Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Traducciˇ i Literatura Comparada

Codi de l'assignatura: 566557

Curs acadŔmic: 2016-2017

Coordinaciˇ: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

CrŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

56

 

-  Teoria

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.
Competència científica: capacitat per a desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma de recerques específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aquesta assignatura planteja algunes de les qüestions clàssiques de la traducció literària i revisa els principals corrents traductològics recents per tal de donar alguns fonaments per a la crítica de traduccions i suggerir diferents línies de recerca en el camp de la traducció literària.

 

Referits a habilitats, destreses


L’alumnat haurà d’articular un discurs complex i propi sobre la traducció literària i les implicacions culturals i institucionals que se’n deriven. Alhora, haurà de realitzar estudis i treballs sobre qüestions critico-literàries, analitzar textos literaris i documents des de la perspectiva de la traducció. Igualment, reforçarà les seves tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ: conceptes clÓssics de la traducciˇ literÓria. Fidelitat, equivalŔncia, autoritat, originalitat, literalitat, intradu´bilitat, sentit, invariant.

*  
A través de la revisió dels conceptes que s’han plantejat repetidament al llarg de la història de la traducció, revisarem els debats més recurrents de la disciplina i les diferents posicions i idees que han anat sorgint entorn de la teoria i la pràctica de la traducció.

2. L’evoluciˇ del pensament traductol˛gic del segle XX. TendŔncies en els estudis de la traducciˇ literÓria.

*  
A partir del sorgiment dels estudis de la traducció com a àmbit de coneixement autònom, repassarem succintament els principals corrents teòrics de la disciplina en els aspectes que afecten particularment la traducció literària.

3. La feina de traduir: mŔtodes, estratŔgies, tŔcniques.

*  
Ens acostarem a la descripció de la traducció literària com a procés i com a pràctica, per tal d’intentar entendre el punt de vista del traductor professional i les seves maneres de treballar.

4. Traducciˇ literÓria i cultura. Problemes de traducciˇ literÓria. La traducciˇ poŔtica.

*  
Abordarem el problema dels culturemes en la traducció literària i altres qüestions com la traducció de poesia.

5. L’avaluaciˇ i la crÝtica de traduccions.

*  
Intentarem oferir alguns elements per a l’avaluació i la crítica de les traduccions literàries com a producte.

6. Aspectes sociol˛gics de la traducciˇ literÓria.

*  
Examinarem la traducció literària des d’una perspectiva sociològica: què i qui tradueix, de quines llengües i cap a quines llengües, en quins moments i amb quines conseqüències.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’aquest curs es basa en un plantejament teòrico-pràctic que combina exposicions teòriques dels fonaments amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. També es promourà el treball autònom d’investigació bibliogràfica i es duran a terme una sèrie de tutories de seguiment i d’orientació a la investigació avançada en el camp de la matèria.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Presentació a classe d’un text teòric (un dels articles que caldrà llegir durant el curs).
Treball monogràfic en forma d’article acadèmic sobre algun dels aspectes tractats a classe o bé anàlisi crítica d’una traducció publicada.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Llibre

Álvarez, R. [et al.] (2001), Cartografías de la traducción: del post-estructuralismo al multiculturalismo. Salamanca: Almar.

 

  Enlla├ž

Bassnett, S.; Trivedi, H. (ed.) (1999), Post-colonial Translation: Theory and Practice. Londres: Routledge.

 

  Enlla├ž

Brito, P. H. (2012). A Tradução literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

 

  Enlla├ž

Carbonell, O. (1999). Traducción y cultura: de la ideología al texto. Salamanca: Colegio de España.

 

  Enlla├ž

Casanova, P. (1999). La República mundial de las letras. Barcelona: Anagrama, 2001. [La République mondiale des lettres. París: Seuil]

 

  Enlla├ž

Chaume, F.; García de Toro, C. (2010). Teories actuals de la traductologia. Alzira: Bromera.

 

  Enlla├ž

Hurtado, A. (2001), Traducción y traductodología: introducción a la traductodología. Madrid: Cátedra.

 

  Enlla├ž

Lefevere, A. (1992), Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario. Salamanca: Colegio de España, 1997 [Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame. London: Routledge]

 

  Enlla├ž

Llácer, E. V. (2004). Sobre la traducción: ideas tradicionales y teorías contemporáneas. València.

 

  Enlla├ž

Steiner, G. (1975). Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1981. [After Babel: aspects of language and translation. Oxford: Oxford University Press]

 

  Enlla├ž

Vega, M. A. (1994). Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra.

 

  Enlla├ž

Vidal Claramonte, A. (1998). El futuro de la traducción: últimas teorías, nuevas aplicaciones. València: Institució Alfons el Magnànim, 1998.

 

  Enlla├ž

Wolf, M.; Fukari, A. (2007). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam: John Benjamins.

 

  Enlla├ž

CapÝtol

Bassnett, S. (1993). «From Comparative Literature to Translation Studies». A: Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, p. 138-161.

 

  Enlla├ž

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB