Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iniciació als Processos i Projectes I

Codi de l'assignatura: 363341

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: Sergi Oliva Torres

Departament: Facultat de Belles Arts

Crèdits: 12

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials

(Considerada com una assignatura de taller, l’estudiant disposa de les infraestructures de taller de la Facultat per desenvolupar aquest treball.)

120

 

-  Taller experimental

 

120

Treball tutelat/dirigit

(És convenient que l’aprenentatge es desenvolupi dins l’aula taller, com també en museus, biblioteques i espais expositius.)

40

Aprenentatge autònom

140

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

Específiques de la titulació

   -

Coneixement bàsic de les metodologies d'investigació vinculades a la creació artística.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Reconèixer el lèxic i els codis aplicats a l’anàlisi del color, l’espai, l’estructura, la forma i la percepció visual —amb un domini inicial—, i utilitzar-los.

 


• Elaborar un projecte artístic en què es posin de manifest els coneixements bàsics adquirits —amb un domini inicial.

 


• Identificar els processos multidisciplinaris utilitzats per portar a terme un determinat projecte artístic —amb un domini inicial.

 


• Identificar les característiques estètiques i expressives en la pròpia obra i en l’aliena.

 

Referits a habilitats, destreses


• Utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i fer servir les estratègies creatives útils per desenvolupar la proposta artística.

 


• Experimentar diverses metodologies d’investigació en la creació artística i fer servir eines, tant conceptuals com tècniques, que siguin útils per desenvolupar el llenguatge artístic al propi projecte —amb un domini inicial.

 


• Conèixer els instruments, materials i processos vinculats a l’expressió artística —amb un domini inicial— i utilitzar-los.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Adquirir criteri i una actitud reflexiva, crítica i responsable vers la pròpia obra.

 


• Desenvolupar la capacitat d’observació vers l’obra d’art i l’entorn.

 


• Utilitzar les eines bàsiques per presentar el projecte artístic de manera coherent en la forma i en el contingut.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al dibuix

1.1. Fonaments del dibuix

1.2. Teoria i pràctica de la representació gràfica I

1.3. Percepció visual i representació: referents del natural i/o de l’imaginari I

2. Introducció al color

2.1. Experiència teòrica i pràctica de les propietats del color

2.2. Fonaments de les relacions cromàtiques

2.3. Introducció a la simbologia, percepció i història del color

3. Introducció a la noció d’espai escultòric

3.1. Experiència teòrica i pràctica d’anàlisi i entorn escultòric

3.2. Fonaments de representacions escultòriques a l’espai

3.3. Introducció al treball d’espai escultòric

4. El llenguatge gràfic

4.1. Procediments, tècniques i materials I

4.2. Elements del llenguatge gràfic

4.3. Interpretació i anàlisi visual

5. Introducció als procediments pictòrics

5.1. Tècnica i aplicació de diferents procediments pictòrics

5.2. Diferents aplicacions pràctiques del color

6. Introducció als procediments escultòrics

6.1. Tècniques i materials històrics

6.2. Anàlisi de la forma

6.3. Anàlisi de nous materials i usos metafòrics

7. L’estructura pictòrica

7.1. Estudi de la forma i del contingut conceptual

7.2. Interacció de la forma, el color i l’espai pictòric

8. L’estructura processual de l’escultura

8.1. Mètodes de creació. Projectes i processos. Poètiques i polítiques

8.2. L’escultura expandida, espais i entorns

8.3. Propostes i significacions conceptuals

9. El dibuix projectiu I

9.1. L’sketchbook i/o quadern d’artista

9.2. Concepte, procés creatiu i projecció gràfica

10. Projectes

10.1. Disseny i elaboració de projectes artístics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Grups interdisciplinaris: dibuix, pintura i escultura impartits des de tallers.
Les activitats es divideixen en: fonamentals (dirigides pel tutor) i altres de caràcter complementari que donen suport a les primeres.
Les activitats formatives estan orientades a l’avaluació continuada, l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió artística.
La majoria de les activitats es confeccionen com a avaluacions formatives. El seguiment inclou la diversitat d’interessos de l’escena artística contemporània.
Es fomenta l’adquisició de tècniques i procediments amb l’objectiu de potenciar el projecte personal de l’alumne.

La metodologia per a les activitats fonamentals és:
• Classe expositiva i informativa
• Debat dirigit
• Roda d’intervencions
• Col·loquis
• Dinàmica de treball en grup
• Pràctiques
• Recerca d’informació
• Elaboració de projectes (caràcter d’iniciació)
• Estudi de casos

La metodologia per a les activitats complementàries és:
• Classes magistrals
• Classes expositives
• Conferències
• Seminaris
• Treball escrit
• Exercicis pràctics

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


S’aplica el sistema d’avaluació continuada i progressiva tenint en compte cadascuna de les activitats formatives dutes a terme, la participació en les diferents activitats programades i el progrés.

Per a les activitats fonamentals s’atén els treballs duts a terme, ja siguin els fets als tallers, els tutoritzats o autònoms, els instruments basats en l’observació per valorar l’evolució i el progrés de l’alumnat i l’avaluació col·legiada. Per a les activitats complementàries es considera, a més a més de les citades anteriorment, l’aportació de reflexions teòriques i marcs conceptuals.

 
Sistema d’avaluació
• Avaluació continuada i progressiva a partir de treballs i tutories
• Carpeta i documentació que demostrin l’aprenentatge
• Sessions individuals i col·lectives de revisió de treballs i projectes
• Anàlisi comparativa dels diversos treballs presentats
• Exposició col·lectiva
• Valoració dels processos d’aprenentatge

Es valoren:
• El nivell tècnic i conceptual apropiat a les necessitats de l’obra
• El nivell d’anàlisi, autocrítica, reflexió i comprensió
• La carpeta d’aprenentatge i la idoneïtat expositiva
• Assistència i implicació personal en el procés d’aprenentatge al llarg de l’assignatura
 
Qualificació
Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.
 
Revisió
Fins a la reavaluació.
 
Reavaluació
Després de la publicació de les qualificacions finals, per als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre el 4,5 i  el 4,9, hagin assistit al 80 % de les classes i hagin presentat el 80 % dels treballs sol·licitats durant el curs, sempre que ho demanin, es podrà obrir un procés de reavaluació en el qual el professor donarà les pautes necessàries per tal de millorar el resultat obtingut.
Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.


El procés d’avaluació està descrit al calendari de docència, a l’adreça:
www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

AAVV. (1979). El Dibujo. Barcelona: Skira

BAUDRY, M.T. (2005). Sculpture: Métode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine

CAGE, J. (1993). Color y cultura. Madrid: Ed. Siruela

GUASCH, A.M. (2000). El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza

HAYES, C. (1980). Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid: Blume

MAIER, M. (1982). Procesos elementales de proyectación y configuración. Barcelona: G. Gili

MIDGLEY, B. coord. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica; técnicas y materiales. Madrid: Tursen 

PAWLIK, J. (1996). Teoría del color. Barcelona: Paidós Estética

PEVSNER, N. (1982). Las Academias del Arte. Madrid: Cátedra

RICH, J.C. (1947). The materials and methods of sculpture. New York: Oxford Univ. 

ROWELL, M. (1986). Quest-ce que l’esculpture moderne?. Paris: Centre G. Pompidou

SANZ, J. C., GALLEGO, R. (2001). Diccionario Akal del color. MAdrid: Ed. Akal SA.