Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Computació Científica

Codi de l'assignatura: 364302

Curs acadèmic: 2011-2012

Coordinació: Xavier Jarque Ribera

Departament: Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

(Inclou proves d'avaluació.)

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

(Inclou proves d'avaluació.)

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

(Inclou proves d'avaluació.)

 

0

 

-  Pràctiques de laboratori

 

15

Treball tutelat/dirigit

(Resolució de problemes i implementació dels algorismes proposats a les pràctiques d'ordinadors)

45

Aprenentatge autònom

(Hi ha aspectes del temari que no s'exposen a les sessions de teoria. Cal consultar la bibliografia.)

45

 

 

Recomanacions

 

És convenient que l’alumnat hagi assolit les competències de les assignatures Càlcul, Àlgebra, Programació I i II i Introducció als Ordinadors abans de matricular-se d’aquesta assignatura.


Altres recomanacions

S’aconsella a l’alumnat que faci servir les hores de consulta del professorat per resoldre els dubtes que vagin sorgint durant el curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals de la titulació

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

9T-TRANSV. Capacitat de dissenyar i dur a terme testos i experiments, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

Específiques de la titulació

   -

3ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a resoldre'l i recomanar, desenvolupar i implementar el que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.

   -

1ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació, i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la representació en punt flotant i la manipulació de dades numèriques mitjançant un ordinador, i entendre la importància del cost d’un algorisme numèric.

 

— Conèixer, analitzar i aplicar mètodes bàsics de resolució d’equacions no lineals i de sistemes d’equacions lineals.

 

— Conèixer, analitzar i aplicar mètodes bàsics d’interpolació, derivació i integració, així com d’interpolació i aproximació de funcions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar la conveniència de fer servir un mètode numèric o un altre per resoldre un problema concret partint de l’anàlisi d’errors, el cost computacional i altres característiques.

 

— Implementar alguns algorismes numèrics fent servir el llenguatge de programació C i saber aplicar-los de manera efectiva. 

 

— Aplicar els mètodes numèrics més elementals per resoldre problemes concrets senzills, i saber interpretar i valorar l’exactitud dels resultats obtinguts. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Errors i aritmètica de punt flotant

2. Resolució d'equacions no lineals en una variable

3. Interpolació polinomial i aproximació

4. Derivació i integració numèrica

5. Resolució numèrica de sistemes lineals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions de teoria (dues hores setmanals) són per exposar el temari. Cal que l’alumnat ampliï alguns apartats pel seu compte consultant la bibliografia. Generalment, la teoria s’exemplifica mitjançant exercicis pràctics.

Les sessions de pràctiques de problemes (una hora setmanal) es dediquen a resoldre problemes relacionats amb la teoria. Al començament del curs es penja una llista de problemes al Campus Virtual. Per a un aprofitament adequat d’aquestes sessions, és imprescindible que l’alumnat hagi abordat prèviament la resolució d’aquests problemes pel seu compte.

Les sessions de pràctiques d’ordinadors (una hora setmanal) es dediquen a la implementació, en llenguatge de programació C, d’alguns dels algorismes tractats a les sessions de teoria. Es proposen dos programes que l’alumnat ha de treballar individualment. Durant el curs, es reserven dues sessions per fer proves pràctiques (fent servir els algorismes implementats per cada estudiant) que serveixen per avaluar destreses característiques de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura (Nota_Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

Nota_Final = 0.5*Nota_Teoria + 0.3*Nota_Pràctiques + 0.2*Nota_Addicional

— Nota_Teoria és la nota obtinguda en un examen final escrit, que té lloc en el període d’exàmens establert per la Facultat i que consisteix en la resolució de problemes i qüestions sobre tot el temari. 

— Nota_Pràctiques
és la nota obtinguda al llarg de les sessions de pràctiques d’ordinadors. Es té en compte l’assistència, els programes presentats i les proves corresponents. L’alumnat ha de presentar els programes (treballats de manera individual) al Campus Virtual. Les proves es fan a classe. Les dates de presentació dels programes i de les proves corresponents es fixen, com a mínim, amb dues setmanes d’antelació.  

— Nota_Addicional
és la nota obtinguda en diverses proves escrites al llarg del semestre. S’informa del nombre i de la disposició d’aquestes proves al començament del curs.

Per aprovar l’assignatura és imprescindible que Nota_Teoria i Nota_Pràctiques siguin més grans que 4 (sobre 10).

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la UB i l’inici d’un procés disciplinari.

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat dins dels terminis establerts en cada curs acadèmic.

La nota final de l’assignatura (Nota_Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

Nota_Final=0.7*Nota_Teoria+0.3*Nota_Pràctiques

Nota_Teoria és la nota obtinguda en un examen final escrit, que té lloc en el període d’exàmens establert per la Facultat i que consisteix en la resolució de problemes i qüestions sobre tot el temari.

Nota_Pràctiques és la nota obtinguda al llarg de les sessions de pràctiques d’ordinadors. Es té en compte l’assistència, els programes presentats i les proves corresponents. L’alumnat presenta els programes (treballats de manera individual) al Campus Virtual. Les proves es fan a classe. Les dates de presentació dels programes i de les proves corresponents es fixen, com a mínim, amb dues setmanes d’antelació.

Per aprovar l’assignatura és imprescindible que Nota_Teoria i Nota_Pràctiques siguin més grans que 4 (sobre 10).

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la UB i l’inici d’un procés disciplinari.