Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organitzaciķ d'Empreses de Serveis Documentals

Codi de l'assignatura: 364222

Curs acadčmic: 2011-2012

Coordinaciķ: Manel Gonzalez Piņero

Departament: Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola

crčdits: 3

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teōrico-Prāctica

Presencial

 

14

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

9

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Recomanacions

 

Per poder cursar aquesta assignatura és recomanable haver superat Recursos i Serveis en Unitats d’Informació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Reflexionar sobre els motius per crear una empresa, les qualitats personals i la necessitat de disposar de coneixements multidisciplinaris bàsics.

 

Analitzar els aspectes reals principals que cal tenir en compte per assegurar la posada en marxa d’una empresa: el producte, el mercat, la localització, els actius, l’organització i el personal.

 

Dur a terme una anàlisi economicofinancera que permeti comprovar la coherència i viabilitat d’un projecte empresarial.

 

Conèixer els aspectes jurídics, fiscals i legals que cal tenir en compte en el moment de crear una empresa.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ a l'organitzaciķ i a la gestiķ d'empreses

1.1. Concepte d’empresa

1.2. Concepte d’empresari

2. Els factors que propicien els emprenedors

2.1. Personals

2.2. Familiars

2.3. Socials

2.4. Educatius

2.5. L’Administració i altres agents

3. L'estratčgia com a base del negoci

3.1. Trobar idees

3.2. Missió, visió i valors

3.3. Disseny estratègic

4. El pla econōmic i financer

4.1. Compte de pèrdues i guanys provisional: ingressos, despeses

4.2. Balanç provisional: inversions, recursos

4.3. Flux de fons provisional

5. El pla de mercat i producciķ

5.1. El mercat

5.2. El producte

5.3. El pla de màrqueting

6. L'empresari com a líder

6.1. Concepte de lideratge

6.2. Tipus de lideratge

7. L'organitzaciķ i les persones

7.1. Estructura organitzativa de l’empresa

7.2. Tasques i característiques del personal i dels socis

7.3. Servei i qualitat

8. Els aspectes legals

8.1. Forma jurídica de l’empresa

8.2. Tràmits de constitució

8.3. Obligacions fiscals i mercantils

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El seguiment del curs implica la lectura de la bibliografia recomanada, a més de l’estudi, la reflexió i l’exposició escrita i oral dels temes proposats. L’alumnat ha de desenvolupar un pla d’empresa en què s’expressi la idea del negoci, el pla de màrqueting i la viabilitat financera.

— Sessions teòriques: aproximadament la meitat dels dies docents es duu a terme una sessió en què es presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa.

— Sessions de discussió: l’altra meitat dels dies docents, l’alumnat ha de treballar sobre els temes teòrics presentats a classe, sobre articles que se’ls lliuren o sobre la recerca dels temes que se’ls proposa.

L’alumnat ha de desenvolupar el seu pla d’empresa a mesura que es vagi avançant en els aspectes teòrics i pràctics de l’assignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

En la primera convocatòria, l’avaluació continuada consisteix en una prova escrita (30 %), en un treball individual o en grup sobre la creació i la posada en marxa d’una empresa de serveis documentals (40 %) i en els exercicis proposats a classe (30 %) —comentaris de text, anàlisis de casos, etc. Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mínima de quatre en la prova escrita, i cal la presència participativa i activa a un mínim del 80 % de les classes.

En la segona convocatòria, l’avaluació és única, i consisteix en una prova escrita (70 %) i en un treball individual (30 %). Per aprovar l’assignatura, s’ha d’obtenir una nota mínima de cinc en la prova escrita.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única, en primera i segona convocatòries, consisteix en una prova escrita (70 %) i un treball (30 %).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Albi Ibáñez, Emilio. Fiscalitat i empresa familiar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Indústria, 1993. 111 p. (Papers d’economia industrial; 1). ISBN 8439326734.

Catāleg UB  Enllaç

Amat Salas, Oriol. Comptabilitat i finances per a no financers. 3a ed. Barcelona: EADA, 1997. 165 p. (EADA gestión; 3). ISBN 8480882336.

Catāleg UB  Enllaç

Casani Fernández de Navarrete, Fernando; Llorente Ramos, Augusto; Pérez Gorostegui, Eduardo. Economía y organización de empresas. Madrid: Editex, 1997. 375 p. ISBN 8471313103.

Catāleg UB  Enllaç

Ludevid, Manuel; Ollé, Montserrat. Cómo crear su propia empresa: factores clave de gestión. 2.ª ed. Barcelona: Marcombo, 1994. 159 p. (Creación y desarrollo empresarial; 1). ISBN 8426706592.

Catāleg UB  Enllaç

Ollé, Montserrat [et al.]. Com crear una empresa: de la idea a l’empresa. Barcelona: Proa: Columna, 1996. 178 p. (ESADE; 1). ISBN 8483001861.

Catāleg UB  Enllaç

Ollé, Montserrat [et al.]. El plan de empresa: cómo planificar la creación de una empresa. Barcelona: Marcombo, 1997. XV, 166 p. (Creación y desarrollo empresarial; 17). ISBN 8426711111.

Catāleg UB  Enllaç

Pérez Herrero, Luis Maria. Fiscalitat aplicada a la petita i mitjana empresa: introducció i fiscalitat indirecta. Girona: Universitat de Girona, 2001. 255 p. (Publicacions docents; 22). ISBN 8484581004.

Catāleg UB  Enllaç

Pickar, Roger L. Marketing para empresas de diseño de proyectos: arquitectos, ingenieros, diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. 112 p. ISBN 8425217156.

Catāleg UB  Enllaç

Promptuari per a emprenedors. Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei de Promoció Econòmica Local, 2000. 88 p. ISBN 8477947147.

Catāleg UB  Enllaç