Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelatge de la Conducta dels Primats

Codi de l'assignatura: 571292

Curs acadčmic: 2015-2016

Coordinació: Salvador Herrando Borge

Departament: Departament de Metodologia de les Cičncies del Comportament

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

21

 

-  Teoricoprąctica

 

21

Treball tutelat/dirigit

19

Aprenentatge autņnom

22.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 

 


Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi

 


 Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d’informació, difusió del coneixement, etc.) 

 


Identificar les diferents tècniques de tractament de les dades en comportament i cognició i ser capaç d’aplicar-les

 


Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca científica en comportament i cognició

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


Proporcionar als estudiants els recursos informàtics per modelar i simular processos en els que “experimentin” amb els conceptes d’agents, emergència i autoorganització implicats en la conducta adaptativa, des de les seves formes més elementals fins les més complexes (vida artificial i organitzacions socials). Mitjançant una eina de tipus genèric (la fulla de càlcul), hom pretén que l’estudiant desenvolupi l’habilitat algorísmica bàsica per crear simulacions i amb una altra de caràcter específic (StarLogo i NetLogo) pugui dur a terme simulacions més complexes.

 

 

Blocs temątics

 

1. 1. Teories i models

*  

1.1.   Elements i funcionalitat d’un model

1.2.   Tipus de models. La simulació informàtica

1.3.   Elements susceptibles de modelitzar en la conducta dels primats.

2. 2. Modelatge de la conducta basat en autņmats cel·lulars

*  

2.1.   Models de supervivència i adaptació al medi com autòmats cel·lulars

2.2.   Models d’influència social com autòmats cel·lulars

2.3.   Recursos dels fulls de càlcul per a la simulació de processos adaptatius

2.4.   Simulació d’autòmats cel·lulars amb full de càlcul 

3. 3. Modelatge de la conducta basat en agents autņnoms

*  

3.1.   Simulació de processos de competència i de col·laboració amb agents

3.2.   StarLogo i NetLogo com a eines per a la simulació amb agents

3.3.   Fonaments de programació en StarLogo i NetLogo

3.4.   Experiments de simulació amb BehaviorSpace

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Se introducirán los necesarios conceptos teóricos, pero las sesiones se desarrollarán con predominio de actividad práctica con ordenadores, orientada a que el alumno pueda desarrollar y construir por sí mismo, simuladores de algún aspecto de la conducta de los primates. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Mitjançant: avaluació d’un treball tutoritzat, a partir del seguiment de la seva realització i de la presentació d’un informe final per a cada activitat tutoritzada. Cada activitat puntúa un màxim de 5. Per superar l’assignatura l’alumne ha d’obtenir com a mínim un 5 sobre 10, havent obtingut un mínim d’1 punt en aquella activitat on assoleixi menys puntuació.
 
Qualificacions:
Suspens:     0 - 4,99
Aprovat:     5 - 6,99
Notable:     7 - 8,99
Excel·lent:  9 – 10
 
 
TREBALL TUTORITZAT
Activitat pròpia  número 1

Títol de l’activitat


Construir un simulador tipus autòmat cel·lular amb full de càlcul

Objectius

Seleccionar un procés natural qu’es pugui modelitzar com autòmat cel·lular, analitzar els seus elements, construir l’ autòmat cel·lular, observar el seu comportament i interpretar críticament els resultats.

Contingut

Aplicació dels continguts de la primera i segon part del temari

Durada

 
10 hores

Avaluació

Simulador fet i informe escrit: sobre 5 punts

 
Activitat pròpia  número 2

Títol de l’activitat


Simulació d’un procés natural amb agents mitjançant StarLogo o NetLogo
 

Objectius

Analitzar un procés social (competència, cooperació, o influència mútua), construir amb StarLogo o NetLogo un programa que el simuli, observar el seu comportament i contrastar els seus resultats amb observacions reals

Contingut

Aplicació del coneixements i habilitats corresponents a la primera i la tercera part del temari

Durada

10 hores
 

Avaluació

Simulador fet i informe escrit: sobre 5 punts