Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca en Diferčncies Individuals

Codi de l'assignatura: 568383

Curs acadčmic: 2015-2016

Coordinació: David Gallardo Pujol

Departament: Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicolņgic

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

42

 

-  Teoria

 

42

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

43

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi
  • Que els estudiants siguin capaços díintegrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir díuna informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Comprendre que les explicacions psicològiques poden variar en diferents poblacions i contextos. Reconèixer i respectar la diversitat humana.
  • Ser capaç de cercar i avaluar l’evidència cientÌfica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió
  • Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca cientÌfica en comportament i cognició

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

1. Identificar els problemes centrals i les aportacions més rellevants de la psicologia de les diferències individuals.
2. Distingir els conceptes: tret, capacitat, disposició, habilitat i rendiment.
3. Conèixer la metodologia de la genètica de la conducta aplicada a l’estudi de l’origen de les diferències individuals.
4. Conèixer les aportacions dels estudis longitudinals a la comprensió del desenvolupament de la personalitat.
5. Evidenciar com la psicologia aplicada, que tracta a un individu únic, es beneficia de combinar la psicologia bàsica i la de les diferències individuals en el cas de la psicologia criminològica i forense.
 

 

 

Blocs temątics

 

Nśm..

Tķtol

1

La nova psicologia de les diferčncies individuals

2

Capacitats i disposicions: avanēos en la definició dels trets psicolņgics

3

Genčtica i herčncia de les diferčncies individuals

4

Desenvolupament i maduració de les diferčncies individuals

5

Aplicacions professionals de la psicologia de les diferčncies individuals: ąmbit forense i criminolņgic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura s’estructura de manera intensiva en 10 setmanes. Cada setmana hi ha 3 hores de classe teorico-pràctica i una de tutorització per grups. Cada setmana es lliurarà als estudiants una sèrie d’articles que s’hauran d’exposar i de comentar públicament i dels quals s’haurà d’entregrar un resum abans de la sessió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La avaluació de l’assignatura es durà a terme mitjançant la valoració del professor de les intervencions a classe, les aportacions en els resums i els comentaris orals que l’estudiant faci en les sessions docents.
 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Andrés Pueyo,A. (2002). Manual de Psicologia Diferencial. Madrid. McGraw Hill.  EnllaƧ

Article

Krueger RF, Caspi, A. & Moffitt, T. E. (2000). Epidemiological personology: The unifying role of personality in population-based reasearch on problem behaviors. Journal of Personality 68: 967-98.  EnllaƧ

Edició en paper.  EnllaƧ

Thomas J. Bouchard, Jr., Matt McGue. (2003). Genetic and Environmental Influences on Human Psychological Differences. Inc. J Neurobiol 54: 4–45  EnllaƧ


Edició en paper.  EnllaƧ

Caspi A. (2000). The child is father of man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality and Social Psychology 78(1): 158-172  EnllaƧ


Edició en paper.  EnllaƧ

Lubinski, d. (2000). SCIENTIFIC AND SOCIAL SIGNIFICANCE OF ASSESSING INDIVIDUAL DIFFERENCES: ‘‘Sinking Shafts at a Few Critical Points’’. Ann.Rev.of Psychology. 51:405–444.  EnllaƧ


Edició en paper.  EnllaƧ

Ozer,D. y Benet,V (2006). Personality and the prediction of consquential outcomes. Ann.Rev. of Personality. 57:401-421.  EnllaƧ


Edició en paper.  EnllaƧ

Mayer,J.D.(2005). A tale of two visions. American Psychologist.60.4: 294-307.  EnllaƧ


Edició en paper.  EnllaƧ

Revelle,W. y Oehlberg,K. (2008).  Integrating Experimental and Observational Personality Research—The Contributions of Hans Eysenck. Journal of Personality 76. (6):1318-1414.
  EnllaƧ


Edició en paper.  EnllaƧ

Comunicacions, pončncies

Andres Pueyo,A. (2003). La Nueva psicología de la  Personalidad.  II Congreso de la SEIDI.  Barcelona.
  EnllaƧ