Pla docent de l'assignatura

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments d'Edició Electrņnica

Codi de l'assignatura: 568097

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinació: M. SOCORRO VALLEZ LETRADO

Departament: Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

40

 

-  Teoricoprąctica

 

20

 

-  Prąctiques d'ordinadors

 

20

Treball tutelat/dirigit

42,5

Aprenentatge autņnom

42,5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar l’estructura d’un web i la seva planificació.

— Conèixer com s’ha d’estructurar una pàgina web.

— Familiaritzar-se amb les estructures més habituals i amb l’ús de plantilles.

— Conèixer els diferents tipus de posicionament per estructurar una pàgina.

— Saber com crear múltiples pàgines i enllaçar-les amb menús de navegació.

— Integrar la validació en el procés de desenvolupament d’un lloc web.

— Conèixer les tècniques que ens permeten publicar els nostres llocs una vegada desenvolupats.

 

 

Blocs temątics

 

1. Llenguatges de marques

1.1. Característiques dels llenguatges de marques: SGML, HTML, DHTML, XML, XHTML, CSS

1.2. Metadades

1.3. Web semàntic

2. Edició bąsica de continguts web

2.1. Estructura d’un document HTML

2.2. Etiquetes HTML

2.3. Taules

2.4. Llistes

2.5. Formularis

2.6. Layout

3. CSS

3.1. Sintaxi

3.2. Selectors

3.3. Formes d’aplicar CSS

4. Editors WYSIWYG

5. Projecte web

6. Bones prąctiques en l’edició de continguts web

6.1. Disseny centrat en l’usuari

6.2. Qualitat del codi font

6.3. Disseny web adaptable (responsive web design)

7. Edició electrņnica col·laborativa

7.1. Blog

7.2. Wiki

7.3. Edició en línia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència és presencial. Les classes són pràctiques. Es facilita el material didàctic d’estudi i se suggereixen lectures complementàries.

Hi ha un projecte final de curs per posar en pràctica de forma global tot el que s’ha anat treballant durant l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en l’assistència i participació en les sessions presencials. Cada sessió és pràctica i comporta fer activitats. També cal presentar un projecte web final de l’assignatura per consolidar els diferents temes que s’hi han estudiat.

La nota final de l’assignatura està formada per la suma de la nota obtinguda en les dues parts de l’assignatura.

Cal aprovar per separat els dos blocs d’activitats per superar la modalitat d’avaluació continuada.

— Bloc 1. Exercicis de cada tema

Representen el 60 % de la nota final.

Cada bloc temàtic consta d’una part pràctica en la qual es fan diferents tipus d’activitats.

S’han de lliurar totes les activitats fetes a classe.

— Bloc 2. Projecte web final

Representa el 40 % de la nota final.

El projecte es divideix en quatre fases que s’han de superar:

• Definició del projecte: 5 %.

• Desenvolupament: 25 %.

• Control de qualitat: 5 %.

• Presentació i defensa: 5 %.

 

Avaluació śnica

L’avaluació única consisteix en:

— Presentació del projecte web final de l’assignatura.

— Lliurament de les pràctiques que s’han fet al llarg de l’assignatura.

— Examen teoricopràctic.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Els alumnes tant d’avaluació continuada com d’única poden reavaluar el projecte web final. L’alumne ha d’optimitzar el projecte web presentat inicialment seguint unes pautes fixades per la professora.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Llibre

Castro, Elizabeth. HTML, XHTML y CSS. Madrid : Anaya Multimedia, cop. 2007

McCracken, S., & Andrea, E. d. (2011). HTML 5 :Curso de iniciación. Barcelona: Inforbook’s.

Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. Arquitectura de la información en entornos web. Gijón: Ediciones Trea, cop. 2010

Rodríguez Gairín, Josep Manuel. "Lenguaje de etiquetado de documentos digitales: SGML, XML, HTML". En: Cristòfol Rovira y Lluís Codina, Tendencias en documentación digital. Gijón : Trea, cop. 2006

Schafer, S. M. (2010). HTML, XHTML y CSS (4th ed.). Madrid: Anaya Multimedia

Pągina web

HTML5

http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/  EnllaƧ

Guía Breve de CSS

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/HojasEstilo  EnllaƧ

W3C

http://www.w3c.es/  EnllaƧ

W3C. XHTML 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition

http://www.w3.org/TR/xhtml1/  EnllaƧ

XHTML básico

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/xhtml/xhtml-basic.html  EnllaƧ