Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informació i Societat

Codi de l'assignatura: 360040

Curs acadèmic: 2011-2012

Coordinació: Ana Villarroya Planas

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teòrico-Pràctica

Presencial

 

35

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura Història Social del Coneixement.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer el context polític, econòmic, tecnològic i social en què se situen els elements que integren els serveis d’informació i de documentació: equipaments, objectes (documents de tot tipus) i usuaris.

 

Analitzar l’impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació tenen en els sistemes de producció, distribució i consum de les indústries de continguts culturals.

 

Analitzar el paper del sector públic en el desenvolupament de la societat de la informació i de les indústries de continguts culturals.

 

Conèixer i familiaritzar-se amb l’estructura i els components dels plans estratègics, projectes i informes de situació relacionats amb l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya, Espanya o la resta del món.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Marc polític, econòmic, tecnològic i social

1.1. Organització política

1.2. Sistema econòmic

1.3. Context tecnològic (operadors de telecomunicacions, indústria informàtica i Internet)

1.4. Model de societat

2. Societat de la informació

2.1. Concepte i abast del terme

2.2. Indicadors de la societat de la informació

2.3. Context tecnològic

2.4. Aspectes culturals

2.5. Aspectes socials

2.6. Polítiques de suport

3. Indústries culturals

3.1. Caracterització general: concentració empresarial, globalització, interessos multimèdia, impacte de les noves tecnologies

3.2. La indústria editorial

3.3. El sector audiovisual

3.4. La indústria musical

3.5. Els mitjans de comunicació

3.6. El sector públic i les indústries culturals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

El professorat introdueix cada tema a partir d’una exposició teòrica i l’aportació de proves empíriques d’actualitat centrades en la realitat catalana, espanyola o europea.

Al seu torn, els alumnes han de preparar individualment unes lectures obligatòries (se’n proposen tres), que es debaten públicament a l’aula. A fi de facilitar el debat i l’argumentació, es formen grups reduïts a classe per discutir les preguntes que formuli el professorat. Posteriorment, cadascun d’aquests grups presenta a la resta de companys les conclusions del treball en equip.

La setmana següent al treball en grup i al debat públic de la lectura, cada alumne prepara individualment un comentari escrit (d’un mínim de vuit-centes paraules), amb les aportacions pròpies i la síntesi del debat. Amb aquesta metodologia es pretén afavorir la lectura prèvia, la discussió col·lectiva dels textos, la presentació oral de les idees clau i la reflexió final individual amb l’objectiu d’enriquir la comprensió de cada tema.

Els alumnes han de preparar també un informe breu sobre un aspecte de la societat de la informació a Catalunya, Espanya o Europa a partir de les estadístiques que proporcionen l’Institut Nacional d’Estadística o altres fonts estadístiques públiques. El treball es pot fer en grup (entre tres i quatre persones) i ha de tenir una extensió aproximada de cinc pàgines.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

S’avalua la participació, la implicació, la qualitat del treball desenvolupat i l’assoliment dels objectius de l’assignatura. La qualificació final es fa sobre la base d’avaluar:

— La participació activa en les sessions presencials (10 % de la nota final).
— La presentació de tres comentaris de text corresponents a les lectures (5 % cadascun; 15 % de la nota final en total).
— Una prova escrita al final del segon bloc (25 % de la nota final).
— Una prova escrita al final del tercer bloc (25 % de la nota final).
— L’elaboració d’un treball (pot ser en equip) sobre algun aspecte de la societat de la informació (25 % de la nota final).

Per superar l’assignatura cal obtenir, com a mínim, un quatre en cadascuna de les dues proves escrites. En cas de no lliurar algun dels elements de l’avaluació, la puntuació per a aquest element és de zero.

 

Avaluació única

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als alumnes matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita comprensiva de tota la matèria (60 % de la nota final), el lliurament dels comentaris de text corresponents a les tres lectures (15 % de la nota final) i l’elaboració d’un informe breu sobre un aspecte de la societat de la informació a Catalunya, Espanya o Europa a partir de les estadístiques que proporcionen l’Institut Nacional d’Estadística o altres fonts estadístiques públiques (25 % de la nota final).

Per superar l’assignatura cal obtenir, com a mínim, un quatre en la prova escrita. En cas de no lliurar algun dels elements de l’avaluació, la puntuació per a aquest element és de zero.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bustamante, Enrique (coord.). Comunicación y cultura en la era digital: industrias, mercados y diversidad en España. Barcelona: Gedisa, 2002. 382 p. ISBN 847432985X.

Catàleg UB  Enllaç

Bustamante, Enrique (coord.). Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa, 2003. 379 p. (Multimedia; 25). ISBN 8474329663.

Catàleg UB  Enllaç

Caridad Sebastián, Mercedes; Nogales Flores, J. Tomás (coords.). La información en la posmodernidad: la sociedad del conocimiento en España e Iberoamérica. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces: Universidad Carlos III, 2004. xx, 336 p. ISBN 8480046430.

Catàleg UB  Enllaç

Castells, Manuel. L’era de la informació: economia, societat i cultura. Barcelona: UOC, 2003. 3 vol. ISBN 8484293009.

Catàleg UB  Enllaç

Dans, Enrique. Todo va a cambiar: tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer. Barcelona: Deusto, 2010. 277 p. ISBN 9788423427635.

Catàleg UB  Enllaç

Écija Bernal, Hugo (dir.); Sánchez-Bleda García, Pilar (coord.). Hacia una nueva política audiovisual: modelos de televisión, regulación de contenidos y consejos audiovisuales en España, Europa y EEUU. Madrid: Écija & Asociados Abogados, 2005. 521 p. ISBN 8460941361.

Catàleg UB  Enllaç

Gil, Manuel; Jiménez, Francisco Javier. El nuevo paradigma del sector del libro. Madrid: Trama, 2008. 168 p. (Tipos móviles; 1). ISBN 9788489239913.

Catàleg UB  Enllaç

Rifkin, Jeremy. La era del acceso: la revolución de la nueva economía. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000. 366 p. (Paidós estado y sociedad; 83). ISBN 8449309417.

Catàleg UB  Enllaç

La sociedad de la información en España 2010 [en línia]. [Madrid]: Telefónica, 2008. 473 p. ISBN 9788408085348. <http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie10/> [Consulta: 26 d’agost 2011].

Disponible en línia  Enllaç

Article

Bonet i Agustí, Lluís. "Les indústries culturals: reptes i oportunitats". Trípodos, n.º 14 (2003), p. 59-69. <http://www.tripodos.com/pdf/14M_6bonet.pdf> [Consulta: 12 d’abril 2011].

Catàleg UB  Enllaç

Bonet i Agustí, Lluís. "Transformacions i paradoxes en el comportament econòmic del sector cultural". Cultura, n. º 2 (2008), p. 42-52 [Consulta: 26 d’agost 2011].

Disponible en línia  Enllaç

Miguel, Juan Carlos. "Industrias culturales, gratuidad y precios en Internet" [en línia], Zer, n.º 9 (2000), p. 115-150. <http://www.ehu.es/zer/zer9/9demiguel.html> [Consulta: 26 d’agost 2011].

Catàleg UB  Enllaç
Dipsonible en línia  Enllaç

Text electrònic

Bonet, Lluís. (dir.). Llibre blanc de les indústries culturals de Catalunya [en línia]. Barcelona: Institut Català de les Indústries Culturals: Generalitat de Catalunya, 2003 [Consulta: 26 d’agost 2011].

Disponible en línia  Enllaç

Jordana, Jacint; Sancho, David; Fernández, Xavier [et al.]. Planificant la societat de la informació: una anàlisi de les iniciatives impulsades per les administracions públiques a Espanya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 2003. 129, 129 p. (Quaderns de la societat de la informació). Disponible també en línia: <http://www10.gencat.net/dursi/pdf/si/documents/quaderns/Q6-Planificacio/Q06-Planificant_la_SI.pdf> [Consulta: 26 d’agost 2011].

Disponible en línia  Enllaç