Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Reconstruccions Paleoclimàtiques: el Registre Marí

Codi de l'assignatura: 561782

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Eva Isabel Cacho Lascorz

Departament: Facultat de Ciències de la Terra

crèdits: 2,5

 

 

Professorat

 

Isabel Cacho (icacho@ub.edu)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Donar a conèixer quina ha estat l’evolució climàtica del planeta, centrant-se en la variabilitat del quaternari (cicles glacials-interglacials i variabilitat climàtica a escala mil·lenària) amb l’objectiu d’emmarcar la situació de canvi actual en un context geològic. Analitzar els principals factors generadors/moduladors del canvi climàtic, centrant-se principalment en el paper dels oceans. Conèixer les eines de treball principals per reconstruir el clima passat, centrant-se en les emprades en l’anàlisi d’arxius climàtics marins.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. El sistema climàtic

1.2. Arxius d’informació climàtica

2. Oceà i clima

2.1. Circulació superficial i profunda

2.2. L’oceà en el cicle del carboni

3. Metodologies de treball en paleoceanografia (proxies)

3.1. Isòtops de l’oxigen

3.2. Indicadors de temperatura de les aigües marines

3.3. Isòtops del carboni

3.4. Altres traçadors de condicions oceàniques

3.5. Mètodes de datació

4. Escales temporals del canvi climàtic i agents moduladors del clima

4.1. Escenaris extrems en la història climàtica del planeta

4.2. Evolució climàtica del cenozoic: l’entrada en un icehouse

4.3. Moviments orbitals i clima

4.4. Variabilitat glacial-interglacial del quaternari

4.5. Mecanismes de retroalimentació durant les terminacions glacials

4.6. Variabilitat climàtica ràpida: cicles de Dansgaard-Oeschger i esdeveniments d’Heinrich

4.7. Variabilitat climàtica ràpida: connexions interhemisfèriques

4.8. Estabilitat/inestabilitat climàtica de l’holocè

4.9. Causes de la variabilitat ràpida

4.10. Variabilitat climàtica natural vs. activitat humana

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Seguiment de classes teòriques i pràctiques.
Exposició oral del treball de fi de curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cronin, T.M., 1999. Principles of Paleoclimatology. Columbia University Press, 560p.

Imbrie, J. and K.P. Imbrie, 1979. Ice Ages. Solving the mystery. Harward University Press, Cambridge, 224 pp.

Kennet, J., 1982. Marine Geology. Prentice Hall, 813 pp.

Uriarte Cantolla, A., 2003. Historia del clima de la Tierra. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Donostia, 306 pp.

Wilson, R.C.L., S.A. Drury and J.L. Chapman, 2000. The Great Ice Ages. Climate change and life. The Open University, New York, 267 pp.

Williams, M.A.J., D.L. Dunkerley, P. De-Deckker, A.P. Kershaw and T. Stokes, 1994. Quaternary Environments. Edward Arnold Publisher, London, 330 pp.

Revista

Earth and Planetary Science Letters

Geochemistry, Geophysics and Geosystems

Geophysical Research Letters

Nature

Paleoceanography

Quaternary Science Reviews

Science

Pàgina web

Ruddiman, W.F., 2001. Earth’s Climate, Past and Future. Freeman Press. (http://www.whfreeman.com/ruddiman/)