Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 363031

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Xavier Guitart Morales

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

20

 

-  Teoricopràctica

 

30

Treball tutelat/dirigit

200

Aprenentatge autònom

200

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en matemàtiques o en altres ciències vinculades, amb un alt grau d'autonomia.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions matemàtiques a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Organitzar i administrar el temps i els recursos disponibles.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Entendre i utilitzar correctament el llenguatge matemàtic.

   -

Assimilar conceptes matemàtics nous en termes d'altres ja coneguts.

   -

Saber desenvolupar arguments rigorosos, i identificar-ne les hipòtesis i les conclusions.

   -

Saber enunciar proposicions i construir demostracions de manera rigorosa.

   -

Saber seleccionar i aplicar el procés matemàtic adequat per a cada problema.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


El contingut de cada TFG pot correspondre a un dels tipus següents:
a) Treballs teòrics, de simulació, experimentals o empírics relacionats amb la titulació, que poden desenvolupar-se en departaments, empreses i altres institucions.
b) Treballs de revisió, documentació i investigació bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
c) Treballs de caràcter aplicat i/o vinculats a la matèria Pràctiques Externes.
d) Altres treballs que corresponen a ofertes dels departaments o dels mateixos estudiants, no ajustades a les modalitats anteriors.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El Treball Final de Grau (TFG) es duu a terme sota la direcció del tutor del TFG, que guia el procés d’aprenentatge. Pot ser tutor qualsevol membre del personal docent o investigador (PDI) adscrit a alguna de les facultats de la UB implicades en l’ensenyament.
 
La direcció del TFG consisteix a orientar l’alumne de manera personalitzada. Aquesta orientació inclou:
— delimitació del tema,
— plantejament d’objectius,
— establiment de la planificació del desenvolupament del TFG,
— orientacions documentals i metodològiques,
— seguiment del desenvolupament del treball,
— obtenció de conclusions,
— pautes per a la defensa.

Una distribució orientativa de la dedicació a l’assignatura podria ser la següent:

— tutoria individualitzada presencial: 3 crèdits ECTS,
— planificació, recerca bibliogràfica, coneixement del context: 4 crèdits ECTS,
— treball autònom sobre el tema: 7 crèdits ECTS,
— redacció de la memòria i preparació de l’exposició: 4 crèdits ECTS.
 
 
El format de la memòria serà: mida del paper, DIN A4; portada, d’acord amb el model que hi ha al Campus Virtual de l’assignatura; lletra, de mida 11 o 12 punts.
 
El treball no hauria d’excedir les 50 pàgines (en el format especificat anteriorment). No obstant això, pot tenir un o dos annexos quan calgui per raons específiques de la temàtica de la memòria (taules, dades, gràfics, traduccions de treballs d’altri, programes informàtics, etc.).
 
El tràmit de dipòsit de la memòria es fa electrònicament al Campus Virtual, en els terminis establerts pel calendari. La memòria es presentarà en format PDF, i el material addicional en el format convenient.
 
Cal lliurar l’imprès de cessió de drets de la memòria —que trobareu al Campus Virtual— a la Secretaria de la Facultat.
 
Per conèixer el calendari del procés i per a més informació sobre el TFG, és molt recomanable consultar l’adreça de la Facultat de Matemàtiques següent:
http://mat.ub.edu/graus/guia_grau_mates/treball_final.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

El president del tribunal encarregat de l’avaluació fixa el lloc i la data de la defensa oral —dins dels terminis fixats pel calendari. La data, hora i ordre d’actuació dels estudiants es publica a la web de la Facultat.

La defensa oral —en anglès, català o castellà— ha de ser pública. La primera part consisteix en l’exposició del treball a càrrec de l’estudiant. La durada de l’exposició és d’entre 20 i 30 minuts. Després de l’exposició hi ha un torn de preguntes dels membres de la Comissió d’Avaluació. La durada total de la defensa és de 50 minuts com a màxim.

La qualificació del TFG s’obté de la mitjana ponderada de les qualificacions parcials obtingudes de les fonts següents:

— valoració del treball a càrrec del tutor (30 %),

— valoració de la memòria a càrrec del tribunal (40 %),

— valoració de l’acte de defensa a càrrec del tribunal (30 %).

 

Valoració del treball

És la qualificació numèrica que figura en l’informe qualitatiu del tutor.

 

Valoració de la memòria

Aquesta qualificació ha de ser el resultat de considerar, el tribunal, els aspectes següents, entre d’altres:

— estructura i continguts,

— expressió escrita,

— presentació,

— bibliografia i altres referències.

 

Valoració de l’acte de defensa

Aquesta qualificació ha de ser el resultat de considerar, el tribunal, els aspectes següents, entre d’altres:

— llenguatge utilitzat,

— coneixement del tema,

— estructura de la presentació,

— claredat i presentació de l’exposició,

— respostes a les preguntes formulades pel tribunal.

 

Aquesta assignatura no té reavaluació.

La qualificació final de l’assignatura TFG pot ser objecte de reclamació; l’estudiant ha de seguir el procediment previst en la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, vigent a la UB.