Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conducta Social i Cognició dels Primats

Codi de l'assignatura: 571287

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Montserrat Colell Mimo

Departament: Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

25

 

-  Teoricopràctica

 

21

 

-  Tutorització per grups

 

4

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Parlar bé en públic
Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca científica en comportament i cognició
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  1. Entendre el comportament dels primats des d’una perspectiva  cognitiva i comparada
  2. Conèixer i aplicar amb domini i adequació la terminologia pròpia de la disciplina
  3. Analitzar i valorar la importància relativa dels diversos factors que incideixen en el desenvolupament i manifestació de les capacitats cognitives
  4. Conèixer les línies d’investigació més rellevants l’àmbit de la cognició física i la cognició social dels primats no humans

 

Referits a habilitats, destreses

  1. Fomentar el treball en grup
  2. Ser capaç d’avaluar crítcament el propi treball i el dels altres
  3. Aprendre com fer un pòster científic i defensar-lo en una sessió pública
  4. Relacionar els continguts teòrics amb la pràctica realitzada

 

Referits a actituds, valors i normes

  1. Fomentar una actitud de respecte i interés cap als primats no humans
  2. Entendre la conducta i la cognició dels primats des d’una perspectiva evolutiva i comparada

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

L’estudi de la cognició en els primats

2

Cognició física

3

Conducta social i cognició social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les clases teòriques es complementaran amb material audiovisual i es fomentarà la participació de l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Els estudiants, en grups reduïts, hauran de fer un pòster sobre un article referent a un dels temes del programa i presentar-lo en una sessió similar a la dels congressos internacionals.

 

Avaluació única


Els estudiants podran presentar-se a una prova escrita sobre tots els continguts del programa i un llistat de bibliografia obligatoria que se’ls facilitarà en el moment de signar el document de renúncia a l’avaluació continuada
L’estudiant que vulgui acollir-s’hi (examen final) ho ha de manifestar per escrit al professor durant els primers vint dies naturals a comptar des de l’inici del període lectiu del semestre, tal com estableix la normativa complementària d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la Facultat de Psicologia. La qualificació serà l’obtinguda en l’examen final.