Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori d'Aplicacions Gràfiques

Codi de l'assignatura: 363348

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Jorge Gratacos Roig

Departament: Departament de Dibuix

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

42

 

-  Teoria

(Tema 1)

 

8

 

-  Teoricopràctica

(Introduccions als temes)

 

12

 

-  Pràctiques de problemes

(Càlculs digitals)

 

4

 

-  Sortida de camp

(Localització i mesurament d'una obra a l'espai públic)

 

6

 

-  Taller experimental

(Resolució d'exercicis segons tema)

 

12

Treball tutelat/dirigit

(Segons les pràctiques establertes a desenvolupar a classe.)

18

Aprenentatge autònom

(Preparació de les parts del treball final a desenvolupar segons indicacions del professorat al Campus Virtual.)

90

 

 

Recomanacions

 

La part de l’assignatura pràctica (taller) es desenvolupa amb ordinador. Si l’alumne no en té, a la Facultat hi ha la sala d’usuaris d’informàtica on pot trobar tots els recursos necessaris.
Les pràctiques es desenvolupen amb la presència del professorat.
Encara que és una obvietat, l’alumnat ha de conèixer el funcionament bàsic d’algun dels sistemes operatius gràfics —del tipus Windows, Linux o MacOS X— per poder seguir l’assignatura amb condicions normals.


Altres recomanacions

Quant a les referències bibliogràfiques, es poden trobar al Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

Específiques de la titulació

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis del dibuix, tècniques i tecnologies, i saber-los utilitzar.

 

— Conèixer els formats d’arxius gràfics, i saber-los utilitzar.

 

— Conèixer les diferents modalitats de producció, de la representació gràfica, com també les tècniques i tecnologies que corresponen aplicar als treballs artístics, i saber-les utilitzar de manera adequada.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar el programari corresponent a cadascuna de les tecnologies de producció d’imatges i procediments d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i anàlisi de l'evolució històrica de les aplicacions gràfiques digitals

*  Visió històrica de l’evolució i anàlisi de les aplicacions gràfiques

1.1. Història de les aplicacions digitals

1.2. Història de les aplicacions gràfiques digitals

2. Coneixement i usos correctes dels formats d'arxius gràfics (FAG)

*  Estudi, continguts i aplicacions dels formats d’arxius gràfics

2.1. Què és un arxiu?

2.2. Què és un format d’arxiu?

2.3. Sistemes d’emmagatzematge d’imatges

2.4. Tipus de FAG

2.5. Descripció i característiques dels FAG

2.6. Aplicacions dels FAG

3. Creació i tractament d'imatges digitals: mapa de bits i vectorials

*  Producció i anàlisi de les imatges digitals del tipus mapa de bits (bitmap). Producció i anàlisi de les imatges del tipus vectorials. Veure’n les aplicacions.

3.1. Imatges mapa de bits

3.2. Imatges vectorials

4. Conceptes de maquetació en suports físics i virtuals

*  Introduir, en general, els conceptes bàsics de maquetació. Estudiar-ne l’aplicació en els diferents entorns tant físics (paper) com virtuals (web, presentacions, etc.).

4.1. Conceptes de maquetació

4.2. Espai paper

4.3. Espai virtual: Internet

4.4. Espai virtual: presentacions

5. Introducció a les aplicacions de CAD i 3D

*  Conceptes fonamentals de 2D i 3D. Les seves aplicacions en els diversos projectes

5.1. Conceptes bàsics dels sistemes CAD

5.2. Fonaments de 2D

5.3. Fonaments de 3D

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es pretén potenciar l’adquisició d’habilitats i la capacitat d’utilitzar-les en els processos de creació. La metodologia de l’ensenyament de l’assignatura es vincula a les modalitats organitzatives següents:
— Classes magistrals en què el professorat introdueix els continguts històrics, teòrics i tècnics de l’assignatura i els desenvolupa.
— Seminaris tutorats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques concretes i les seves aplicacions en els processos de creació.
— Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació.
— Estudi de casos aplicats a problemes i aspectes concrets amb relació a la utilització de les tècniques.
— Les activitats i les metodologies descrites estan orientades a conèixer les aplicacions bàsiques que es poden desenvolupar dins de l’àmbit de l’art: imatges gràfiques mapa de bits, vectorials (2D i 3D); maquetació en diferents suports: paper, web i presentacions.

Observació: Les fonts documentals estaran al Campus Virtual del LAG i s’hi especificaran altres fonts necessàries i més específiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, activitats d’assaig, pràctiques, problemes, estudi de casos i treballs de l’estudiant sobre els quals s’expliciten els criteris d’avaluació.

Es fa un treball final, que consisteix en la presentació dels exercicis que hagi proposat el professorat per a cada tema, seguint l’esquema orientatiu que surt al Campus Virtual.

El sistema de qualificació és en el rang de 0-10 amb 1 decimal (segons el criteri del Consell d’Estudis de valoració i qualificacions).

Sistema de qualificació

És la mitjana aritmètica de les qualificacions de cada bloc temàtic; per tant, com que tenim 5 temes (n = 5) i de cadascun tindrem una nota Tx, si volem calcular la NG, hem de fer-ho de la manera següent:

Nota global (NG) = ∑T5 / 5

Per poder-ser avaluar, s’ha de presentar el treball final obligatori, enviat a través del Campus Virtual (no hi ha cap altra possibilitat), i s’ha d’haver assistit com a mínim al 80 % del curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

GRATACÓS-ROIG, Jordi; BATLLE, Montserrat: Imagen Digital. Tratamiento Raster. 6ena Edició. Barcelona: Edicions belles Arts, 1999. [Temas TIGA , 2]. DL: B.42554-1999.

Pàgina web

Web de l’art públic de Barcelona

  www.bcn.cat/artpubli