Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonts de la Histņria de l'Art

Codi de l'assignatura: 360704

Curs acadčmic: 2015-2016

Coordinació: Cristina Fontcuberta Famadas

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 6

Programa śnic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Recomanacions

 


• Tenir en compte l’obligatorietat d’assistir a les classes.
• Dur a terme amb cura i constància la lectura dels textos escollits.
• Participar a classe.
• És recomanable haver cursat amb anterioritat les assignatures d’història de les idees estètiques i haver superat les assignatures obligatòries dels primers cursos del grau.


Altres recomanacions


• Estar familiaritzat amb les obres d’art visitant museus i exposicions.
• Així mateix, tenir un cert coneixement dels fons de la biblioteca de la UB i d’altres, com també dels recursos en línia disponibles.
• Tenir un bon nivell d’expressió oral i escrita.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literąries de la histņria de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art des de l’antiguitat fins al món contemporani.
• Conèixer les principals tipologies i gèneres emmarcant-los en el context en què apareixen i es difonen.
• Assolir una nova visió, més crítica i completa, de les realitats artístiques conegudes prèviament i enriquir els coneixements històrics i artístics a través de textos en què la reflexió sobre el fenomen artístic ajudi a aprofundir en la reconstrucció de la història de l’art, més enllà de l’obra d’art conservada.
• Adquirir les eines bàsiques per cercar textos i bibliografia artística complementària, més enllà del que s’esmenti a l’aula, atès l’ampli marc cronològic de l’assignatura.
• Ser capaç de veure l’ús essencial de les diverses tipologies de fonts per a la recerca i el coneixement del fenomen artístic. 
 
Referits a habilitats, destreses

• Aprendre a llegir de manera crítica textos històrics i contemporanis sobre el fenomen artístic i saber relacionar aquests textos amb les arts del període.
• Diferenciar les tipologies i gèneres diversos segons les èpoques.
• Saber fer un comentari de text que estigui relacionat amb l’art del lloc i del moment referenciats i saber veure què aporta.  

Referits a actituds, valors i normes 

• Com a estudiants universitaris, no està previst l’aprenentatge de cap actitud o valor que no s’hagi introduït en moments anteriors del sistema educatiu: autonomia, respecte, compromís, responsabilitat i coherència.
• Millorar actituds participatives mitjançant el comentari de textos a l’aula.

 

 

Blocs temątics

 

1. Introducció: les fonts per a l’estudi de l’activitat artķstica. Schlosser i la Kunstliteratur (1924), text fundacional dels estudis de la literatura artķstica per a la histņria de l’art

2. Fonts de la histņria de l’art antic: Grčcia i Roma

2.1. Conceptes i autors principals (ècfrasi, tractadística, crònica històrica). Epigrafia

2.2. Principals autors. Anàlisi crítica i interpretativa. Selecció de fonts: comentari de textos escollits

3. Fonts de l’čpoca medieval

3.1. Fonts directes i indirectes principals: tractadística, llibres de models, cròniques, textos legals

3.2. Principals autors: anàlisi crítica i interpretativa. Selecció de fonts: comentari de textos escollits

4. Fonts de l’čpoca moderna

4.1. Fonts escrites principals: tractats, diàlegs, biografies, topografia artística, gènere epistolar, textos per a la iconografia, discursos d’acadèmies. Fonts visuals: el gravat

4.2. Principals autors: anàlisi crítica i interpretativa. Selecció de fonts: comentari de textos escollits

5. Fonts de l’čpoca contemporąnia

5.1. Fonts escrites principals: escrits d’història de l’art, estètica, crítica d’art, manifestos d’avantguarda, novel·la i poesia. Fonts visuals: la fotografia. Fonts orals: entrevistes d’artistes contemporanis 

5.2. Principals autors: anàlisi crítica i interpretativa. Selecció de fonts: comentari dels textos escollits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


• Sessions introductòries del professorat a l’inici del curs i per introduir cadascun dels blocs.
• Presentació del professor de cada tipologia de font i text escollit, i treball autònom dels estudiants abans de fer la lectura del text a classe.
• Lectura i discussió a l’aula dels textos escollits.
• La metodologia es basa en el contingut de les classes impartides, el treball autònom dels estudiants amb instruccions prèvies dels professors i amb el debat conjunt dels textos escollits i accessibles a través dels dossiers del Campus Virtual.
• Les lectures obligatòries s’entenen com una part indispensable de les classes. Els estudiants, sota el guiatge del professorat, han d’acreditar-ne els coneixements a través de l’avaluació que s’indiqui per a cada grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació continuada consisteix en dues proves, treballs o exàmens, que s’especifiquen en el programa de l’assignatura el primer dia de classe. Cap de les proves supera el 60 % de la nota final. La ponderació de cada ítem s’explica el primer dia de classe seguint aquests criteris: 
— Primera prova: 40 %.
— Segona prova: 60 %.

 

Avaluació śnica


Es fa un examen final per acreditar els coneixements dels continguts de l’assignatura. Per acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació, l’estudiant ho ha de sol·licitar en el termini establert per la Facultat. La data límit per fer-ho s’especifica en el calendari detallat del programa de l’assignatura.

 
Reavaluació

 
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

Les dates, les hores i l’aulari de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.
 
La reavaluació al curs 2014-2015 té lloc els mesos de març per a les assignatures del primer semestre i juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.
 
La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AZCÁRATE RISTORI, J.M. de; CERVERA VERA, L.; MORALES y MARTÍN, J.L. (coord.): Colección de documentos para la Historia del Arte en España. Zaragoza: Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar, 1981-1982. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1981-1989. 3 vol.  EnllaƧ

BLUNT, A. La teoría de las artes en Italia: 1450 -1600. Madrid: Cátedra, 1990 (1940, 1956).  EnllaƧ

CALVO SERRALLER, F. et alt. (eds.): Ilustración y Romanticismo (Fuentes y documentos, VII), Barcelona, G. Gili, 1982.  EnllaƧ

CIRLOT, L. (de): Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos . Barcelona: Parsifal Ediciones, 1999 (1993).  EnllaƧ

CORTÉS COPETE, J.M. Epigrafía griega. Madrid: Càtedra, 1999.  EnllaƧ

DAVIS-WEYER, C. Early Medieval Art, 300-1150: Sources and Documents. Toronto, University of Toronto Press in assoiciation with the Medieval Academy of America, 1986.  EnllaƧ

FEMIE, E. Art History and its Methods. A Critical Anthology . Londres: Phaidon Press, 1995.    EnllaƧ

FERNÁNDEZ ARENAS, J. (ed.): Renacimiento y Barroco en España (Fuentes y documentos, VI). Barcelona: G. Gili, 1982.  EnllaƧ

FERNÁNDEZ ARENAS, J.-BASSEGODA I HUGAS, B. (eds.): Barroco en Europa (Fuentes y documentos, V). Barcelona: G. Gili, 1983.  EnllaƧ

FRIDCH, T.G. Gothic Art, 1140- c. 1450: Sources and Documents. Toronto: University of Toronto Press in assoiciation with the Medieval Academy of America, 1987.  EnllaƧ

FREIXA, M. (ed.): Las vanguardias del siglo XIX (Fuentes y documentos, VIII). Barcelona: G. Gili, 1982.  EnllaƧ

GARRIGA, J. (ed.). Renacimiento en Europa (Fuentes y documentos, IV), Barcelona: G. Gili, 1983.  EnllaƧ

JOSÉ PITARCH, A. Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Arte Antiguo. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1982. Vol. I.  EnllaƧ

GRASSI, L. Teorici e storia della critica d’arte. Roma: Multigrafica, 1970-1979. vol.1, 2 i 3.  EnllaƧ

LEON TELLO, F.J. / SANZ SANZ, M.V. Estética y teoría de la arquitectura en los tratados españoles del s. XVIII. Madrid, CSIC, 1994.  EnllaƧ

LICHTENSTEIN, J. La peinture. Texts essenciels . París: Larrousse, 1995  EnllaƧ

LOPEZ BARJA, P. Epigrafía latina, las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III d.C. Santiago de Compostela: Tórculo, 1993.  EnllaƧ

MOLAS, J. (de.) Manifestos d’avantguarda: antologia. Barcelona, De. 62, 1995 (MA).  EnllaƧ

PATERA, B. La letteratura sull’arte nell’antichita. Palerm, 1975.  EnllaƧ

PATETTA, L. Historia de la arquitectura. Antología crítica . 1997.  EnllaƧ

POLLITT, J.J. The Art of Ancient Greece: Sources and Documennts. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.  EnllaƧ

POLLITT, J.J. The Art of Rome, c. 753 B.C.-A.D. 337. Sources and Documents. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.  EnllaƧ

SCHLOSSER, J. La literatura artística. Madrid: Cátedra, 1976.  EnllaƧ

SCIOLLA, G.C. Letteratura artistica dell’età dell’Umanesimo. Tormo, (S.n.), 1982.

STILES, K., SELZ, P. (de.) Theories and Documents of Contemporay Art. A Source Book of Artists’Writings . Berkeley: University of California, 1996.  EnllaƧ

TATARKIEWICZ, W. Historia de la estética: La Estética moderna 1400-1700. Madrid: Akal, 1991. vol. III.  EnllaƧ

VENTURI, L. Historia de la crítica de Arte. Barcelona: Gustavo Gili, 1979-1964 (5ª).  EnllaƧ

Altres edicions  EnllaƧ

WIEBENSON, D. Los tratados de arquitectura. De Alberti a Ledoux . Madrid: Hermann Blume, 1988 (1982).  EnllaƧ

WITZLING, M.R. (de.) Voicing our Visions. Writings by Women Artist . Nova York: The Women’s Press, 1992.  EnllaƧ

YARZA, J. Fuentes de la Historia del Arte I. Madrid: Historia 16, 1997.  EnllaƧ

YARZA, J. i alt. Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Vol. II. Arte Medieval I. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1982.  EnllaƧ

YARZA, J. i alt. Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Vol. III. Arte Medieval II. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1982.  EnllaƧ