Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Etoecologia dels Primats

Codi de l'assignatura: 571286

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Mercedes Mayo Aleson

Departament: Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament

crèdits: 5

Programa únic: No definit

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d’informació, difusió del coneixement, etc.) .

 

Ser capaç de cercar i avaluar l’evidència científica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.

 

Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca científica en comportament i cognició.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Entendre el comportament dels primats des d’una perspectiva ecològica
Analitzar i valorar la importància relativa dels diversos factors que incideixen en el desenvolupament adaptació al medi
Conèixer els models més rellevants de l’àmbit de la etoecologia
Assimilar les pautes per planejar adequadament el treball de camp

Conèixer l’estat actual de conservació dels primats
Entendre els diferents mètodes existents, ex situ i in situ , a l’hora de treballar amb primats amenaçats

Conèixer i aplicar amb domini i adequació la terminologia pròpia de la disciplina

 

Referits a habilitats, destreses


Ser capaç de reflexionar críticament sobre les qüestions i els exemples plantejats
Integrar i relacionar els coneixements teòrics adquirits en l’assignatura

 

Referits a actituds, valors i normes


Fomentar una actitud de respecte i interès cap als primats no humans i el seu entorn
Entendre la conducta dels primats des d’una perspectiva ecològica
Mostrar sensibilitat per la situació actual i les perspectives dels primats no humans

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la assignatura

2. Etologia i etoecologia

3. Etoecologia dels primats

4. Planificació del treball de camp

5. Estat de conservació dels primats

6. Conservació ex situ

7. Conservació in situ

8. Cas práctic 1: projecte de conservació ex situ/in situ del mangabei de coroneta blanca a Ghana

9. Cas práctic: projecte de conservació del orangutan de Borneo/goril·la de muntanya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques es complementaran amb material audiovisual i es fomentarà la participació de l’alumnat mitjançant debats. Així mateix , s’oferiran xerrades a càrrec de professionals de la conservació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Es valorarà positivament l’assistència a classe i la participació. A més, l’alumne haurà de lliurar en la data indicada un treball en el qual s’haurà de plantejar un projecte de conservació sobre una espècie de primat amenaçada, utilitzant els continguts vistos al llarg de les sessions.