Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: LlatÝ

Codi de l'assignatura: 362852

Curs acadŔmic: 2013-2014

Coordinaciˇ: Alejandra Guzman Almagro

Departament: Departament de Filologia Llatina

crŔdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

25

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

6

 

-  Exercicis prÓctics

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

19

Aprenentatge aut˛nom

80

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

CG12 - CompetŔncia en l'anÓlisi i l'aprofitament de les publicacions i les fonts primÓries de la disciplina.

   -

CE7 - Capacitat per gestionar la informaciˇ: recopilaciˇ sistemÓtica, organitzaciˇ, selecciˇ i presentaciˇ de tota classe d'informaciˇ.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Desenvolupar la competència lingüística imprescindible per a comprendre i traduir textos llatins de dificultat relativa.

- Reconèixer les estructures gramaticals de la llengua llatina.
- Adquirir el lèxic bàsic de la llengua llatina per la seva aplicació a altres disciplines.  

 

Referits a habilitats, destreses


- Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.

- Familiaritzar-se i saber treure profit dels recursos formatius i de consulta (diccionaris, diccionaris on line, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, etc.).

 

Referits a actituds, valors i normes


- Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.

- Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. CaraterÝstiques i evoluciˇ de la llengua llatina en el seu context

1.1. El concepte de gènere i nombre

1.2. El cas i la declinació

1.3. Altres característiques de la llengua llatina

1.4. Evolució del la llengua

2. Morfologia

2.1. Nominal

2.2. Adjectival

2.3. Verbal

2.4. Pronominal

3. Estructures sintÓctiques bÓsiques del llatÝ

3.1. Concordança d’elements a l’oració

3.2. Sintaxi de casos

3.3. Introducció a la subordinació

4. Metodologia de l’anÓlisi sintÓctica i de la traducciˇ

5. LŔxic

5.1. Lèxic d’ús a la matèria d’arquelogia

5.2. Etimologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Per assolir els objectius de l’assignatura se segueix un mètode d’aprenentatge inductiu. Es treballa de manera dinàmica amb les explicacions teòriques i exercicis pràctics  de preparació i de reflexió. Aquests exercicis tracten aspectes com ara la pronunciació, el lèxic, les estructures morfosintàctiques i les diferents estratègies per interpretar-los o traduir-los. També es treballa amb textos de dificultat gradual.

Activitats en aula:

  • Exposició teòrica
  • Exercicis pràctics
  • Anàlisi de textos

Activitats fora d’aula (Campus Virtual)
  • Exercicis pràctics de cada unitat
  • Fòrum d’estudiants (per exposar dubtes dels exercicis i les tasques que realitzen de forma autònoma)
  • Recursos a la xarxa (diccionaris, pàgines web específiques, etc.)

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


L’Avaluació continuada s’adequa a l’aprenentatge progressiu que es proposa l’assignatura. Un 85% de la qualificació final correspon a les proves seqüencials realitzades al llarg del semestre. En general, les proves contes d’exercicis de tipus pràctic, on es valora la capacitat d’identificació i anàlisi de formes morfològiques i estructures sintàctiques i també la destresa en l’ús del diccionari o d’altres recursos.  

 
 

Prova

Període de realització

Valor

1

Entre les setmanes  4 i 5

20%

2

Entre les setmanes 8 i 10

20%

3

Data prevista en el calendari oficial d’exàmens de la Facultat

45%

 
 

També es valoraran altres evidències d’aprenentatge (tasques que l’alumne lliura a través de Campus Virtual, pràctiques realitzades a classe, etc.) que suposaran un 15% de la qualificació final.
 

En el Campus Virtual de l’assignatura, el professor farà pública la concreció sobre la data concreta i el contingut específic de les proves i també informació relativa a altres tasques que l’alumne pot realitzar per assolir els objectius d’aprenentatge i que es valoraran com a altres evidències d’aprenentatge.  

 

Avaluaciˇ ˙nica


Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. La data de l’avaluació única és la prevista en el calendari oficial d’exàmens de la Facultat. El contingut de l’examen d’avaluació única s’especificarà al Campus Virtual. 

 Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i del’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit atots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació per al curs 2013/14 tindrà lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre, i de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.

 
 

 
 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gramàtiques

SEGURA, S. (2004), Gramàtica llatina (trad. E. Artigas, L. Cabré i A. De Riquer). Barcelona, Ed. de la UB, Col·lecció UB nº 80 (reed. 2012). [Gramática latina. Deusto, Publ. de la Univ., 1961 (vàries reed.)]

SEGURA, S. (2005), Mètode de llatí (trad. E. Artigas, L. Cabré i A. De Riquer). Barcelona, Ed. de la UB, Col·lecció UB nº 87, 2005. [Método de latín. Deusto, Publ. de la Univ., 1961 (vàries reed.)]

VALENTÍ FIOL, E. (1995), Gramàtica llatina: morfologia i nocions de sintaxi (trad. J. Cornudella). Barcelona, Curial. [Gramática de la lengua latina: morfología y nociones de sintaxis. Barcelona, Bosch, 1999 (10a. ed.)]

VALENTÍ FIOL, E. (1945), Sintaxis latina. Barcelona, Bosch (successives reimpr.).

Diccionaris

MIR, J. Mª (1958), Diccionario ilustrado Latino-Español / Español-Latino SPES-VOX. Barcelona, Spes (reed., Larousse, 2011).

SEVA, A., dir., (1993), Diccionari llatí-català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana (successives reimpr.).

SEVA, A., dir., (1996), Diccionari bàsic llatí-català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

Altra bibliografía, recursos i materials de treball específics de cada unitat es detallen al Campus Virtual de l’assignatura.