: organització, estructura i metabolisme

1.2. Hipòtesis sobre l’origen de la vida. Hàbitat físic, la transició prebiòtica de l’hadeà i els inicis anaeròbics i sulfurosos de l’arqueà

2. Desenvolupament inicial de la vida sobre el planeta

2.1. Des de les molècules fins a la biosfera: concatenació de sistemes amb un increment de complexitat

2.2. L’arbre de la vida: origen, diferenciació filogenètica i ecologia dels procariotes i dels eucariotes

2.3. Proves geològiques de les primeres etapes de la vida: el registre fòssil de l’arqueà i del proterozoic

3. Introducciˇ als grups biol˛gics principals

3.1. Regne Monera i Protoctista

3.2. Plantae

3.3. Metazoa

4. Interconnexiˇ entre la biosfera i la geosfera

4.1. Composició elemental de la hidrosfera, l’atmosfera, la litosfera i la biosfera. Relacions estequiomètriques

4.2. La matèria en moviment: «tot flueix»

4.3. Els cicles biogeoquímics: l’establiment d’una estructura cíclica amb retroalimentació

4.4. La transferència de la matèria de la biosfera a la geosfera

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en classes magistrals combinades amb classes de pràctiques tutelades de laboratori i de gabinet. Algunes de les pràctiques de laboratori són simulacions experimentals de condicions ambientals que requereixen un seguiment continuat durant diversos dies. Les pràctiques de gabinet estan centrades sobretot en el reconeixement d’estructures esquelètiques d’interès en les relacions biosfera-geosfera. En la sortida de camp de dos dies es combina ensenyament presencial amb treball de camp, i es reflecteix en una memòria escrita. Durant el curs l’alumnat ha de fer un assaig crític per escrit basat en la lectura de textos curts de divulgació científica.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Examen de les pràctiques de laboratori: 15 %
— Examen de les pràctiques de gabinet: 15 %
— Anàlisi d’un article de divulgació científica: 10 %
— Informe de la sortida de camp: 15 %
— Exàmens de teoria (tres exàmens parcials): 45 %

 

Avaluaciˇ ˙nica

— Examen final teòric: 55 %
— Examen final de les pràctiques: 30 %
— Informe de la sortida de camp: 15 %
És obligatòria l’assistència a les pràctiques de laboratori i a la sortida de camp.