Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicaciˇ dels Primats

Codi de l'assignatura: 571290

Curs acadŔmic: 2015-2016

Coordinaciˇ: Carlos Enrique Riba Campos

Departament: Departament de Metodologia de les CiŔncies del Comportament

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

MÚs informaciˇ enlla├ž

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

21

 

-  Teoria

 

10.5

 

-  TeoricoprÓctica

 

10.5

Treball tutelat/dirigit

(AnÓlisi articles)

20

Aprenentatge aut˛nom

21.5

 

 

Recomanacions

 


Cursar l’assignatura "Observació de la conducta" beneficia l’assimilació i integració dels continguts de "Comunicació dels primats".

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Bàsiques
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 
Generals
CG2 - Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional
CG4 - Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d’informació, difusió del coneixement, etc.)
 
Específiques
CE4 - Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca científica en comportament i cognició

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Que l’alumne/a adquireixi un nivell de coneixement general, per bé que precís, sobre les competències i conductes comunicatives dels primats i sobre els seus codis en diferents canals, dins del marc general de la comunicació intraespecífica i interespecífica en el regne animal.

Que l’alumne/a tingui coneixement dels conceptes i termes, teòrics i metodològics, necessaris per a l’estudi dels Primats, i els utilitzi correctament.

Que l’alumne/a conegui els aspectes essencials de la relació entre hàbitat, estructura social i codi comunicatiu, i sigui capaç de referir aquest coneixement al cas dels primats.

Que l’alumne/a conegui i entengui les regles principals que governen els processos interactius en el si dels grups i societats de primats.

Que l’alumne/a sàpiga reconèixer i aplicar els mètodes i tècniques bàsics per a l’anàlisi de la comunicació i per a la construcció de models de codi en diferents nivells d’organització.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ: zoosemi˛tica i teoria de la comunicaciˇ

*  
Nocions de Semiòtica i Anàlisi Comunicacional.
Aspectes metodològics.

2. La comunicaciˇ entre primats

*  

 • Anàlisi nuclear: referents i funcions.

 • Comunicació semàntica i pragmàtica.

 • L’exemple dels vervets.

3. El canal ˛ptic

*  

 • Els gests dels grans simis,.

 • Els gests dels hilobàtids.

 • Els gests dels macacos.

4. El canal ac˙stic

*  

 • L’estructura dels senyals.

 • Nocions d’Anàlisi Acústica.

 • Repertori acústic en els drils.

5. Comunicaciˇ olfactiva

*  

 • Strepsirrhini
 • Platyrrhini

6. Patrons de comunicaciˇ i estructura social

*  

 • Coevolució.
 • Correspondències entre distribució d’ús i estructura grupal.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la primera classe el professor presentarà l’assignatura, introduint i fixant els conceptes bàsics, tant teòrics com metodològics, tant relatius a la teoria dels signes i

de la comunicació en general, com a l’etologia de la comunicació en els primats. D’aquesta manera assegurarà la comprensió de la resta de continguts de l’assignatura

en les classes següents.

A partir de la segona classe, i ja amb les eines conceptuals necessàries, l’estudiant, al llarg de la setmana entre classe i classe, haurà de preparar un article per a

cada una de les classes següents, article que, prèviament, al final de la classe anterior el professor haurà introduït, remarcant les línies mestres a les que cal atendre.

En total es treballaran 5 – 6 articles (segons el temps disponible), cada un en una classe i cada un centrat en un aspecte diferent del  fenomen de la comunicació

(per exemple, el canal). Els temes dels articles constituiran referents essencials i representatius de la recerca en comunicació entre primats.

En concordança amb aquesta organització de les tasques, la classe es dividirà en dues parts: una en la que els alumnes exposaran els seus dubtes i punts de vista

sobre l’article treballat durant la setmana anterior, i una segona en la que es tractarà de fer una síntesi dels diferents aspectes debatuts i tractats.


 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Es realitzarà una prova final amb format d’examen presencial i en data posterior a la de l’última classe.
La prova consistirà en l’anàlisi guiada d’un article diferent dels analitzats o treballats en classe, però amb un contingut similar. Això significa que es realitzaran
diverses preguntes sobre l’article, relacionades amb els temes treballats en classe. L’article es lliurarà una setmana abans per tal que l’estudiant pugui preparar-lo.
L’examen durarà unes dues hores.
En l’avaluació també es tindrà en compte la participació en les classes.
 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica


Es farà una prova del mateix tipus que la d’avaluació continuada, però sense lliurament previ de l’article.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulta general

ALTMANN, S. A. (Ed.) (1967). Social Communication among Primates. Chicago (IL): The University of Chicago Press.

  Enlla├ž

BRADBURY, J. W., . VEHRENCAMP, S. L (2011). Principles of Animal Communication.  Sunderland (Mass). Sinauer.

CCUC  Enlla├ž

HARRÉ, R. REYNOLDS, V. (Eds.) (1984). The Meaning of Primate Signals. Cambridge (UK): Cambridge University Press.  Enlla├ž

HAUSER, M. D. (1996).  The Evolution of Communication, Cambridge (MA): MIT Press.  Enlla├ž

HAUSER, M. D., KONISHI, M. (1999). The Design of Animal Communication. Cambridge (MA): The MIT Press.  Enlla├ž

LIEBAL, K., WALLER, B. M., BURROWS, A. M.,  SLOCOMBE, K. E.. (2013). Primate Communication A Multimodal Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

  ADQUIRINT-SE

RIBA, C. (1990): La  Comunicación Animal. Un Enfoque Zoosemiótico. Barcelona: Anthropos.  Enlla├ž

SEBEOK T. A.(Ed.) (1977). How Animals Communicate. Bloomington (IN): Indiana University Press. L’opció de consulta es refereix als 4 capítols (33-37) dedicats a primats, pp. 841-1054.  Enlla├ž

SNOWDON, C. T.; BROWN C. H.; PETTERSEN M. R. (Eds.) (1982): Primate Communication.  Cambridge: Cambridge University Press.  Enlla├ž

TODT, D.; GOEDEKING, P.; SYMMES,D. (1988). Primate Vocal Communication. Berlin: Springer Verlag.  Enlla├ž

WILSON, E. O. (1980). Sociobiología. Barcelona: Omega. Capítols 8, 9, 10 y 26, dedicats a  Comunicació i a Primats.  Enlla├ž

CapÝtol

Materials específics per al curs

CALL, J.; TOMASELLO, M. (2007). “Comparing the gestures of Apes and Monkeys”. A J. Call, J. Tomasello, M. (Eds.), The Gestural Communication of Apes and Monkeys, pp. 197 – 220. London: Erlbaum.

  Enlla├ž

MARLER, P. (1976). "Social Organization, Communication and Graded Signals: The Chimpanzee end the Gorilla". A P. G. C. Bateson y R. A. Hinde (Eds.), Growing Points in Ethology, pp. 239-280, Cambridge (UK): Cambridge University Press.  Enlla├ž

WASER, P. (1982). "The Evolution of Male Loud Calls among Mangabeys and Baboons". A C. T. Snowdon, C. H. Brown y M. R. Petersen (eds.): Primate Communication, pp. 117-143. Cambridge: Cambridge University Press.  Enlla├ž

Article

DE WAAL, F. B. M. (1988) "The Communicative Repertoire of Captive Bonobos (Pan Paniscus) compared to that of the Chimpanzees (Pan troglodytes)". Behaviour, 106, 3/4, pp. 183-251.

HEYMANN, E. W. (2006). “The Neglected Sense-Olfaction in Primate Behavior, Ecology, and Evolution”. American Journal of Primatology, 68: pp. 519–524.  Enlla├ž


Ediciˇ en paper.  Enlla├ž

KUDO, H. (1987). “The Study of Vocal Communication of Wild Mandrills in Cameroon in Relation to Their Social Structure”. Primates, 28, (3), pp. 289-308. .

MARTÍN, M. (2006). “Aspectos lingüísticos en las vocalizaciones de los primates”. Anuario de Psicología, 37(1 – 2), pp. 115 – 133.  Enlla├ž


Ediciˇ en paper.  Enlla├ž

SEYFARTH, R. M.; CHENEY, D. L.; MARLER, P. (1980). "Vervet Monkeys Alarm Calls: Semantic Communication in a Free-ranging Primate". Animal Behaviour, 28, 1070-1094.  Enlla├ž


Ediciˇ en paper.  Enlla├ž

STEPHENSON, G. R. (1973). “Testing for group Specific Communication Patterns in Japanese Macaques”. A Menzel, E. W. (Ed.), Precultural Primate Behavior, pp. 51-75. Basel: Karger (Symposia of the Fourth International Congress of Primatology