Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Descripció, Avaluació i Diagnosi d'Ecosistemes

Codi de l'assignatura: 563948

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Bernat Hereu Fina

Departament: Facultat de Biologia

crèdits: 10

 

 

Professorat

 

Dr. R. Vallejo (vvallejo@ub.edu), Departament de Biologia Vegetal
Dr. T. Sauras (msauras@ub.edu), Departament de Biologia Vegetal
Dr. E. Carrillo (mcarrillo@ub.edu), Departament de Biologia Vegetal
Dr. Narcís Prat (nprat@ub.edu), Departament d’Ecologia
Dr. Bernat Hereu (hereu@ub.edu), Departament d’Ecologia
Dr. S. Sabaté (fsabater@ub.edu), Departament d’Ecologia
Dr. X. Font (xavierfont@ub.edu), Departament de Geoquimica, Petrologia i Prospecció Geològica
Dr. A. Calafat (antonicalafat@ub.edu), Departament d’Estratigrafia
Dra. Estela Illa (estelailla@ub.edu)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials

84

 

-  Teoria

 

84

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

130

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Habilitat a l’hora d’utilitzar cartografies temàtiques per a la descripció i el diagnòstic del territori.
— Aprenentatge de mètodes de camp per a la descripció i el diagnòstic del territori.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura obligatòria és que l’alumnat assoleixi una base sòlida i actualitzada dels diferents mètodes existents d’anàlisi de diagnosi del medi natural, i que sàpiga aplicar, en cada cas, les tècniques i eines més apropiades. També ha de ser capaç d’interpretar els resultats i de fer-ne una bona avaluació. En concret, ha de saber dissenyar un pla de treball de mostreig i assolir els coneixements suficients per a cadascun d’aquests ambients estudiats.

Els objectius concrets que s’han d’assolir són els següents:

— Ser capaç de fer una anàlisi integrada del medi i dels problemes ambientals associats en una àrea continental, i en una àrea litoral i marina.

— Saber descriure el medi físic i biòtic i relacionar els diversos components dels ecosistemes.

— Identificar processos de degradació del medi ambient.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

1.1. Programa exclusivament pràctic

Aquesta assignatura es desenvolupa íntegrament al camp durant dues setmanes senceres de dilluns a divendres (tot el dia):
— Sortida 1. Ecosistemes terrestres i fluvials: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt (alternativa: bosc de Poblet).
— Sortida 2. Ecosistemes litorals i marins: Torroella de Montgrí - l’Estartit (Costa Brava) - illes Medes (can Quintana, Museu de la Mediterrània).

Després de les sortides l’alumnat ha d’exposar els resultats a l’aula (presentació de treballs per grups) en dues sessions de 4 hores cadascuna (una sessió per cada sortida).

A cada sortida es desenvolupa el programa següent:
— Presentació dels problemes i les estratègies de gestió ambiental dels parcs naturals (espai natural protegit) estudiats en cada cas: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.
— Anàlisi cartogràfica del territori per veure els diversos components del paisatge. Identificació de les unitats cartogràfiques (SIG). Història d’usos de sòls. Utilització de teledetecció per al seguiment de la dinàmica de la vegetació (incendis-MODIS).
— Estructura i diagnosi de cadascun dels ecosistemes estudiats.

2. Sortides

2.1. Estudis de camp

— Sortida 1. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
1. Reconeixement de les roques i descripció geomorfològica de la zona
2. Inventaris i reconeixement de flora i vegetació
3. Reconeixement dels sòls
4. Gestió forestal i incendis de la zona
5. Indicadors de l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics (torrents i rierols)
6. Reconeixement de la hidrologia càrstica al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

— Sortida 2. Montgrí – aiguamolls del Ter – illes Medes
1. Reconeixement dels ecosistemes litorals marins
2. Dinàmica de platges i vegetació
3. Gestió de la reserva marina: illes Medes
4. Indicadors de l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics del litoral marí
5. Indicadors de l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics de la desembocadura del Ter i els aiguamolls associats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats no presencials
— Elaboració de la informació i de les dades recollides a les sortides de camp.
— Redacció del treball: descripció, avaluació i diagnòstic dels problemes ambientals de les àrees d’estudi.

Activitats tutorades
— Orientació en la redacció del treball.

Metodologia docent
Es fan dues sortides de camp multidisciplinàries en àmbits representatius dels problemes ambientals en condicions mediterrànies, en ecosistemes continentals i litorals. Durant aquestes sortides es fa treball de gabinet, de camp i de laboratori, dirigit conjuntament per professorat de disciplines diferents, per tal d’oferir a l’alumnat una visió integrada dels ecosistemes i dels problemes ambientals. El treball es fa en grups de cinc estudiants per fomentar el treball en equip, i consisteix en un informe resum de les anàlisis efectuades, en un format semblant a l’apartat de diagnòstic d’un projecte real de gestió i restauració.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es té en compte la participació en els treballs de camp, gabinet i laboratori (avaluació continuada). Es valora el treball lliurat per l’alumnat i la presentació oral que en faci.

— Pràctiques (participació i actitud): 20 %.
— Altres proves (treball escrit): 80 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Golley, F.B. and J. Bellot eds. 1998. Rural planning from an environmental systems perspective. Springer-Verlag, New York.

Institut d'Estudis Catalans, 2007. El Foc i el Medi: Cicle de conferències. Publicaciones de la Presidència 27.

MOPT, 1992. Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Centro de Publicaciones.

Rodà, F. , Retana, J., Gracia C.A. & Bellot J. eds., 1999. Ecology of Mediterranean evergreen oak forests. Springer-Verlag, Berlin.