Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminari de Geologia Marina

Codi de l'assignatura: 565022

Curs acadčmic: 2010-2011

Coordinaciķ: Miquel Canals Artigas

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geocičncies Marines

crčdits: 2,5

 

 

Professorat

 

Antoni Calafat (antonicalafat@ub.edu)
Miquel Canals (miquelcanals@ub.edu)
Isabel Cacho (icacho@ub.edu)
Angelo Camerlenghi (angelo.camerlenghi@icrea.es)

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

15

 

-  Teoria

 

15

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autōnom

26.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències generals:
— Assolir coneixements avançats en ciències marines polars (CMP), amb el suport de textos actuals i de l’avantguarda del coneixement en aquest camp.
— Establir les interrelacions entre la dinàmica glacial a terra i la dels marges continentals i conques marines properes en el marc de les ciències de la terra.
— Desenvolupar la sensibilitat envers les qüestions ambientals en regions polars, incloent-hi els impactes en el canvi climàtic i els efectes a diferents escales temporals.
— Aplicar els coneixements a les activitats investigadores vinculades a les CMP i assolir les competències que els permetin elaborar i defensar arguments i resoldre problemes en aquest àmbit.
— Desenvolupar les capacitats de reunir, analitzar i interpretar dades rellevants (en l’àmbit de les CM), de síntesi i de raonament crític, des d’una perspectiva interdisciplinària i multidisciplinària.
— Potenciar la comunicació pública, tant oral com escrita, d’informació, idees, qüestions i solucions en la llengua pròpia i en anglès.
— Adquirir capacitats per obtenir de manera autònoma informació rellevant tot desenvolupant les capacitats d’organització i planificació.
— Fer treball en equip i promoure l’esperit emprenedor i innovador.
Competències específiques:
— Conèixer l’interès de l’estudi de l’Antàrtida i la seva importància per al funcionament del planeta i entendre’l.
— Conèixer l’evolució de les masses continentals que van precedir l’Antàrtida actual i la importància de la formació de passatges oceànics per al seu aïllament i glaciació.
— Conèixer les característiques del relleu dels fons marins de l’Antàrtida i la gènesi.
— Adquirir coneixements ben fonamentats sobre l’oceanografia física i química de l’Antàrtida, i relacionar-los amb el funcionament del sistema oceà-terra antàrtic.
— Conèixer les característiques fonamentals dels sistemes glacials antàrtics i els processos i productes de l’erosió, el transport i l’acumulació de material sedimentari lligats amb la dinàmica del gel.
— Documentar-se sobre la història glacial de l’Antàrtida i la resposta dels sistemes sedimentaris glaciomarins.
— Conèixer l’estat dels coneixements actuals sobre paleoceanografia antàrtica, i el significat dels esdeveniments principals continguts en els registres sedimentaris i de gel.
— Conèixer els efectes directes del canvi global sobre el sistema oceà-terra antàrtic i les previsions de futur efectuades per la comunitat científica internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el funcionament del sistema oceànic de l’Antàrtida des de la perspectiva de les ciències de la terra.
— Conèixer l’evolució geològica de l’Antàrtida i la gènesi del seu relleu submergit i entendre-la.
— Conèixer l’oceanografia física de l’Antàrtida.
— Entendre de quina manera la dinàmica glacial determina els sistemes sedimentaris dels marges i les conques antàrtiques.
— Conèixer la història glacial de l’Antàrtida i la resposta dels sistemes sedimentaris a les fluctuacions climàtiques.
— Conèixer el registre paleoceanogràfic i paleoclimàtic de l’Antàrtida i regions adjacents.
— Informar-se sobre els efectes més probables del canvi climàtic en curs en els sistemes físics de l’Antàrtida, i dels mecanismes de retroalimentació associats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Interpretar la gènesi d’estructures geològiques i sedimentàries, i de formes de fons, en els marges i conques marines antàrtiques.
— Analitzar mapes del relleu submarí de l’Antàrtida, perfils de sísmica de reflexió i altres dades geofísiques i interpretar-los.
— Analitzar dades d’oceanografia física en regions polars i entendre’n el significat.
— Construir registres climàtics principalment a partir d’indicadors preservats en els sediments marins i les masses de gel.
— Desxifrar registres climàtics i establir-ne la transcendència regional i global.
— Analitzar dades recents sobre l’evolució climàtica de l’Antàrtida i valorar-ne críticament el significat.
— Preparar informes cientificotècnics relacionats amb els mars polars des de la perspectiva de les ciències de la terra i confeccionar-los.
— Localitzar emprant les eines de les CTI textos científics sobre el sistema oceà-terra antàrtic des de la perspectiva de les ciències de la terra i avaluar-los críticament.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Esforçar-se per assimilar dades multidisciplinàries sobre el sistema oceà-terra antàrtic.
— Plantejar-se l’origen de la situació actual de l’Antàrtida i els mecanismes i processos que en regeixen el funcionament actual, amb l’accent posat en els mars que l’envolten.
— Plantejar-se el paper passat, present i futur de l’Antàrtida i els mars que l’envolten en el sistema climàtic de la Terra.
— Desenvolupar curiositat pel coneixement de regions llunyanes dominades per condicions ambientals molt diferents de les pròpies de les nostres latituds.
— Motivar-se per la localització d’informació rellevant sobre les regions polars, i per l’anàlisi crítica i la integració d’aquesta informació.
— Obrir-se al coneixement que aporten les ciències de la terra per entendre íntegrament el funcionament dels ecosistemes marins antàrtics.
— Esforçar-se en la resolució individual de problemes i qüestions concretes sobre el sistema oceà-terra de l’Antàrtida.
— Integrar-se en grups de treball per resoldre problemes i qüestions concretes sobre el sistema oceà-terra de l’Antàrtida.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ

1.1. Dades generals. Interès de l’estudi de l’Antàrtida. Importància global de l’Antàrtida: oceà i clima

2. Geologia i fisiografia de l'Antārtida i dels fons marins adjacents

2.1. Fragmentació del Gondwana i evolució geològica. Formació de passatges oceànics. El relleu emergit i submergit de l’Antàrtida. Topografia subglacial

3. L'oceā Antārtic

3.1. Oceanografia física: masses d’aigua, circulació i gel flotant. Oceanografia química. Oceanografia del marge continental

4. Ambients i processos sedimentaris glaciomarins

4.1. Sistemes glacials. El recobriment de gel de l’Antàrtida. Processos subglacials. Transport glacial. Processos i productes sedimentaris

5. Registres climātics a l'Antārtida i els efectes

5.1. Història glacial de l’Antàrtida. Models d’evolució de la criosfera antàrtica. Fases principals de refredament global i resposta dels sistemes sedimentaris. El registre paleoceanogràfic. Altres registres climàtics

6. Impactes del canvi climātic en els sistemes físics de l'Antārtida

6.1. Efectes directes de l’augment de temperatura. Previsions de l’IPCC

7. Lectures seleccionades i debat a classe

8. Treballs prāctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals.
— Exercicis pràctics.
— Cerca de documentació.
— Lectures comentades i debat.
— Treballs no presencials

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen:
— Els coneixements teòrics i pràctics assolits, les habilitats pràctiques adquirides, el grau d’aprofitament i l’interès.
— L’assistència a sessions presencials, test escrit i participació a classe.
— L’assistència (10 %), test teoricopràctic (60 %), treball de pràctiques (10 %) i presentació de treballs (20 %).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anderson, J.B., 1999. Antarctic Marine Geology; Cambridge University Press, Regne Unit, 289 p.
Benn, D.I. i Evans, D.J.A., 198. Glaciers and glaciation; Arnold, Londres, Regne Unit, 734 p.
Davies, T.A. et al., 1997. Glaciated continental margins: an atlas of acoustic images; Chapman & Hall, Londres, Regne Unit, 315 p.
Hanson, J.D. i Gordon, J.E., 1998. Antarctic environments and resources. A geographical perspective; Longman, Horlow, Regne Unit, 402 p.
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008. Assessment report; diversos volums.
Articles científics en revistes generalistes i especialitzades.