Pla docent de l'assignatura

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: TŔcniques d'Investigaciˇ Social II

Codi de l'assignatura: 561713

Curs acadŔmic: 2012-2013

Coordinaciˇ: Maria Dolores Peris Pascual

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

CrŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

 

28

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

 

12

 

-  Seminari

 

5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

Recomanacions

 

Atès que es tracta d’aprenentatges acumulatius seqüencialment, cal un coneixement previ de la metodologia científica i estadística, així com de l’ús dels paquets estadístics que apliquen les tècniques multivariables (SPSS, SAS, UCINET, ATLAS.ti, etc.).

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per investigar autònomament.
— Capacitat per obtenir informació mitjançant múltiples fonts.
— Capacitat per utilitzar programes informàtics, i per analitzar i sintetitzar quantitats grans i complexes d’informació.
— Capacitat de comunicació oral i escrita mitjançant la utilització de la tecnologia més apropiada.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aconseguir el domini conceptual bàsic de les tècniques d’anàlisi multivariable al nivell que requereixen les ciències aplicades.
— Comprendre la relació entre les tècniques i la resta d’elements del disseny i saber interpretar les diferents tipologies de resultats possibles.
— Aconseguir el coneixement, la identificació i la comprensió de la literatura científica que fa servir tècniques d’anàlisi multivariable i estructures socials complexes.
— Optimitzar la mètrica de la informació social per aconseguir integrar les d’origen qualitatiu i quantitatiu.
— Discernir les tècniques més apropiades per als diferents objectius i característiques dels múltiples contextos d’investigacions sociològiques, amb la finalitat d’abordar la complexitat de l’anàlisi social amb el rigor científic que atorguen les tècniques estadístiques.
— Saber detectar i dirigir el compliment dels requisits i decidir els criteris que s’han d’adoptar en el desenvolupament d’un projecte d’investigació social exigits per les convocatòries mundials competitives.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar i interpretar els resultats de les principals tècniques estadístiques multivariables.
— Adquirir habilitat en l’ús de les opcions de cada tècnica i en la seva selecció, interpretació i comparació, mitjançant la utilització dels paquets estadístics.
— Preveure i solucionar els problemes plantejats per les tècniques d’investigació incloses a cada bloc, així com les possibilitats mètriques en relació amb cada context social analitzat.
— Conèixer els principals procediments per ser capaç d’adaptar la pluralitat i complexitat de la informació social a l’anàlisi estadística.
— Obtenir destresa en l’ús de les bases de dades sociològiques i en la interpretació dels diferents diagrames i gràfics multivariables.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una visió objectiva en l’anàlisi, tant del discurs com dels fets socials, i controlar els judicis de valor, la subjectivitat i la validesa del seu disseny.
— Assumir els valors ètics de l’àmbit cientificosocial i desenvolupar una actitud crítica cap a la mala praxis investigadora. Amb aquesta finalitat, s’aplica la normativa necessària per detectar i, si cal, reparar les vulneracions del mètode científic en la seva aplicació en el camp sociològic.
— Orientar la investigació social cap a l’efectivitat i la utilitat professional, i perseguir l’optimització de l’ajust dels models a la realitat i a la planificació social amb els mitjans més avançats.
— Integrar-se en el col·legi acadèmic, amb presa de posició respecte a l’estat actual de les línies de recerca en els camps d’interès de l’estudiant.
— Aplicar els coneixements a la productivitat científica social, participant en publicacions científiques.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc I. Camps d'investigaciˇ social

1.1. Tema 1. Bases de dades i anàlisi de contingut

1.1. Bases de dades
1.2. Anàlisi bibliomètrica
1.3. Anàlisi secundària

1.2. Tema 2. Anàlisi de xarxes socials

2.1. Sociomatrius
2.2. Anàlisi sociomètrica
2.3. Teoria de les coalicions
2.4. Tipus de xarxes
2.5. Aplicació de programari per a l’anàlisi de xarxes

1.3. Tema 3. Estudis de camp i anàlisi organitzacional

3.1. Anàlisi de la dinàmica de sistemes
3.2. Diagrames causals
3.3. Avaluació de programes socials
3.4. Anàlisi exploratòria de dades (EDA)
3.5. Modelització i optimització

2. Bloc II. Descripciˇ i exploraciˇ multivariable

2.1. Tema 4. Anàlisi del discurs

4.1. Conceptes i procediments. Detecció de traces de subjectivitat
4.2. Anàlisi textual
4.3. Anàlisi contextual
4.4. Intertextualitat i unificació

2.2. Tema 5. Reducció i dimensionalitat. Tipologies

5.1. Components principals
5.2. Anàlisi factorial
5.3. Dimensionalitat
5.4. Redundància
5.5. Constructes

3. Bloc III. Explicaciˇ i confirmaciˇ

3.1. Tema 6. Modelització lineal 1: R

6.1. Predicció
6.2. Anàlisi funcional
6.3. Regressió lineal múltiple
6.4. Autocorrelació

3.2. Tema 7. Modelització lineal 2: F

7.1. Comparació
7.2. Anàlisi de variància i covariància
7.3. Anàlisi discriminant
7.4. Comparació de grups
7.5. Comparació longitudinal
7.6. Requisits dels estudis transculturals

3.3. Tema 8. Modelització causal

8.1. Causalitat i condicionalitat
8.2. Nexe causal
8.3. Anàlisi de trajectòries (path analysis)
8.4. Equacions estructurals
8.5. Especificació
8.6. Determinació
8.7. Ajust

4. Bloc IV. Principis de la investigaciˇ social

4.1. Tema 9. Mètrica social

9.1. Codificació d’instruments mètrics
9.2. Distàncies
9.3. Proximitats
9.4. Mesures euclidianes i espais no mètrics

4.2. Tema 10. Variables discretes

10.1. Escalament
10.2. Escalament multidimensional (MDS)
10.3. Clústers/conglomerats i dendogrames
10.4. Classificació
10.5. Tipologies i patrons
10.6. Lògit

4.3. Tema 11. Categories i taules de contingència

11.1. Anàlisi multivariable amb taules de contingència
11.2. Anàlisi de correspondències
11.3. Log-lineal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Cada sessió setmanal de classe presencial dedica la primera franja horària (1,5 h) a l’exposició teòrica del professor, mitjançant la classe magistral i el suport documental en línia. En les exposicions tècniques, es fan servir aplicacions amb ordinador.

La segona franja horària de cada sessió (1,5 h) es reparteix entre una primera part dedicada a la tutorització del grup presencial —incloent-hi les directrius per a l’execució de pràctiques en què s’apliqui la teoria— i una segona part que comprèn les pràctiques amb ordinador de l’alumnat — parcialment simultànies amb la classe presencial— , amb la finalitat que cada estudiant pugui comprovar personalment la correcta execució tècnica i els diferents resultats aportats per les opcions alternatives per a cada tècnica.

Durant el curs, es dedica l’últim tram de cada classe a la presentació oral d’activitats personals, a comunicacions i a debats. Aquesta activitat forma part de l’avaluació continuada i la seva puntuació s’integra a la del projecte final.

Les activitats obligatòries programades per a l’avaluació continuada s’han de lliurar individualment en suport electrònic i en paper (ambdues). La data última de lliurament de totes les activitats previstes a cada bloc és la data d’inici del bloc següent. Les quatre pràctiques programades per a cada bloc s’avaluen un cop s’ha tancat el termini de lliurament. Cada setmana de retard en el lliurament comporta una pèrdua percentual de la qualificació.

Activitats obligatòries

A continuació, s’indiquen les activitats obligatòries mínimes, enumerades per ordre de lliurament i amb la indicació del bloc corresponent:

1a activitat (bloc I), 5a activitat (bloc II), 9a activitat (bloc III) i 13a activitat (bloc IV). Per a cadascun d’aquests blocs, cal elaborar una síntesi de les lectures metodològiques.

Les activitats per al primer bloc són:
— 2a activitat: anàlisi bibliomètrica.
— 3a activitat: diagrama Forrester.
— 4a activitat: construcció d’una matriu individualitzada sobre un camp temàtic seleccionat entre els proposats pel professor i que contingui totes les transformacions previstes a les pràctiques.

6a i 7a activitat (bloc II), 10a i 11a activitat (bloc III) i 14a i 15a activitat (bloc IV). Per a cadascun del blocs segon, tercer i quart s’ha d’aplicar a la matriu individualitzada un mínim de dues tècniques diferents. Per a cada aplicació s’ha de definir l’objectiu, relacionar les decisions adoptades, interpretar els resultats i presentar-la segons les normes pròpies de les publicacions científiques.

8a activitat (bloc II), 12a activitat (bloc III) i 16a activitat (bloc IV). Amb les tècniques de cada bloc que no hagin estat objecte de pràctiques anteriors, cal fer una anàlisi comparada de publicacions.

Projecte d’investigació

Cada estudiant ha d’integrar el conjunt de les pràctiques fetes durant el curs en forma d’aplicacions pilot integrades en un projecte d’investigació que s’ha de presentar acabat en la data de tancament de l’avaluació continuada. A més d’aquesta presentació final, durant el curs, cal mostrar-ne avenços per a la tutorització, amb un mínim obligatori de dues mostres: una presentació oral dels objectius i la mètrica, i una presentació escrita del disseny i el pla de recerca.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

És obligatori assistir, com a mínim, al 80 % de les sessions presencials, per poder-se avaluar de forma continuada o única.

La nota final es distribueix de la manera següent:

— Suma de totes les activitats programades per a l’avaluació continuada (70 % de la qualificació). El conjunt de les activitats avaluades a cada bloc es pondera de manera igual. Cada pràctica que no hagi estat presentada en la data final de lliurament per a cada bloc fa la mitjana amb el valor reduït per cada setmana d’endarreriment. D’altra banda, la participació a classe augmenta un percentatge idèntic per cada sessió.

— Projecte d’investigació, que inclou el disseny i el document final, en la data de lliurament establerta en el calendari oficial com a data d’examen (30 % de la qualificació).

— Prova escrita presencial destinada a verificar l’autoria dels treballs presentats. Es fa amb tot el material presentat, i s’han d’explicar els procediments sobre els quals es pregunti. Aquesta prova no té una qualificació afegida, però resta el 50 % de la qualificació obtinguda per als procediments que no es descriguin correctament.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat por sol·licitar la substitució de l’avaluació continuada per l’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en les mateixes proves que les de l’avaluació continuada, inclòs el projecte, i té la mateixa ponderació sobre la qualificació final; només canvia el termini de lliurament, ja que s’ha de lliurar tota la documentació conjuntament en acabar el curs.

La sol·licitud d’avaluació única s’ha d’adreçar per escrit al professor abans d’acabar el primer mes del curs.

La data de l’avaluació única, tant com a termini màxim de lliurament de la documentació com de la prova de verificació de l’autoria, és l’establerta en el calendari oficial.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Llibre

Cea D’Ancona, María Ángeles 2002 Análisis multivariable: teoría y práctica en la investigación social. Madrid Síntesis, DL
  Enlla├ž

Chatfield, Christopher 2000 Introduction to multivariate analysis. London Chapman & Hall/CRC
  Enlla├ž

Esbensen, Kim 2000 Multivariate data analysis: in practice. Oslo Camo, 4th ed  Enlla├ž

Gondar Nores, José Emilio 2002 Estadística teórica multivariante. Madrid Data Mining Institute  Enlla├ž

Izenman, Alan Julian 2008 Modern multivariate statistical techniques: regression, classification, and manifold learning New York Springer,  Enlla├ž

Johnson, Richard Arnold 2007 Applied multivariate statistical analysis. Upper Saddle River, N.J. Pearson Education, Prentice-Hall, cop. 6th ed.  Enlla├ž

Lattin, James M. 2003 Analyzing multivariate data. Pacific Grove (CA) Thomson Brooks/Cole, cop.  Enlla├ž

Lozares Colina, Carlos 2000 Anàlisi multivariable de dades estadístiques. Bellaterra U. Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions  Enlla├ž

Morrison, Donald F. 2005 Multivariate statistical methods. Belmont (Calif.) Thomson/Brooks/Cole, cop. 4th ed.  Enlla├ž

Peña, Daniel 2002 Análisis de datos multivariantes. Madrid McGraw-Hill, cop.  Enlla├ž

Stevens, James (James Paul) 2009 Applied multivariate statistics for the social sciences. New York Routledge, cop. 5th ed.Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 4th ed (2002)  Enlla├ž

Tabachnick, Barbara G. 2007 Using multivariate statistics. Boston [Mass.] Pearson, cop. 5th ed  Enlla├ž

Vicente y Oliva, Maria A. 2000 Análisis multivariante para las ciencias sociales. Madrid U. Rey Juan Carlos.
Dykinson,  Enlla├ž

Text electr˛nic

Timm, Neil H. 2002 Applied multivariate analysis methods and case studies. New York.  Enlla├ž

Kollo, Tõnu. 2005 Advanced multivariate statistics with matrices. Dordrecht.
  Enlla├ž

Everitt, Brian 2005 An R and S-Plus companion to multivariate analysis. London.  Enlla├ž

Mahwah, NJ. Structural equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates.  Enlla├ž

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB