Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bizanci i Islam

Codi de l'assignatura: 364002

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: Salvador Claramunt Rodriguez

Departament: Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

 

48

 

-  Altres pràctiques

 

12

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Treballar amb mapes històrics i familiaritzar-se amb l’àrea geogràfica dels Balcans, de tota la Mediterrània i del Pròxim Orient.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Específiques de la titulació

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar una visió general i completa de la història de la Mediterrània tenint com a eix principal l’imperi romà d’orient (Bizanci) i, a partir del segle vii, la presència del món islàmic amb les diferents dinasties fins a la caiguda de Constantinoble el 1453.
— Conèixer també el món bizantí, el qual ha de fer front als pobles eslaus instal·lats als Balcans i a les pressions del món occidental, especialment de les ciutats marineres italianes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L'imperi romà d'orient: Bizanci. De la fundació de Constantinoble a Justinià. La dinastia heracliana (610-717). Continuïtats i innovacions en els aspectes socials, econòmics i culturals

2. L'aparició de l'islam i la seva expansió inicial. Islam i Bizanci. L'imperi àrab dels omeies (661-750). L'imperi bizantí sota la dinastia isàurica (717-820): els problemes religiosos

3. L'islam sota els abbàssides (750-1055). Bagdad i la clau del comerç amb l'Orient. La nova administració. Inici de la descomposició política: els tulúnides, els fatimites

4. La dinastia frígia i el cisma de Foci. L'edat d'or de l'imperi bizantí: la dinastia macedònia (867-1056). L'apogeu del segle xi

5. Els aiúbides. L'impacte de les croades en el món de la Mediterrània oriental. Bizanci sota els Comnè (1057-1185). El regne de Jerusalem i els principats feudals cristians a l'Orient. L'imperi llatí de Constantinoble (1204-1261). L'imperi de Nicea

6. L'avanç turc: del sultanat de Rum fins als turcs otomans. La llarga agonia de Bizanci: la dinastia del Paleòleg (1261-1453). La presència dels almogàvers. Balanç global d'un enfrontament secular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Lliçons magistrals, classes pràctiques i treballs pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’han de ressenyar dos llibres, un sobre Bizanci i l’altre sobre l’islam, i presentar sis mapes històrics de l’àrea estudiada: un del s. vi, dos del s. viii, tres del s. x, quatre dels s. xi-xii, cinc del s. xiii i sis dels s. xiv-xv. També s’han de fer dues proves escrites al llarg del quadrimestre. Les primeres sessions de classe es concreta l’avaluació.

 

Avaluació única

Per fer avaluació única cal sol·licitar-la dins dels terminis oficials. Consta d’un examen final.

Reavaluació
A partir del curs 2012-2013 les assignatures de grau no tenen segona convocatòria.

Tanmateix, la nova Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’assignatura la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.
El sistema de reavaluació és igual que l’establert en l’avaluació única del pla docent.
Aclariment: no s’hi poden presentar els estudiants que vulguin apujar nota, ni els que no s’hagin presentat.

Les dates, hores i aulari de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.