Pla docent de l'assignatura

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metadades i Web de Dades

Codi de l'assignatura: 569092

Curs acadčmic: 2016-2017

Coordinaciķ: Miguel Angel Centelles Velilla

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

Crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

 

20

 

-  Prāctiques d'ordinadors

 

20

Treball tutelat/dirigit

42,5

Aprenentatge autōnom

42,5

 

 

Recomanacions

 


Es recomana haver cursat Estructuració de Continguts amb XML, en què s’inclou l’esquema de metadades Dublin Core (DC).

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

 

Competències específiques

— Capacitat d’elaborar i aplicar sistemes per organitzar i gestionar col·leccions i fons digitals.

— Capacitat d’aplicar tècniques de producció i edició de documents digitals.

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les tecnologies del web semàntic que permeten la identificació, descripció i publicació de dades segons el model Resource Description Framework (RDF).

 

— Conèixer la natura i els components dels esquemes de metadades, i adquirir una metodologia per al desenvolupament i implementació de perfils d’aplicació de metadades en contextos d’ús específics.

 

— Conèixer la natura i els components de vocabularis i ontologies per a l’assignació de semàntica a esquemes de metadades expressats en el model RDF.

 

— Conèixer el model de publicació de dades com a dades obertes i enllaçades, i els mètodes i eines adients per al consum i publicació de dades enllaçades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar les tecnologies del web de dades, i les metodologies i eines específiques per tractar dades i publicar-les com a dades obertes i enllaçades.

 

 

Blocs temātics

 

1. Web semāntic i web de dades. Del web de documents al web de dades i web semāntic. Tecnologies del web per al tractament de les dades: HTTP URI, RDF, llenguatges de formalitzaciķ d’ontologies (RDFS i OWL) i llenguatges de consulta RDF (SPARQL)

2. Metadades. Dimensions per a l’aplicaciķ de metadades: estructura de dades, valors de dades, contingut de dades i formats d’intercanvi de dades. Normes de metadades. Perfils d’aplicaciķ de metadades

3. Vocabularis i ontologies. Components de vocabularis i ontologies: classes i propietats. Localitzaciķ i selecciķ de vocabularis i ontologies. Aplicaciķ de vocabularis i ontologies en perfils d’aplicaciķ de metadades

4. Publicaciķ de dades estructurades en el web. Microformats, RDFa i microdades en HTML5. JSON-LD

5. Publicaciķ de dades obertes enllaįades. Conceptes i principis de les dades obertes i de les dades enllaįades. Escenaris d’aplicaciķ de dades enllaįades. Flux de treball en la consulta i consum de dades enllaįades. Publicaciķ i explotaciķ de dades enllaįades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge consisteix en la combinació de classes magistrals i d’estratègies d’intervenció pràctica. S’ofereix la contextualització dels models, els conceptes, les funcions, els sistemes i els estàndards que formen l’àrea de treball de les metadades.

Les sessions teòriques es complementen amb l’estudi de casos i la resolució de problemes fets a l’aula (individuals o en grup). Pel que fa a la vessant aplicada es prioritza el treball a l’aula d’informàtica en forma d’exercicis pràctics, la revisió de projectes locals, nacionals i internacionals, i els exemples de bones pràctiques.

Si escau, es poden planificar xerrades de professionals de prestigi reconegut en les àrees de la interoperabilitat semàntica, les ontologies al web i la classificació automàtica. Totes aquestes activitats es complementen amb la lectura i l’anàlisi dels referents de la literatura especialitzada (alguns en anglès) i amb l’elaboració de treballs dirigits tutelats pel professorat.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en tres exercicis pràctics, amb components individuals i en grup. Els dos primers exercicis tenen un valor del 30 % de la qualificació final cada un, i el tercer, un valor del 40 %. Per superar l’assignatura, cadascun dels exercicis s’ha d’aprovar amb una nota mitjana igual o superior a 5.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en el lliurament conjunt dels elements indicats en l’avaluació continuada, i amb els mateixos percentatges pel que fa al valor en la qualificació final. Els exercicis pràctics són completament individuals.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

Reavaluació

Es poden reavaluar els exercicis que, en el període d’avaluació ordinària, s’hagin qualificat amb una nota entre 3,00 i 4,99. El lliurament dels exercicis per a la revaluació s’ha de fer en el període establert en el calendari acadèmic.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Llibre

Antoniou, Grigoris; [et al.]. A Semantic Web primer. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012. XVI, 270 p. ISBN  978-0262018289

Catāleg UB  Enllaç

Heath, Tom; Bizer, Christian. Linked Data: Evolving the web into a global data space . Milton Keyes, UK: Morgan & Claypool, 2011. 122 p.(Synthesis lectures on the semantic web: theory and technology, 1) ISBN 978-1-60845-430-3.

Catāleg UB  Enllaç
Disponible també en línia [Consulta: 12 febrer 2015]  Enllaç

Hider, Philip. Information resource description : creating and managing metadata. London: Facet, 2012. XIX, 220 p. ISBN 9781856046671.

Catāleg UB  Enllaç

Konstantinou, Nikolaus; Spanos, Dimitrios-Emmanuel. Materializing the web of linked data. Heildelberg : Springer, 2015. XIV, 133 p. ISBN 9783319160733

Catāleg UB  Enllaç

Lubas, Rebecca L.; Jackson, Amy S.; Schneider, Ingrid. The metadata manual: a practical workbook. Oxford: Chandos Publishing, 2013. 216 p. ISBN: 9781843347293.

Catāleg UB  Enllaç

Miller, Steven J. Metadata for digital collections: a how-to-do-it manual. New York: Neal-Schuman, 2011. xxiii, 343 p. ISBN: 978-1-55570-746-0.

Catāleg UB  Enllaç

Pastor Sánchez, Juan Antonio. Tecnologías de la web semàntica. Barcelona: UOC, 2011. 120 p. ISBN 978-84-9788-474-7.

Catāleg UB  Enllaç

“Reasoning web: semantic technologies for the web of data: 7th International Summer School 2011, Galway, Ireland, August 23-27, 2011: tutorial lectures”. En: International Summer School on Reasoning Web (7th: 2011: Galway, Ireland). Heidelberg: Springer, 2011.

Catāleg UB   Enllaç
Accés restringit als usuaris de la UB  Enllaç

Stuart, David. Facilitating access to the web of data: a guide for librarians. London: Facet, 2011. xxiv, 173 p. ISBN 978-1-85604-745-6.

Catāleg UB  Enllaç

Van Hooland, Seth; Verborgh, Ruben. Linked Data for Libraries, Archives and Museums: How to Clean, Link and Publish Your Metadata. London : Facet Publishing, 2014. XVII, 254 p. ISBN 9781856049641

Catāleg UB  Enllaç

Wood, David [et al.]. Linked data: structured data on the web. Shelter Island, NY: Manning, 2014. XXIV, 276 p. ISBN 9781617290398

Catāleg UB  Enllaç

Zeng, Marcia Lei; Qin, Jian. Metadata. London: Facet, cop. 2008. xvii, 364 p. ISBN: 978-1-85604-655-8.

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Introducing Linked Data And The Semantic Web. Disponible a: <http://www.linkeddatatools.com/semantic-web-basics>. [Consulta: 12 febrer 2015].

Isaac, Antoine [et al.]. Library linked data incubator group [en línia]: datasets, value vocabularies, and metadata element sets. W3C Incubator Group Report 25 October 2011. Disponible a: <http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-vocabdataset-20111025>. [Consulta: 12 febrer 2015].

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB