Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estades (Pràctiques Tutelades)

Codi de l'assignatura: 362282

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: Maria Antonia March Pujol

Departament: Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

Crèdits: 24

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 600

 

Activitats presencials

(El factor 25 h/ECTS no és d?aplicació en aquesta assignatura. Les hores totals d?aquesta activitat són 840 segons la normativa europea. La Comissió Acadèmica de la Facultat de Farmàcia va acordar l?equivalència 35 h/ECTS.)

592

 

-  Seminari

 

13

 

-  Taller experimental

 

45

 

-  Pràctiques externes

 

534

Treball tutelat/dirigit

8

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Transversals de la titulació

   -

Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i d'actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'autoaprenentatge de coneixements nous sobre la base de l'evidència científica disponible.

   -

Desenvolupar habilitats de comunicació i d'informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi l'activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Aquest aprenentatge pretén que l’estudiant de Farmàcia en finalitzar la seva estada conegui i reflexioni sobre l’especificitat de l’oficina de farmàcia i/o de la farmàcia hospitalària i la seva organització, així com sobre el paper sanitari del farmacèutic d’oficina de farmàcia i/o de l’hospital.

Els objectius de coneixements, habilitats i actituds són:
Nivell 1. Identificar i descriure les activitats desenvolupades al centre receptor.
Nivell 2. Explicar i interpretar diferents activitats de farmàcia pràctica dutes a terme al centre receptor.
Nivell 3. Aplicar la gestió dels coneixements en la resolució de casos pràctics reals i extreure’n reflexions en farmàcia pràctica.
Nivell 4. Analitzar i relacionar els conceptes teòrics i la pràctica realitzada.
Nivell 5. Elaborar materials d’educació farmacèutica adreçats als ciutadans sobre l’ús efectiu i segur dels medicaments.
Nivell 6. Emetre informes d’activitat i analitzar enquestes d’opinió en relació amb el treball desenvolupat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Oficina de farmàcia: aprenentatge al centre receptor

*  Oficina de farmàcia
1. Activitats assistencials
1.1. Dispensació de medicaments
1.2. Consulta farmacèutica
1.3. Seguiment fàrmac terapèutic
1.4. Activitats preventives
1.5. Farmacovigilància
1.6. Seguretat en l’ús dels medicaments
2. Elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals
3. Gestió de l’oficina de farmàcia

2. Servei de farmàcia d'hospital: aprenentatge al centre receptor

*  Servei de farmàcia d'hospital
1. Activitats assistencials
1.1. Dispensació de medicaments
1.2. Consulta farmacèutica
1.3. Seguiment fàrmac terapèutic
1.4. Activitats preventives
1.5. Farmacovigilància
1.6. Seguretat en l’ús dels medicaments
2. Elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals, nutrició parenteral i citostàtics
3. Farmacocinètica clínica

3. Memòria formativa reflexiva orientada a competències professionals

*  La memòria formativa reflexiva pretén centrar l’adquisició de competències professionals mitjançant la reflexió i en conseqüència afavorir el criteri personal i el compromís ètic. Es temporalitzarà l’aprenentatge reflexiu en concordança amb el desenvolupament dels capítols del Manual d’Estades en Pràctiques Tutelades.

4. Treball d'educació farmacèutica al ciutadà

*  Adquirir capacitat, amb l’entrenament adequat, d’estendre les accions educatives a la ciutadania, i crear un perfil de farmacèutic integrat i reconegut sistemàticament com a agent educador dels ciutadans en activitats preventives i de promoció de la salut, tal com es comenta al Llibre blanc d’activitats preventives i de promoció de la salut.

5. Manual d'Estades en Pràctiques Tutelades

*  És el llibre de text on es descriuen les activitats que s’han de dur a terme als centres receptors.

1 Missió i funcions de l’oficina de farmàcia i/o servei de farmàcia d’hospital
2 Visió de l’oficina de farmàcia i/o servei de farmàcia d’hospital
3 Gestió de la qualitat en l’oficina de farmàcia i/o servei de farmàcia d’hospital
4 Organització de l’oficina de farmàcia i/o servei de farmàcia d’hospital
4.1 Activitats logístiques orientades al medicament
4.2 Activitats de farmacotècnia orientades al medicament
5 Funcions de farmàcia assistencial orientades al pacient
5.1 Serveis d’atenció farmacèutica
5.2 Farmacovigilància
5.3 Prevenció d’errors de medicació
5.4 Activitats integrades i multidisciplinàries
5.5 Programes específics de col·laboració amb l’administració
5.6 Tecnologies de la informació
6 Altres activitats farmacèutiques
6.1 Cartera de serveis d’activitats relacionades amb la salut i la qualitat de vida
6.2 Activitats formatives i de desenvolupament professional
6.3 Activitats de recerca assistencial

6. Memòria d'activitats de farmàcia pràctica

*  És un element d’aprenentatge per resoldre situacions o casos pràctics que es presenten al centre receptor. Al taller experimental quinzenal el professor associat en fa la revisió i s’estableix un debat de grup. La plantilla per elaborar la memòria està disponible al Campus Virtual. Cal emplenar-la i posteriorment s'avalua. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Seminaris: es proporciona a l’alumnat les eines adequades per desenvolupar al centre receptor les activitats que corresponen a un farmacèutic comunitari o d’hospital. Els alumnes es distribueixen per unitats de coordinació docent i, mitjançant tècniques de dinàmiques de grups, es proposen exercicis de simulació preparatoris per afavorir la integració en l’equip i en les tasques assistencials i de gestió.

Taller experimental: consisteix en un aprenentatge basat en problemes i casos pràctics que fa possible que l’alumne, amb els coneixements conceptuals adquirits, pugui desenvolupar habilitats i actituds que li permetin assolir les competències professionals i transversals. Aquesta activitat és quinzenal i agrupa els estudiants per unitats de coordinació docent. L’activitat es desenvolupa seguint dinàmiques grupals i sota la direcció del professorat associat vinculat a cada unitat de coordinació docent. Aquests tallers experimentals es planifiquen quinzenalment.

Treball en grup, treball escrit i simulacions per elaborar el material escrit i audiovisual de la sessió d’educació farmacèutica a la població.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En aquesta assignatura per poder avaluar i qualificar l’aprenentatge des de la Universitat, és imprescindible que el farmacèutic tutor del centre receptor emeti l’informe que garanteixi el compliment de les 840 hores d’activitat.

Activitats d’avaluació i ponderació:

— 20 % Treball d’educació farmacèutica als ciutadans és una activitat en grup. En cada Unitat de Coordinació Docent els alumnes es distribueixen en grups de 3 i el professor assigna un tema d’educació farmacèutica a cada grup. Les pautes per elaborar el treball que després s’avalua estan disponibles al Campus Virtual. El treball requereix la cerca d’informació, la lectura i redacció del treball en Word i en PowerPoint i l’elaboració d’un vídeo i de materials educatius (quadern del ciutadà). Un cop preparada la sessió educativa en els terminis establerts i supervisada pel professor associat, els alumnes l’han d’exposar als ciutadans, recollir les enquestes d’opinió dels assistents i elaborar l’informe final de l’activitat.

— 15 % Memòria formativa reflexiva orientada a competències professionals. Consta de sis lliuraments que estan relacionats amb cadascun dels sis capítols del text docent  núm. 290 Manual d’Estades en Pràctiques Tutelades. Al Campus Virtual hi ha disponible una plantilla per elaborar les sis memòries i al mateix campus estan definits els terminis dels lliuraments. Aquesta activitat pretén que l’alumne relacioni la formació rebuda i la pràctica duta a terme en el centre receptor per tal d’ajudar a l’estudiant a partir de la reflexió a gestionar els seus coneixements i els aspectes de millora continuada en l’àmbit de farmàcia pràctica.

— 15 % Memòria d’activitats de farmàcia pràctica. Mensualment com a mínim, el professor associat revisa les activitats recollides en la memòria i valora progressivament l’aprenentatge en els tallers experimentals. Es lliura al Campus Virtual en els terminis que fixi el professor durant el curs i a final de curs de forma completa en un CD.

— 50 % Prova final escrita de tipus test de 80 preguntes. Cada pregunta té cinc opcions i només una és correcta. Dues respostes incorrectes en resten una de correcta. Aquesta prova té lloc a la Facultat de Farmàcia en la data i l’hora programades i que s'anuncien al web de la Facultat de Farmàcia (cinquè curs).

En cas que l’alumne no superi l’assignatura pot ser reavaluat en els terminis establerts, mitjançant una prova oral sobre els continguts del pla docent, davant d’un tribunal format com a mínim per dos professors de l’assignatura.