Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminari de Comportament i Cognició

Codi de l'assignatura: 568381

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Ruth Dolado Guivernau

Departament: Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

42

 

-  Teoricopràctica

 

42

Treball tutelat/dirigit

38

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Comprendre que les explicacions psicològiques poden variar en diferents poblacions i contextos. Reconèixer i respectar la diversitat humana.

 

Ser capaç de cercar i avaluar l’evidència científica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.

 


Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca científica en comportament i cognició.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Identificar els problemes centrals i les aportacions més rellevants de la recerca en psicología actual.

 


Conèixer diferents metodologies de recerca utilitzades per diferents aproximacions a problemes psicològics.

 


Evidenciar diferents formes de comunicació i discussió científica, sempre des del respecte i la crítica constructiva a la recerca d’altri.

 


Conèixer les característiques morfo-conductuals dels primats i la seva taxonomia bàsica.

 


Analitzar la conducta dels primats no humans des d’una perspectiva evolutiva i comparada.

 

Conèixer la rellevància de l’estudi del comportament dels primats no humans.

 

Ser capaç d’establir comparacions entre les diverses espècies de primats que ajudin a entendre el concepte de contínuum conductual.
 

 

Fer una primera aproximació al comportament social i cognitiu dels primats no humans.
 

 


Conèixer diferents temàtiques del camp del comportament, cognició, neurociència cognitiva i primatologia.

 

Referits a habilitats, destreses

Integrar els coneixements teòrics adquirits en les sessions de teoria en les pràctiques.
 

 

Ser capaç de reflexionar críticament sobre les qüestions i els exemples plantejats.

 

Referits a actituds, valors i normes

Fomentar una actitud de respecte i interès cap a les diverses perspectives en psicologia.

 

Estimular la curiositat, incitar a la formulació de qüestions i desenvolupar estratègies per adquirir informació objectiva.

 

Mostrar sensibilitat per la situació actual i les perspectives dels primats no humans.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cicle de seminaris: Etologia. Característiques i comportament dels primats.

2. Cicle de seminaris: Evolució dels primats.

3. Cicle de seminaris: "Perspectives en psicologia" .

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Aquesta assignatura ofereix 20 seminaris entre els quals l’alumne haurà d’assistir a un mínim de 10 seminaris (escollits per l’alumne).  Els diferents seminaris tindran caràcter teòric i/o pràctic, incloent l’opció de realitzar una sortida de camp i pràctiques al laboratori. A classe es fomentarà el debat i la participació activa per part de l’alumnat. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumne haurà d’assistir obligatòriament a 10 dels seminaris ofertats. L’assignatura s’avaluarà mitjançant la presentació d’un treball escrit relacionat amb algun dels seminaris als quals s’ha assistit.

 

Avaluació única


Presentació d’un treball escrit relacionat amb els seminaris realitzats.