Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Regeneració de Dunes i Platges

Codi de l'assignatura: 564037

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Maria Del Carmen Blade Hernandez

Departament: Facultat de Biologia

crèdits: 2,5

 

 

Professorat

 

Dra. Carmen Bladé (cblade@ub.edu)
Dr. Josep Ninot (jninot@ub.edu)
Dr. Antoni Calafat (antonicalafat@ub.edu)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

20

 

-  Teoria

 

6

 

-  Sortida de camp

 

14

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

21.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixement del sistema litoral: platja-duna.
— Resposta dinàmica del sistema litoral.
— Coneixement de la flora dels ambients dunars.
— Aprenentatge de les tècniques de restauració de dunes dels sistemes de platja-duna.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dur a terme una anàlisi integrada dels problemes ambientals associats al litoral en àrees periurbanes.
— Analitzar la dinàmica geormorfològica i sedimentològica dels sistemes de platja-duna.
— Desenvolupar un projecte de restauració integral de dunes i platges.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa de teoria

1.1. Plantejament dels projectes de restauració de dunes

1.2. Anàlisi geodinàmica de platges i dunes

1.3. La construcció de la morfologia dunar

1.4. La creació dels hàbitats característics entre la rereplatja i les dunes fixades

1.5. Les tècniques de revegetació: sembres i plantacions

2. Programa de pràctiques

*  Tres sortides de camp per visitar ambients dunars ben conservats i projectes contrastats de restauració o rehabilitació al Barcelonès i al Tarragonès

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Introducció a la problemàtica i als elements teòrics de la restauració de dunes. Anàlisi dels factors que condicionen la dinàmica litoral i dunar. Visites de camp guiades, per tal de discutir els problemes pràctics i logístics del procés de restauració. Elaboració d’un projecte de restauració utilitzant informació tècnica disponible i considerant el context econòmic i social de les platges periurbanes.

Activitats no presencials
— Redacció d’un projecte de restauració d’un ambient dunar degradat (cas d’estudi).

Activitats tutorades
— Orientació en la redacció del treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per fer l’avaluació es té en compte la participació en els treballs de camp (avaluació continuada) i la valoració del treball lliurat i presentat oralment per l’alumnat.

Es puntua de la manera següent:
— Pràctiques: 20 %.
— Treball escrit: 80 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- Tejerina, J.L. & Ramírez, J.L., 2007. Manual de restauración de dunas costeras. MMA – Dirección General de Costas. Madrid
- Vallejo, V.R. & Alloza, J.A., (eds) 2005. Avances en el estudio de la gestión del Monte Mediterráneo. Fundación CEAM, Valencia.
- Van Andel, J. and J. Aronson (eds.) 2006. Restoration Ecology. The New Frontier. Blackwell Publ., Oxford.
- Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas (2000) “Modelos de Ayuda a la Gestión del Litoral” Documentos de Referencia. 5 volúmenes. Universidad de Cantabria-Dir. Gral. Costas-MMA (http://www.smc.unican.es/es/paginas/descargas.asp)
- U. S. Army Corps of Engineers (2006). Coastal Engineering Manual (CEM). (http://chl.erdc.usace.army.mil/cemtoc)