Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lņgica dels Gčneres Literaris

Codi de l'assignatura: 566556

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinació: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia Hispąnica, Teoria de la Literatura i Comunicació

Crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

56

 

-  Teoria

 

42

 

-  Tutorització per grups

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Habilitat en l’ús dels recursos bibliogràfics.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per a pensar en termes de relacions interlinearies.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura estarà dedicada a l’anàlisi de les diferents possibilitats de constitució d’un gènere literari amb l’objectiu de demostrar que el problema de la genericitat pot ser tractat des de diverses perspectives i que, tot depenent de quina se segueixi en cada moment, els resultats poden ser considerablement diferents. Es prendrà com a exemple teòric la configuració del gènere fantàstic, tot dedicant una atenció especial als contes del escriptor argentí Jorge Luis Borges.

 

 

Blocs temątics

 

1. Reflexió sobre els diferents criteris d’identitat textual que justifiquen l’existčncia de diferents lņgiques genčriques.

2. Recorregut d’ąnim comparatista per un conjunt d’obres representatives de la literatura fantąstica.

*  L’objectiu és mostrar els principals temes i motius que configuren la poètica d’aquest gènere. En aquest punt, es farà del tot imprescindible establir un diàleg permanent amb les diverses teories que han sorgit  al respecte.

3. Els contes fantąstics de Jorge Luis Borges.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Elaboració d’un article de caire acadčmic directament relacionat amb els continguts tractats al llarg del curs.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Llibre

Alazraki, Jaime (1983): La prosa narrativa de Jorge Luis Borges, Madrid, Gredos.   EnllaƧ

Alazraki, Jaime (ed) (1987): Jorge Luis Borges, Madrid, Taurus (Col. El escritor y la crítica).   EnllaƧ

Anderson Imbert, Enrique (1992): El realismo mágico y otros ensayos, Caracas, Monte Ávila.   EnllaƧ

Barei, Silvia N. (1999): Borges y la crítica literaria, Tauro, Madrid.  EnllaƧ

Barrenechea, Ana Mª (1984): La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.   EnllaƧ

Cabo Aseguinolaza, Fernando (1992): El concepto de género y la literatura picaresca, Universidad de Santiago de Compostela.  EnllaƧ

Campra, Rosalba (2008): Territorios de la ficción. Lo fantástico, Sevilla, Editorial Renacimiento.   EnllaƧ

Ceserani, Remo (1999): Lo fantástico, Madrid, Visor.   EnllaƧ

Cuesta Abad, J.M. (1995): Ficciones de una crisis. Poética e interpretación en Borges, Madrid, Gredos.   EnllaƧ

Duff, David (ed.) (2000): Modern Genre Theory, Londres, Longman.   EnllaƧ

Erdal Jordan, Mery (1998): La narrativa fantástica. Evolución del género y su relación con las concepciones del lenguaje, Vervuert/Iberoamericana, Fankfurt/Madrid.   EnllaƧ

García Berrio, Antonio y Javier Huerta Calvo (1992): Los géneros literarios: sistema e historia, Madrid, Cátedra.   EnllaƧ

Garrido Gallardo, Miguel Ángel (ed.) (1988): Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arco/Libros.   EnllaƧ

Hernadi, Paul (1978): Teoría de los géneros literarios, Barcelona, Bosch.   EnllaƧ

Julián Pérez, Alberto (1986): Poética de la prosa de J.L.Borges, Madrid, Gredos.   EnllaƧ

Lefere, Robin (2005): Borges entre autorretrato y automitografía, Madrid, Gredos.   EnllaƧ

Lusky Friedman, Mary (1990): Una morfología de los cuentos de Borges, Madrid, Fundamentos.   EnllaƧ

Martín Jiménez, Alfonso (1993): Mundos del texto y géneros literarios, La Coruña, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Coruña.  EnllaƧ

Molloy, Sylvia (1999): Las letras de Borges y otros ensayos, Beatriz Viterbo, Rosario.   EnllaƧ

Morillas Ventura, Enriqueta (ed.) (1991): El relato fantástico en España e Hispanoamérica, Madrid, Siruela.   EnllaƧ

Pauls, Alan (2004): El factor Borges, Barcelona, Anagrama.   EnllaƧ

Risco, Antón et al. (eds.) (1998): El relato fantástico. Historia y sistema, Salamanca, Ediciones Colegio de España.  EnllaƧ

Roas, David (Comp.) (2001): Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libro.   EnllaƧ

Roas, David (2006): De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura española (1750-1860), Pontevedra, Mirabel.   EnllaƧ

Rodríguez Monegal, Emir (1980): Borges por él mismo, Caracas, Monte Ávila.   EnllaƧ

Rodríguez Pequeño, Mercedes (1991): Los formalistas rusos y la teoría de los géneros literarios, Madrid, Júcar.   EnllaƧ

Sánchez Ferrer, José Luis (1992): El universo poético y narrativo de Jorge Luis Borges, Madrid, Anaya.  EnllaƧ

Sarlo, Beatriz (2007): Borges: un escritor en las orillas, Madrid, Siglo XXI.   EnllaƧ

Savater, Fernando (2002): Jorge Luis Borges, Barcelona, Omega.   EnllaƧ

Schaeffer, Jean-Marie (2006): ¿Qué es un género literario?, Madrid, Akal.   EnllaƧ

Sinopoli, Franca (2002): “Los géneros literarios”, en Introducción a la literatura comparada, Armando Gnisci (ed.),
Barcelona, Crítica.   EnllaƧ

Spang, Kurt (1996): Géneros literarios, Madrid, Síntesis.   EnllaƧ

Steinmetz, Jean-Luc (1990): La littérature fantastique, Paris, Presses Universitaires de France.   EnllaƧ

Todorov, Tzvetan (1994): Introducción a la literatura fantástica, México, Ediciones Coyoacán.   EnllaƧ

Capķtol

Rodway, Allan (1974): “La crítica de géneros literarios: el acceso a través del tipo, del modo y de la clase”, en Crítica contemporánea, M.Bradbury y D. Palmer (eds.), Madrid, Cátedra.   EnllaƧ

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB