Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conservació de Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 360184

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Pere Beseran Ramon

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

   -

CE11 - Adquirir coneixements generals sobre història universal (sobretot pel que fa als aspectes socials i culturals) i sobre les diferents ciències i tècniques historiogràfiques.

   -

CE10 - Saber treballar amb coneixements de museologia, i saber aplicar-los en la museografia i en la gestió de col·leccions artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer els aspectes essencials dels béns patrimonials artístics tant des del vessant teòric com des d’un punt de vista pràctic i instrumental.
• Conèixer les institucions, les tasques i l’organització de les diferents entitats que participen en la gestió del patrimoni artístic.
• Conèixer l’evolució històrica de la conformació del patrimoni artístic i dels plantejaments d’actuació per conservar-lo.
• Conèixer i aprofundir en les característiques principals que defineixen la conservació dels béns patrimonials artístics.
• Conèixer les tasques de disseny, de planificació, d’anàlisi i de valoració de les propostes d’intervenció.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Reflexions teòriques: béns culturals, patrimoni, conservació, protecció i restauració

2. Institucions, organitzacions i organismes. El marc legal. Les lleis espanyola i catalana de patrimoni

3. Conservació i restauració de béns mobles

4. Conservació i restauració del patrimoni arquitectònic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament inclou les activitats següents:

• Classes teòriques, que imparteix el professorat.

• Classes pràctiques:
     — Classes impartides per professorat convidat.
     — Visites a institucions i sortides.

• Treball de l’alumnat:
    — Lectures.
    — Treballs en grup o individuals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Un treball obligatori: 40 %.
Examen final: 60 %.

 

Avaluació única


Per a aquesta assignatura, l’avaluació única consisteix en un examen final sobre el temari del curs (50 %), i un treball (50 %).

 
Reavaluació
 
Igual que a l’avaluació única.
 
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.
 
La reavaluació al curs 2015-2016 té lloc els mesos de març per a les assignatures del primer semestre i juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.
 
La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.