Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de la Regulaciˇ Econ˛mica i del Medi Ambient

Codi de l'assignatura: 571633

Curs acadŔmic: 2014-2015

Coordinaciˇ: Elisenda Malaret Garcia

Departament: Departament de Dret Administratiu i Dret Processal

crŔdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

52

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Apropar l’estudiant a les principals teories de la regulació econòmica i la seva influència en el Dret Públic.
 • Conèixer i comprendre els processos de redefinició de les tasques públiques en els contextos de globalització, europeïtzació i liberalització.
 • Introduir l’alumne en el sistema conceptual i en les institucions de la regulació econòmica.
 • Analitzar les transformacions que, en el context de la globalització, estan experimentant els procediments de creació i d’aplicació de la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica per a la protecció del medi ambient.
 • Reconèixer les característiques principals del dret humà al medi ambient i els seus efectes en la normativa de la Unió Europea i dels estats membres.
 • Comprendre l’abast de la protecció constitucional i estatutària del medi ambient.
 • Saber els instruments de dret públic més importants de protecció del medi ambient.

 

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber identificar les tipologies d’intervenció pública en l’economia i els processos de canvi i transformació de les funcions públiques
 • Saber analitzar e interpretar críticament textos de diferents tipus: legals, jurisprudencials, científics, literatura grisa
 • Saber aplicar les eines i els instruments analítics i pràctics
 • saber argumentar i demostrar en una presentació oral i escrita

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Aprendre a participar activament a classe, argumentant amb rigor i de manera crítica, escoltant , qüestionant i sostenint els diferents punts de vista avançats

 

 

Blocs temÓtics

 

1. DRET DE LA REGULACIË ECONĎMICA

1.1. Globalització, Unió Europea, Estat i Dret

Liberalització i introducció de competència.

El procés de transformació de les funcions públiques en l’economia.

La recepció de les teories de la regulació econòmica

1.2. Regulació econòmica i tipologia de tasques

Reglamentació: Instruccions vinculants i Recomanacions

Supervisió: inspecció, control i sancions

Adjudicació: atorgament de llicències, inscripció en Registres

Resolució de conflictes entre operadors

Tutela dels usuaris i consumidors

La publicació d’informes sectorials

1.3. L’emergència de les Autoritats independents de regulació

Origen: la influència nord-americana; el dret europeu

Tipologia, estructura i funcions.

La creació de xarxes europees de reguladors independents

1.4. El control de les Autoritats independents de regulació

El control social i parlamentari; instruments de rendició de comptes

La posició dels usuaris i consumidors.

El control jurisdiccional de les decisions de les AIR

1.5. Telecomunicacions

La planificació i la gestió de l’espectre radioelèctric.

El dividend digital

Xarxes públiques de comunicacions electròniques i Serveis de comunicacions electròniques

Regulació ex ante i procediment d’identificació i definició dels mercats apropiats

El servei universal: significat, contingut i abast, assignació, finançament

1.6. Audiovisual i internet

El principi de neutralitat tecnològica

Règim jurídic dels diferents operadors de mitjans de comunicació audiovisual

Reglamentació i regulació de continguts audiovisuals

Servies audiovisuals radiofònics, televisius i a petició

Internet i el marc legal dels serveis de la societat de la informació

1.7. Energia

Tipologia dels diferents operadors del mercat de la electricitat

Competència i separació funcional

La garantia del servei universal en el sector elèctric

Xarxes i serveis en el sector del gas

1.8. Transports i infraestructures de transport

Xarxes ferroviàries

Règim jurídic dels operadors de transports de viatgers per carretera

El transport de viatgers en els ferrocarrils de rodalies

Règim jurídic dels operadors de transport aeri

L’organització i gestió dels ports d’interès general

L’organització i gestió dels aeroports d’interès general

1.9. Autoregulació i coregulació

1.10. Participació dels consumidors i usuaris informats

2. DRET DEL MEDI AMBIENT

2.1. El dret al medi ambient i la funció pública de protecció del medi ambient

Marc internacional: el dret humà al medi ambient

Marc europeu: l’interès públic ambiental

Configuració en la Constitució espanyola: dret de les persones i interès públic ambiental

El paper dels estatuts d’autonomia

2.2. Distribució de competències en medi ambient

Competències estatals en medi ambient

Competències autonòmiques en medi ambient

Competències locals en medi ambient: municipis i altres ens locals supramunicipals

2.3. Mitjans de protecció del dret al medi ambient

Accés a la informació ambiental: dret de les persones i deure de les autoritats públiques

Participació pública ambiental en procediments administratius relatius a actes administratius, plans, programes i reglaments

Accés a la justícia ambiental: capacitat, legitimació,  pretensions, mesures cautelars i limitacions econòmiques

2.4. Instruments principals de protecció del medi ambient

Control integrat de la contaminació.

Avaluació ambiental de plans i projectes.

Prevenció i reparació de danys ambiental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Partint d’una presentació teòrica inicial de caràcter sintètic, el professors i els alumnes analitzaran i comentaran les diferents qüestions plantejades en els textos recomanats i prèviament treballats per  l’estudiant. Aquesta preparació prèvia ha de permetre a l’estudiant participar de forma activa a la sessió corresponent amb un primer criteri propi format sobre la qüestió.

El professorat anunciarà amb l’antelació necessària els aspectes més importants i els materials imprescindibles pel bon desenvolupament de les sessions. Durant el transcurs de les sessions es fomentarà el diàleg i el contrast de criteris en relació amb les diferents qüestions que es vagin plantejant.

Els estudiants hauran de realitzar exposicions orals de màxim 10 min., sobre aspectes concrets i específics en torn d’una de les qüestions a analitzar en la corresponent sessió

 

PRIMERA SESSIÓ:

Tema:   - Presentació de l’assignatura i de les regles a aplicar

              - Globalització, Unió Europea, Estat i Dret

                - Regulació econòmica i tipologia de tasques

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

SEGONA SESSIÓ:

Tema:   - L’emergència de les Autoritats independents de regulació

        - El control de les Autoritats independents de regulació

 

Activitats a desenvolupar:  - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

TERCERA SESSIÓ:

Tema:   - Regulació del sector de les telecomunicacions, audiovisual i internet

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

QUARTA SESSIÓ:

Tema:   - Energia, transports, infraestructures aeroportuàries i portuàries

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

CINQUENA SESSIÓ:

Tema: - Autoregulació; coregulació;  participació dels consumidors i usuaris informats

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

SISENA SESSIÓ:

Tema: - El dret al medi ambient i la funció pública de protecció del medi ambient

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

SETENA SESSIÓ:

Tema: - Distribució de competències en medi ambient

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

VUITENA SESSIÓ:

Tema: - Mitjans de protecció del dret al medi ambient

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

NOVENA SESSIÓ:

Tema: - Instruments principals de protecció del medi ambient

Activitats a desenvolupar: - Introducció per part del Professor

                                                - Comentari i debat sobre les lectures recomanades

Documentació de treball de la sessió: Selecció de textos sobre les qüestions que formen part del tema

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació en el Màster en Dret per defecte és l’avaluació continuada basada en el procés d’aprenentatge de l’estudiant.

Aquesta consistirà en l’avaluació de tot el treball personal de l’estudiant que haurà de demostrar en cada sessió l’aprofitament obtingut, així haurà de i) presentar un text escrit de màxim 5 pàgines amb la identificació de les principals problemàtiques o controvèrsies plantejades, ii) intervenir activa i fonamentadament en la discussió, iii) almenys una vegada haurà de realitzar una presentació oral. Un 70% de la qualificació final s’obtindrà sobre la base dels elements següents: presentacions escrites (30%), presentacions orals (25%), participació activa, regular i fonamentada ( 15%). El 30% restant s’obtindrà a partir de una prova final que consistirà en un comentari crític d’un text a partir d’unes preguntes.

 

Avaluaciˇ ˙nica


L’alumne, si ho desitja, pot acollir-se a l’avaluació única que tindrà dos components.
1) La realització d’una prova articulada sobre la base de un comentari crític d’un text a partir d’unes preguntes; aquesta prova pondera amb un 50% de la qualificació final.
2) La presentació d’una carpeta docent de l’estudiant on hagi fet constar tot aquells elements que subministrin evidència del seu procés d’aprenentatge i de l’efectiva adquisició dels coneixements i les habilitats requerides; aquesta part suposa un 50% de la qualificació final

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV: Fundamentos e instituciones de la regulación (vol.I), Madrid, 2009, ed. Iustel

M. DARNACULLETA: Autoregulación y Derecho Público. La Autoregulación regulada, Madrid, ed. Marcial Pons, 2005

C. HENRY: Concurrence et services publics dans l`union europeénne, ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1997

A. LAGET-ANNAMAYER: La régulation des services publics en réseaux, Télécommunications et électricité, ed. LGDJ-Bruylant, 2002

E. MALARET: Administración pública y regulación económica, Actas del II Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, ed. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007, pág. 127 y ss.

E. MALARET: “Regulación económica: Su instrumentación normativa”, en  Derecho Privado y Constitución,  2003, núm.17, págs. 327 – 360

E. MALARET: Servicios públicos, funciones públicas, garantías de los derechos de los ciudadanos: Perennidad de las necesidades, transformación del contexto, RAP, núm.145, 1998, págs. 49-87

E. MALARET: Autoridades Independientes y Justicia Administrativa, La Justicia Administrativa, Libro Homenaje al Profesor R. Entrena Cuesta, Barcelona, ed. Atelier, 2003, págs. 745 y ss.

E. ALONSO GARCÍA y B. LOZANO CUTANDA. (coor.): Diccionario de derecho ambiental, Madrid,  Iustel, , 2006

C. DE MIGUEL PERALES: Derecho español del Medio Ambiente, Madrid, Civitas , 3ª ed., 2009.

J. ESTEVE PARDO: Derecho del medio ambiente, Madrid, Marcial Pons, 2a ed., 2008

J. JARIA MANZANO: La cuestión ambiental y la transformación de lo público, València, Ed. Tirant lo Blanc, 2011

L. Kramer: EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, 7th edition, 2012

I.LASAGABASTER HERRARTE i A. GARCÍA URETA: Derecho ambiental. Parte general, IVAP i Ed. Lete, 2ed., 2007

D. LOPERENA ROTA: Los principios del derecho ambiental, IVAP/Civitas, 1998

B. LOZANO CUTANDA: Derecho ambiental administrativo, Madrid, La Ley,  2010

B. LOZANO CUTANDA i al.: dministración y legislación ambiental, Madrid, Dykinson, 7ed., 2013

Á. M. MORENO MOLINA: Derecho comunitario del medio ambiente. Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Madrid, Marcial Pons, 2006

L. ORTEGA ÁLVAREZ (dir.): Tratado de Derecho ambiental, València, Ed. Tirant lo Blanc, 2013

A.PIGRAU SOLÉ i L. CASADO CASADO (dirs.): Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas, Barcelona, Ed. Atelier, 2010