Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere

Codi de l'assignatura: 363346

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Jose Maria Barragan Rodriguez

Departament: Departament de Dibuix

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

88

 

 

Recomanacions

 


A l’inici del curs es completen totes les especificacions als programes de cada grup.


Altres recomanacions


A l’inici del curs s’adjunta bibliografia als programes de cada grup.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Situar els paral·lelismes que vinculen les històries de la psicologia i de les arts visuals amb relació al naixement de l’individualisme modern vinculat al capitalisme, i analitzar-los.
• Explorar les relacions i influències entre la psicologia i les arts, amb un interès especial en les apropiacions que els artistes han fet (i fan) de temes i problemàtiques de la psicologia.
• Explorar els temes i les problemàtiques en què els artistes i les arts visuals han estat (i són) objecte d’estudi de la psicologia.

 


• Construir recorreguts per algunes de les problemàtiques que vinculen les perspectives construccionistes i narratives de la psicologia i els temes de representació de la subjectivitat en les arts visuals contemporànies.
• Introduir-se en les estratègies de recerca narrativa per explorar la relació entre dispositius culturals, pràctiques biogràfiques i construccions identitàries.

 

Referits a habilitats, destreses


• Desenvolupar maneres d’aprendre individualment i cooperativament sobre els temes de representacions visuals de subjectivitat i identitat, i per tant:
— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.
— Treballar en equip.
— Utilitzar millor la capacitat creativa i comunicativa.
— Mostrar la capacitat de criteri i elaborar treballs acadèmics amb rigor.
— Seleccionar diverses fonts d’informació, emplenar-les i gestionar-les.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Establir criteris crítics per desenvolupar una recerca entorn de les aproximacions pròpies al camp de la creativitat, els sentits en els discursos i les pràctiques vinculades a les arts visuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Psicologia i art, la identitat, subjetivitat; representació social i art

1.1. Relacions entre psicologia, arts i produccions de cultura visual. L’enfocament construccionista i perspectives teòriques psicològiques

1.2. Conceptes clau: la relació entorn del jo, la subjectivitat, la identitat i les seves representacions en la cultura visual, les narratives, etc. amb relació als contextos de construcció social i cultural

1.3. Exemplificacions de l’enfocament de l’assignatura als temes que generen processos descrits

1.4. Alguns enfocaments específics

2. Estudis de gènere

2.1. Teories, pràctiques polítiques, produccions artístiques i culturals vinculades amb els feminismes i postfeminismes. Feminismes postcolonials, transnacionals i ecofeminismes

2.2. Les nocions d’experiència de gènere, cos i sexualitat, tot problematitzant les construccions dualistes entre masculí i femení, homosexualitat i heterosexualitat, entre d’altres

2.3. Genealogia de les pràctiques artístiques en relació amb els moviments feministes i les manifestacions que es poden trobar en el context actual

2.4. Experimentació, mitjançant metodologies de producció artística generades per artistes dones, combinada amb una reflexió teòrica

2.5. Producció artística a partir del coneixement de les pràctiques d’artistes dones

2.6. Aprofundir temes descrits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


• Classes magistrals en què el professorat introdueix algunes de les problemàtiques de l’assignatura o les desenvolupa
• Classes expositives en què un grup d’estudiants presenta a la resta de companys un treball preparat prèviament
• Conferències amb la presència d’algun especialista del tema
• Tallers de producció (en el cas d’una opció d’estudis de gènere)
• Debats dirigits pel professorat o un grup d’estudiants amb la finalitat de promoure la producció i comprensió dels estudiants
• Ronda d’intervencions en què els estudiants han d’opinar sobre els temes i les problemàtiques plantejades en les assignatures
• Visites a exposicions i centres d’art
• Tallers d’orientació pràctica amb artistes invitats en els quals es plantegen activitats concretes d’experimentació plàstica (en el cas de rebre subvencions per a seminaris específics i per a conferències, s’organitzen en l’espai temporal adient a aquest tipus d’activitats i s’introdueix en el programa)
• Ocasionalment es porta a terme algun seminari tutoritzat pel professorat per orientar els estudiants en els treballs de recerca i de desenvolupament de temes monogràfics. A més a més, s’afavoreix el treball en grup, la presentació de treballs escrits, visuals i performatius, les activitats de l’aplicació al voltant d’un tema concret i la cerca d’informació.
• En el cas concret d’un grup d’estudis de gènere que treballa de manera interdepartamental, la dinàmica de cada grup s’especifica a l’inici del curs i mitjançant sessions tutorials dins del pla d’acció tutorial del centre. S’hi diferencien les alternatives de programació a què l’estudiant pot optar. Dins d’aquestes propostes hi ha quatre grups, amb professorat de diferents departaments (dibuix, pintura, gravat, escultura), que treballen conjuntament establint ritmes d’interferència entre grups i activitats. S’emfasitzen la producció artística i la seva interacció social, així com les metodologies de creació proposades per a dones artistes.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   


  L’avaluació es fa a partir de cadascuna de les activitats formatives que es duen a terme i de la participació en les diverses activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs dels quals s’expliciten els criteris d’avaluació, així com l’assistència i la participació activa.
   
  Es duen a terme dos treballs finals que consisteixen en la presentació dels exercicis que hagi proposat el professorat per a cada tema, seguint l’esquema indicatiu que hi ha en el Campus Virtual de l’assignatura.
  El sistema de qualificació és en el rang de 0 a 10 amb un decimal (segons el criteri de valoració i qualificacions del Consell d’Estudis).
  Per poder-se avaluar i qualificar s’han d’haver presentat els dos treballs obligatoris i haver-los enviat, a través del Campus Virtual, i a més, s’ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes.
   
  Sistema de qualificació
  Per obtenir la qualificació de l’assignatura, s’han de complir els requisits esmentats en el paràgraf anterior.
  Per fer els càlculs d’obtenció de la nota global, es tenen en compte els criteris següents:
  El T1 representa el 45 % de la ponderació de la nota global.
  El T2 representa el 45 % de la ponderació de la nota global.
  • L’assistència (A) representa el 10 % de la ponderació de la nota global, però és obligatori no tenir més de 6 (4 + 2) faltes d’assistència.
   
  Resultats de la qualificació
  Les qualificacions es publiquen al mateix Campus Virtual del grup de l’assignatura, i es poden consultar individualment, a través de l’apartat de «Qualificacions».
   
  Reavaluació
  El professorat recorda als estudiants que tenen la possibilitat d’acollir-se a la reavaluació i les condicions necessàries per poder-hi optar. Això es produeix després de la publicació de les qualificacions finals al Campus Virtual.
  Les condicions necessàries per poder-se acollir a la reavaluació són dues:
  • Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes. Si no es compleix aquest requisit, l’estudiant no té dret a la reavaluació.
  • Que la qualificació estigui entre el 4 i el 4,9.
  Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar els exercicis o treballs sol·licitats pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.
  El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre). El professorat indicarà quants dies comprèn aquest procés.
  El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Llibre

  Sumari textos Campus Virtual