Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Distribució de Continguts: Aspectes Tècnics i Legals

Codi de l'assignatura: 569087

Curs acadèmic: 2016-2017

Coordinació: Jose Angel Borras Vela

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

40

 

-  Teoricopràctica

 

40

Treball tutelat/dirigit

42,5

Aprenentatge autònom

42,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per crear productes i serveis digitals en l’entorn web.

— Capacitat d’establir i aplicar criteris i indicadors per avaluar productes i serveis digitals.

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Dominar els models comercials i no comercials de distribució i contractació de continguts digitals.

 

— Conèixer les bases legals i tècniques de les llicències de subministrament i d’accés a continguts digitals, a més de com es negocien.

 

— Conèixer el marc legal de l’accés als documents administratius.

 

— Conèixer els aspectes de propietat intel·lectual en la distribució de documentació digital: drets d’autor, drets d’usuaris i drets de biblioteques.

 

— Conèixer els principals formats de publicació electrònica i els seus processos de producció.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La producció de continguts digitals: context i plantejament del problema

2. Marc legal: la legislació en propietat intel·lectual i industrial

3. Models de distribució i contractació de continguts digitals

3.1. Models comercials: indústria editorial, sistemes de contractació

3.2. Models no comercials: accés obert, dipòsits oberts

3.3. Llicències de subministrament i accés a continguts digitals

4. El mercat del llibre digital

5. Formats de llibres digitals: formats genèrics i nadius, propietats tècniques

6. Eines per editar llibres digitals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teòriques es complementen amb exercicis d’aplicació pràctica i comentari d’estudi de casos.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Presentació i exposició d’un treball de curs. Durant els primers quinze dies de curs s’indiquen les condicions materials específiques del treball, que es lliura en dues parts. Es valora:

— La claredat expositiva.

— L’anàlisi de la situació pel que fa als aspectes organitzatius, tècnics, econòmics i legals.

— L’aplicabilitat de les solucions proposades.

— El raonament de les solucions i de les possibles alternatives.

No presentar algun d’aquests elements fa que es puntuï amb un zero.

 

Avaluació única

L’alumnat que decideixi no acollir-se a l’avaluació continuada té l’opció de fer un examen de caràcter pràctic al final del semestre.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

La reavaluació, tant de l’avaluació continuada com de l’única, es fa amb un únic examen escrit, amb les restriccions següents:

— Per presentar-s’hi, en el cas de l’avaluació continuada cal haver lliurat les dues parts del treball de curs, i en el cas de l’avaluació única cal haver superat l’examen amb una qualificació mínima de 4 punts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abel, Richard [et al]. Scholarly publishing: books, journals, publishers and libraries in the twentieth century. New York: Wiley, 2002. XVIII, 318 p. ISBN 0-471-21929-0.

Catàleg UB  Enllaç

Fowler, David C. (ed.). E-serials collection management: transitions, trends and technicalities. New York: Haworth Information Press, 2004. xx, 279 p. ISBN 0-7890-1754-7.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Kling, Rob. “The Internet and unrefereed scholarly publishing”. Annual review of information science and technology. v. 38 (2004), p. 591-631.

Catàleg UB (revista: Accés consorciat per als usuaris de la UB via Wiley)   Enllaç
Accés article (Accés consorciat per als usuaris de la UB via Wiley)  Enllaç

Kling, Rob; Callahan, Ewa: “Electronic journals, the Internet, and scholarly communication”. Annual review of information science and technology. v. 37 (2003), p. 127-178.

Catàleg UB (revista Accés consorciat per als usuaris de la UB via Wiley)   Enllaç
Accés article (Accés consorciat)  Enllaç

Pàgina web

Munroe, Mary H. The academic publishing industry [en línia]: a story of merger and acquisition. Association of Research Libraries, 2007. Disponible a: <http://www.ulib.niu.edu/publishers>. [Consulta: 11 febrer 2015].

En línia  Enllaç

Text electrònic

AMETIC [en línia]: Informe de la industria de contenidos digitales 2011. AMETIC, 2011. 208 p. Disponible a: <http://ametic.es/sites/default/files//Informe%20Contenidos%20Digitales%202011.pdf>. [Consulta: 22 setembre 2015].

En línia  Enllaç

House of Commons. Science and Technology Committee. Scientific publications: free for all?  [en línia]: Tenth report of session 2003-04 . Volume I: Report. Report together with proceedings of the Committee. London: The Stationery Office, 20 July 2004. 114 p. Disponible a: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/399/399.pdf>. [Consulta: 11 febrer 2015].

En línia  Enllaç

Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe. Final report [en línia]. Brussels: European Comission, January 2006. 108 p. Disponible a: <http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf>. [Consulta: 11 febrer 2015].

Accés lliure  Enllaç

Swan, Alma[et al.]. Delivery, management and access model for e-prints and open access journals within further and higher education [en línia]. Loughborought, etc.: EPIC; Key Perspectives, [2005]. 121 p. Disponible a: <http://cogprints.org/4122>. [Consulta: 11 febrer 2015].

En línia  Enllaç

Tenopir, Carol. Use and users of electronic library resources [en línia]: an overview and analysis of recent research studies. Washington DC: Council on Library and Information Resources, 2003. VI, 66 p. Disponible a: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub120/pub120.pdf>. [Consulta: 11 febrer 2015].

 

En línia  Enllaç