Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Òptica

Codi de l'assignatura: 360576

Curs acadèmic: 2011-2012

Coordinació: Estela Martin Badosa

Departament: Departament de Física Aplicada i Òptica

crèdits: 9

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

89

 

-  Teoria

Presencial

 

45.5

 

-  Teòrico-Pràctica

Presencial

 

19.5

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

24

Aprenentatge autònom

136

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip.

   -

Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'adaptació a situacions noves.

   -

Cultura general en física: estar familiaritzat amb els camps més importants de la física.

   -

Destreses de laboratori: estar familiaritzat amb els mètodes experimentals fonamentals, a més de ser capaç de realitzar experiments de manera independent, com també de descriure, d'analitzar i d'avaluar críticament les dades experimentals.

   -

Destresa en la resolució de problemes: ser capaç d'avaluar clarament els ordres de magnitud i de desenvolupar una percepció clara de les situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies.

   -

Destresa en el modelatge experimental: ser capaç de comparar dades experimentals noves amb models disponibles per revisar-ne la validesa i suggerir millores.

   -

Comprensió dels fenòmens físics: tenir una bona comprensió de les teories físiques més importants, de l'estructura lògica i matemàtica, i del suport experimental.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs, l’alumne ha de comprendre i conèixer els fenòmens associats a:

• La propagació de la llum en el buit i la polarització de la llum.
• La propagació de la llum en medis dielèctrics, conductors i anisòtrops.
• La interferència de la llum i les seves aplicacions.
• La difracció de la llum a través de les obertures més comunes.
• La interacció de la llum amb la matèria.
• Els aspectes bàsics del funcionament del làser.

 

Referits a habilitats, destreses

En acabar el curs, l’alumne ha de ser capaç de:

• Fer manipulacions bàsiques d’un laboratori d’òptica.
• Resoldre problemes relatius al temari de l’assignatura.
• Utilitzar programes que simulin el comportament de fenòmens òptics determinats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Propagació de la llum en el buit. Fenòmens de polarització

1.1. Equacions de Maxwell. Equació d’ones en el buit

1.2. Vector de Poynting. Intensitat de la llum

1.3. Polarització

2. Propagació de la llum en medis dielèctrics, conductors i anisòtrops

2.1. Deducció de les lleis de l’òptica geomètrica

2.2. Equacions de Fresnel

2.3. Reflexió total

2.4. Propagació en medis conductors

2.5. Propagació en medis anisòtrops

3. Fenòmens d'interferència i aplicacions

3.1. Coherència. Condicions per obtenir interferències

3.2. L’experiment de Young

3.3. Interferències en làmines planoparal·leles

3.4. L’interferòmetre de Fabry-Pérot 

3.5. L’interferòmetre de Michelson 

4. Difracció. Òptica de Fourier

4.1. Teoria de la difracció de Kirchhoff

4.2. Aproximacions de Fresnel i Fraunhofer

4.3. Difracció de Fraunhofer: obertures rectangular i circular, xarxa de difracció

4.4. Poder resolutiu d’instruments òptics

4.5. Holografia

5. Llum i matèria

5.1. Model microscòpic de l’índex de refracció

5.2. Absorció. Dispersió cromàtica

5.3. Difusió de Rayleigh

6. Introducció al làser

6.1. Emissió espontània i estimulada

6.2. Cavitats

6.3. Bombeig òptic

6.4. El làser de He-Ne

7. Pràctiques de laboratori

7.1. Disseny i construcció d’instruments òptics

7.2. Polarització de la llum

7.3. Reflexió de la llum en medis dielèctrics

7.4. Interferències de Young: biprisma de Fresnel

7.5. Interferòmetre de Michelson

7.6. Difracció

7.7. Índex de refracció i dispersió cromàtica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• A les classes de teoria es fa una explicació magistral dels aspectes inclosos en el temari de l’assignatura.
• A les classes de pràctiques de problemes, el professor resol i discuteix amb els estudiants els problemes proposats prèviament. Els estudiants han d’assistir a aquestes classes havent preparat els problemes programats per a aquell dia.
• En les pràctiques de laboratori els estudiants observen i quantifiquen els fenòmens estudiats a la teoria i adquireixen la metodologia experimental i sistemàtica de treball en un laboratori.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Exercicis proposats durant el curs (20 %).
— Pràctiques de laboratori: presentació d’informes i avaluació d’habilitats (20 %).
— Prova final del conjunt: teoria i problemes (60 %).

Cal tenir les pràctiques fetes per poder ser avaluat de l’assignatura.
Per aprovar cal que la nota de cadascuna de les parts sigui com a mínim el 35 % del seu valor màxim.

 

Avaluació única

— Pràctiques de laboratori: presentació d’informes i avaluació d’habilitats (20 %).
— Prova final del conjunt: teoria i problemes (80 %).

Cal tenir les pràctiques fetes per poder ser avaluat de l’assignatura.
Per aprovar cal que la nota de cadascuna de les parts sigui com a mínim el 35% del seu valor màxim.