Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cartografia Geològica I

Codi de l'assignatura: 361183

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Jordi M. De Gibert Atienza

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

106

 

-  Pràctiques de problemes

 

84

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

2

 

-  Sortida de camp

 

20

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autònom

12

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

G.2.1. Capacitat per al pensament abstracte, d'anàlisi, de síntesi i de visió.

   -

G.4.1. Capacitat per identificar, plantejar i resoldre problemes.

   -

G.5.1. Capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina.

   -

E.5. Ser capaç de percebre i comprendre les dimensions espaciotemporals dels processos geològics i els efectes que tenen al planeta.

   -

E.6. Ser capaç de recollir, de processar i d'interpretar dades de camp i altres fonts de manera rigorosa, com també analitzar-les al laboratori o gabinet, i documentar-ne en un informe els resultats.

   -

E.7. Aplicar mètodes quantitatius senzills, inclosos els geoespacials als sistemes de la Terra.

   -

E. 8. Ser capaç de definir, de determinar i d'implementar una estratègia per resoldre un problema geològic i produir l'informe corresponent.

   -

E.1. Demostrar un coneixement ampli i bona comprensió de les característiques, els processos, la història i els materials del sistema Terra.

   -

E.11. Experiència pràctica en el camp d'un rang variat de roques, estructures, paisatges i altres processos naturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber llegir i utilitzar mapes geològics.

 

—  Fer i presentar talls geològics.

 

— Reconèixer diferents tipus de contactes i estructures geològiques i la geometria tridimensional a partir de la seva expressió cartogràfica.

 

— Iniciar-se a la cartografia geològica al camp.

 

— Utilitzar el vocabulari geològic bàsic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer la metodologia i les tècniques geomètriques emprades a la cartografia de superfícies geològiques.

 

— Redactar informes breus sobre l’evolució geològica d’una àrea.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Bloc 1. Introducció al mapa geològic

*  Elements del mapa geològic. Mapa topogràfic vs. mapa geològic. Tipus de mapes geològics. Representació cartografia de superfícies planes: direcció, capbussament, influència de la topografia. Introducció a les tècniques de construcció de talls geològics

2

Bloc 2. Interpretació de mapes geològics senzills

*  Representació cartogràfica de diferents tipus de contactes (concordants, discordants, falles, intrusius, metamòrfics) i estructures (plecs). Reconeixement sobre el mapa geològic de diferents tipus de falles i plecs. Tècniques de construcció de talls geològics. Interpretació de la seqüència d’esdeveniments que configuren la geologia d’una zona (història geològica)

3

Bloc 3. Tècniques geomètriques

*  Representació cartogràfica de superfícies sobre el mapa topogràfic a partir de dades puntuals (problema dels tres punts, etc.). Construcció de mapes d’isohipses (contorns)

4

Bloc 4. Interpretació de mapes geològics complexos

*  Aprofundiment dels aspectes introduïts als blocs anteriors mitjançant el treball sobre mapes de major complexitat amb intersecció d’estructures i altres aspectes (canvis laterals de fàcies, metamorfisme, roques ígnies i dipòsits quaternaris)

5

Bloc 5. Introducció a la cartografia de camp

*  Construcció de mapes geològics al camp i a partir de dades obtingudes al camp. Traçat de contactes sobre el mapa topogràfic. Presa de dades al camp. Construcció de talls geològics a partir de dades de camp. Comparació dels mapes elaborats amb d’altres de publicats en sèries comercials

6

Bloc 6. Introducció a la cartografia digital

*  Tractament informàtic de dades cartogràfiques i geològiques. Tipus d’arxius i programari utilitzats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els blocs de l’1 a al 4 s’organitzen en sessions pràctiques de gabinet en què l’alumnat ha de treballar els exercicis que se li plantegen. Per fer-ho se li proporcionen unes bases conceptuals a mode de breus introduccions teòriques a algunes sessions. Durant les pràctiques el professorat resol els dubtes que vagin sortint i guien l’alumnat.

El bloc 5 inclou dos dies i mig de pràctiques de camp més algunes sessions de gabinet durant les quals es treballen les dades preses al camp.

El bloc 6 està constituït per una sola sessió de treball a l’aula d’informàtica.

Prop de la meitat de les pràctiques es recullen i es retornen corregides a l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació s’obté a partir de:
— Correcció d’exercicis fets durant el curs a les activitats presencials (10-15 %).
— Correcció de treballs tutorats (10-20 %).
— Valoració d’una prova de control intermèdia (10-20 %).
— Valoració d’una prova de síntesi (50-60 %) (cal aprovar-la perquè faci mitjana).

Les sortides de camp són obligatòries. Si no s’hi pot assistir per causa justificada, s’ha de fer un treball substitutiu.

 

Avaluació única

L’alumnat que s’aculli a aquesta opció obté la nota a partir d’un únic examen final. Les sortides de camp són obligatòries. Si no s’hi pot assistir per causa justificada, s’ha de fer un treball substitutiu.