Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Computació Científica

Codi de l'assignatura: 364302

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: Xavier Jarque Ribera

Departament: Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoria

(Inclou proves d’avaluació.)

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

(Inclou proves d’avaluació.)

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

(Inclou proves d’avaluació.)

 

15

Treball tutelat/dirigit

(Resolució de problemes i implementació dels algorismes proposats a les pràctiques de laboratori.)

45

Aprenentatge autònom

(Hi ha aspectes del temari que no s’exposen a les sessions de teoria. Cal consultar la bibliografia.)

45

 

 

Recomanacions

 

És convenient que l’alumnat hagi assolit les competències de les assignatures Càlcul, Àlgebra, Programació I i II i Introducció als Ordinadors abans de matricular-se d’aquesta assignatura.


Altres recomanacions

S’aconsella a l’alumnat que faci servir les hores de consulta del professorat per resoldre els dubtes que vagin sorgint durant el curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals de la titulació

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

9T-TRANSV. Capacitat de dissenyar i dur a terme testos i experiments, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats.

   -

1T-TRANSV. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

8G-GENERAL. Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

Específiques de la titulació

   -

3ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a resoldre'l i recomanar, desenvolupar i implementar el que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.

   -

1ESP - TECNOLOGIA ESPECÍFICA: COMPUTACIÓ. Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació, i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la representació en punt flotant i la manipulació de dades numèriques mitjançant un ordinador, i entendre la importància del cost d’un algorisme numèric.

 

— Conèixer, analitzar i aplicar mètodes bàsics de resolució d’equacions no lineals i de sistemes d’equacions lineals.

 

— Conèixer, analitzar i aplicar mètodes bàsics d’interpolació, derivació i integració, així com d’interpolació i aproximació de funcions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar la conveniència de fer servir un o altre mètode numèric per resoldre un problema concret partint de l’anàlisi d’errors, el cost computacional i altres característiques.

 

— Implementar alguns algorismes numèrics fent servir el llenguatge de programació C i saber aplicar-los de manera efectiva. 

 

— Aplicar els mètodes numèrics més elementals per resoldre problemes concrets senzills, i saber interpretar i valorar l’exactitud dels resultats obtinguts. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Errors i aritmètica de punt flotant

2. Resolució d’equacions no lineals en una variable

3. Interpolació polinomial i aproximació

4. Derivació i integració numèrica

5. Resolució numèrica de sistemes lineals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les sessions de teoria (dues hores setmanals) són per exposar el temari i usualment utilitzen un document-pdf que els alumnes poden baixar-se des del Campus Virtual. Els alumnes que ho considerin oportú poden ampliar alguns apartats pel seu compte tot consultant la bibliografia. Generalment, la teoria s’explica i s’exemplifica mitjançant exercicis pràctics.

Les sessions de pràctiques de problemes (una hora setmanal) es dediquen a resoldre problemes relacionats amb la teoria. Al començament del curs es posa a disposició dels alumnes una llista de problemes al Campus Virtual. Per aprofitar adequadament aquestes sessions, és imprescindible que l’alumnat hagi abordat prèviament la resolució d’aquests problemes pel seu compte.

Les sessions de pràctiques de laboratori (una hora setmanal) es dediquen a la implementació, en llenguatge de programació C, d’alguns dels algorismes tractats a les sessions de teoria. Es proposen dos programes que l’alumnat ha de treballar individualment. Durant el curs, es reserven algunes sessions per fer proves dels algorismes implementats per cada estudiant, que serveixen per avaluar destreses característiques de l’assignatura i permeten a l’alumne fer un seguiment del propi treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació continuada de l’assignatura consta de diverses proves. La nota final de l’assignatura (NF = Nota Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

Si NFC >= 3.5, llavors NF = màx (NFC, NR)
Si NFC <   3.5, llavors NF = NFC (suspès)

on NFC és la nota d’avaluació continuada i NR és la nota de reavaluació. Aquestes notes (NFC i NR) es calculen així:

NFC = 0.3*NT1 + 0.3*NP + 0.4*NT2
NR = 0.7*NRT + 0.3*NP

— NT1 és la mitjana aritmètica de la nota obtinguda en dues proves escrites al llarg del semestre i avaluen l’estudiant d’alguns dels temes del curs. Les proves es fan en horari de classe i s’informa dels dies i el temari precís d’avaluació (en funció del desenvolupament del curs) amb prou antelació (tant a l’aula com al Campus Virtual).

— NP és la nota obtinguda al llarg de les sessions de pràctiques de laboratori. Es té en compte l’assistència, els programes presentats i les proves corresponents (entre 2 i 4 proves). L’alumnat ha de presentar els programes (treballats de manera individual) al Campus Virtual. Les proves es fan a classe. Les dates de presentació dels programes i de les proves corresponents es fixen, com a mínim, amb dues setmanes d’antelació.  

— NT2 és la nota obtinguda en una prova escrita un cop finalitzat el curs. La prova inclou preguntes de qualsevol tema del curs. Pot incloure alguna pregunta de tipus test. 

— NRT és la nota obtinguda en una prova escrita de reavaluació un cop finalitzada l’avaluació continuada (aquesta prova només està disponible per als alumnes que hagin tret almenys un 3.5 en la nota d’avaluació continuada). La prova inclou preguntes de qualsevol tema del curs. Pot incloure alguna pregunta de tipus test. 

Per aprovar l’assignatura és imprescindible, en tot cas, que NP sigui més gran que 3 (sobre 10).

Si hi ha alguna irregularitat en el procés d’avaluació per part de l’estudiant, s’aplicarà la normativa reguladora dels plans docents en el seu apartat 16.7.

 

Avaluació única


L’estudiant que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat dins dels terminis establerts en cada curs acadèmic.

La nota final per als alumnes que segueixin l’avaluació única (NF = Nota Final) es calcula mitjançant la fórmula següent:

Si NFU >= 3.5, llavors NF = max (NFU, NR)
Si NFU <   3.5, llavors NF = NFU (suspès)

on NFU és la nota d’avaluació única i NR és la nota de reavaluació. Aquestes notes (NFU i NR) es calculen així:

NFU=0.7*NT+0.3*NP
NR= 0.7*NRT+0.3*NP

NT és la nota obtinguda en una prova escrita un cop finalitzat el curs. La prova inclou preguntes de qualsevol tema del curs. Pot incloure alguna pregunta de tipus test. 

NP és la nota obtinguda al llarg de les sessions de pràctiques de laboratori. Es té en compte l’assistència, els programes presentats i les proves corresponents (seran entre 2 i 4 proves). L’alumnat ha de presentar els programes (treballats de manera individual) al Campus Virtual. Les proves es fan a classe. Les dates de presentació dels programes i de les proves corresponents es fixen, com a mínim, amb dues setmanes d’antelació.  

NRT és la nota obtinguda en una prova escrita de reavaluació un cop finalitzada l’avaluació única (aquesta prova només està disponible per als alumnes que hagin tret almenys un 3.5 en la nota d’avaluació única). La prova inclou preguntes de qualsevol tema del curs. Pot incloure alguna pregunta de tipus test. 

Per aprovar l’assignatura és imprescindible que ambdues notes, NT, NRT i NP, siguin més grans que 3 (sobre 10).

Si hi ha alguna irregularitat en el procés d’avaluació per part de l’estudiant, s’aplicarà la normativa reguladora dels plans docents en el seu apartat 16.7.