Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere

Codi de l'assignatura: 363346

Curs acadèmic: 2013-2014

Coordinació: Jose Maria Barragan Rodriguez

Departament: Departament de Dibuix

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

1

Aprenentatge autònom

89

 

 

Recomanacions

 

A l’inici del curs es completen totes les especificacions als programes per grup.


Altres recomanacions

A l’inici del curs s’adjunta bibliografia als programes per grup.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Generals

• Desenvolupar maneres d’aprendre individualment i cooperativament sobre els temes de representacions visuals de subjectivitat i identitat, i per tant:
— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.
— Treballar en equip.
— Utilitzar millor la capacitat creativa i comunicativa.
— Mostrar la capacitat de criteri i elaborar treballs acadèmics amb rigor.
— Seleccionar diverses fonts d’informació, emplenar-les i gestionar-les.

 


• Situar els paral·lelismes que vinculen les històries de la psicologia i de les arts visuals amb relació al naixement de l’individualisme modern vinculat al capitalisme, i analitzar-los.
• Explorar les relacions i influències entre la psicologia i les arts, amb especial interès en les apropiacions que els artistes han fet (i fan) de temes i problemàtiques de la psicologia.
• Explorar els temes i les problemàtiques en què els artistes i les arts visuals han estat (i són) objecte d’estudi de la psicologia.

 

Referits a habilitats, destreses


• Construir recorreguts per algunes de les problemàtiques que vinculen les perspectives construccionistes i narratives de la psicologia amb els temes de representació de la subjectivitat en les arts visuals contemporànies.
• Introduir-se en les estratègies de recerca narrativa per explorar la relació entre dispositius culturals, pràctiques biogràfiques i construccions identitàries.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Establir criteris crítics per desenvolupar una recerca amb els estudiants entorn de les seves aproximacions al camp de la creativitat, els sentits en els discursos i les pràctiques vinculades a les arts visuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Psicologia i art. Psicologia i art, la identitat de l’artista i el sistema de l’art

1.1. Presentació i organització del curs i del bloc 1, Psicologia de l’art

1.2. Relacions entre psicologia, arts i produccions de cultura visual. L’enfocament construccionista i perspectives teòriques psicològiques

1.3. Conceptes clau: la relació entorn del jo, la subjectivitat, la identitat i les seves representacions a la cultura visual, les narratives, etc. amb relació als contextos de construcció social i cultural

1.4. Exemplificacions de l’enfocament de l’assignatura als temes que generen processos descrits

1.5. Alguns enfocaments específics

2. Estudis de gènere

2.1. Teories, pràctiques polítiques, produccions artístiques i culturals vinculades amb els feminismes i postfeminismes. Feminismes postcolonials, transnacionals i ecofeminismes

2.2. La noció d’experiència de gènere, cos i sexualitat, tot problematitzant les construccions dualistes entre masculí i femení, homosexualitat i heterosexualitat, entre d’altres

2.3. Genealogia de les pràctiques artístiques en relació amb els moviments feministes i les manifestacions que l’alumnat pot trobar en el context actual

2.4. Experimentació, mitjançant metodologies de producció artística generades per artistes dones, combinada amb una reflexió teòrica

2.5. Producció artística a partir del coneixement de les pràctiques d’artistes dones

2.6. Aprofundir temes descrits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


• Classes magistrals en què el professorat introdueix algunes de les problemàtiques de l’assignatura o les desenvolupa.
• Classes expositives on un grup d’estudiants presenta a la resta de companys un treball preparat prèviament.
• Conferències amb la presència d’algun especialista del tema.
• Tallers de producció (en el cas d’una opció d’estudis de gènere).
• Debats dirigits pel professorat o un grup d’estudiants amb la finalitat de promoure la producció i comprensió dels estudiants.
• Ronda d’intervencions on els estudiants han d’opinar sobre els temes i les problemàtiques plantejades en les assignatures.
• Visites a exposicions i centres d’art.
• Tallers d’orientació pràctica amb artistes invitats on es plantegen activitats concretes d’experimentació plàstica (en el cas de rebre subvencions per a seminaris específics i per a conferències, s’organitzen en l’espai temporal adient a aquest tipus d’activitats i s’introdueix en el programa).
• Ocasionalment es porta a terme algun seminari tutorat pel professorat per orientar els estudiants en els treballs de recerca i de desenvolupament de temes monogràfics. A més a més, s’afavoreix el treball en grup, la presentació de treballs escrits, visuals i performatius, les activitats de l’aplicació al voltant d’un tema concret i cerca d’informació.
• En el cas concret d’un grup d’estudis de gènere que treballa de manera interdepartamental, la dinàmica de cada grup s’especifica a l’inici del curs i mitjançant sessions tutorials dins del pla d’acció tutorial del centre. S’hi diferencien les alternatives de programació a què l’estudiant pot optar. Dins d’aquestes propostes hi ha quatre grups, amb professorat de diferents departaments (dibuix, pintura, gravat, escultura), que treballen conjuntament establint ritmes d’interferència entre grups i activitats. S’emfasitzen la producció artística i la seva interacció social, així com les metodologies de creació proposades per a dones artistes.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   


  L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats d’aprenentatge. Aquest procés es concreta en una sèrie de treballs valorats d’acord amb els criteris d’avaluació que s’especifiquen a continuació:
  • Elaboració de dos textos en relació amb les problemàtiques del curs: 90 %. Aquests textos han de tenir el format d’article o assaig i han d’incloure la presentació del tema, un estat de la qüestió i els debats que se’n deriven, i la vinculació amb les conclusions. La bibliografia ha d’estar ressenyada d’acord amb els criteris de les publicacions acadèmiques.
  • Participació activa i crítica a classe: 10 %. Comporta intervenir tant en les sessions presencials com en el Campus Virtual, ja que contribueix a crear un clima de reflexió i crítica entre els participants del curs.
   
  Reavaluació
  Després de la publicació de les llistes de les qualificacions finals al Campus Virtual.
  Condicions necessàries:
  • Assistència. Si no es compleix aquest requisit l’alumne no té dret a la reavalaució.
  • Si la qualificació és de no presentat, no té dret a la reavaluació.
  • La qualificació inicial és suspens.
   
  Planificació del calendari d’avaluació del Consell d’Estudis
  Primer semestre
  • Qualificació (qualificacions penjades al Campus Virtual), com a màxim: 15 de gener

  • Revisió: fins a la reavaluació
  
• Reavaluació (els alumnes que hi entrin i ho hagin sol·licitat): 20-24 de gener
  
• Reclamació (si escau): 27 de gener
  
• Resolució del tribunal de la reclamació: 29 de gener
  • Actes (darrera data d’enviament): 30 de gener
  Segon semestre
  • Qualificació (qualificacions penjades al Campus Virtual), com a màxim: 11 de juny

  • Revisió: fins a la reavaluació

  • Reavaluació (alumnes que hi entrin i ho hagin sol·licitat): 16-20 de juny

  • Reclamació (si escau): 23 de juny
  
• Resolució del tribunal de la reclamació: 25 de juny
  • Actes (darrera data d’enviament): 29 de juny  

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Llibre

  Clément, Rosset (2007) Lejos de mí. Estudios sobre la identidad. Barcelona: Marbot

  Paris, Diana (2003) Julia Kristeva y la gramática de la subjetividad. Madrid: Campo de ideas