Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tčcniques de Comunicaciķ

Codi de l'assignatura: 360034

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinaciķ: Anna Maria Rubio Rodon

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

Crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

 

30

 

-  Prāctiques orals comunicatives

 

15

 

-  Seminari

 

5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

Específiques de la titulaciķ

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bāsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informaciķ i la documentaciķ.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les tipologies textuals més habituals en la comunicació acadèmica i professional.

 

Adquirir habilitats de comunicació oral en diversos àmbits.

 

Adquirir habilitats de comunicació escrita en diversos contextos.

 

Adquirir habilitats de síntesi.

 

 

Blocs temātics

 

1. Les situacions comunicatives

1.1. Els elements que intervenen en la comunicació

1.2. De què parlem quan parlem de comunicació?

2. La planificaciķ d’un text oral o escrit

2.1. Anàlisi de la situació: context i adequació

2.2. Característiques generals del text

2.3. Els registres lingüístics (l’adequació)

2.4. La planificació o l’organització de les idees (la coherència)

2.5. La referència i la connexió (la cohesió)

2.6. Recursos per elaborar textos

3. El text i la comunicaciķ escrita: producciķ i prāctica

3.1. La construcció del paràgraf

3.2. Aspectes gràfics i formals

3.3. Els textos acadèmics i científics: tipologies i característiques

3.4. Els textos en l’àmbit laboral: tipologies i característiques

3.5. El text escrit com a suport de l’expressió oral: les presentacions amb diapositives

4. El text i la comunicaciķ oral: producciķ i prāctica

4.1. La comunicació verbal

4.2. La comunicació efectiva i afectiva

4.3. La producció oral dels diferents tipus de textos

4.4. La comunicació no verbal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’assignatura combina la informació teòrica que proporciona el professorat amb el treball a l’aula i el treball en grups reduïts. Per treballar el text escrit, es resolen exercicis. Per produir un text oral, a part de les exposicions individuals, es potencia la capacitat d’argumentar.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consisteix a:

• Elaborar tres pràctiques escrites individuals, que globalment equivalen al 60 % de la nota final de l’assignatura i són reavaluables:

— Pràctica 1. Exercici d’estructuració de continguts. 15 % de la nota final. Període aproximat de lliurament: octubre.
— Pràctica 2. Exercici de planificació d’una exposició oral amb el suport visual corresponent. 15 % de la nota final. Període aproximat de lliurament: novembre.
— Pràctica 3. Exercici de producció de diverses tipologies de textos escrits. 30 % de la nota final. Període aproximat de lliurament: desembre.

A l’hora de calcular la mitjana, qualsevol pràctica escrita no presentada (pràctiques 1, 2 i 3) equival a 0.

• Fer una pràctica oral individual obligatòria i no reavaluable:

— Pràctica 4. Exposició oral. 25 % de la nota final. Període aproximat de realització: gener.

Només poden fer aquesta pràctica els estudiants que hagin obtingut una mitjana igual o superior a 4 de les tres pràctiques escrites. No fer aquesta pràctica equival a un no presentat de l’assignatura.

• Preparar, assistir i participar a les sessions de pràctiques orals que es programen al llarg del curs, que equival al 10 % de la nota final.

• Dur a terme al llarg del curs altres pràctiques escrites, que s’han de lliurar a través del Campus Virtual i que equivalen al 5 % de la nota final.

Per superar l’assignatura, cal obtenir una nota final igual o superior a 5.

Reavaluació

Si la mitjana de les tres pràctiques escrites és inferior a 5, però igual o superior a 4, es pot optar a la reavaluació. La reavaluació consisteix en una prova escrita teoricopràctica. Per superar-la, s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5, que es tradueix en el 75 % de la qualificació final i fa mitjana amb la qualificació obtinguda en la pràctica oral (25 %).

 

Avaluaciķ única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en quatre activitats individuals i obligatòries:

• Pràctica 1. Exercici escrit. 15 % de la nota final.

• Pràctica 2. Exercici de planificació d’una exposició oral amb el suport visual corresponent. 15 % de la nota final.

• Prova escrita teoricopràctica. 30 % de la nota final.

• Pràctica 3. Exposició oral. 40 % de la nota final.

Tant la prova escrita teoricopràctica com el lliurament de les activitats pràctiques 1 i 2 es fa el dia assignat a les proves d’avaluació única del calendari de la Facultat. La Pràctica 3 té lloc el mateix dia que l’exercici oral d’avaluació continuada.

Només es pot reavaluar la prova escrita si la qualificació obtinguda és inferior a 5, però superior a 4, sempre que l’exposició oral (pràctica 3) estigui aprovada com a mínim amb un 5.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Llibre

Álvarez Marañón, Gonzalo. El arte de presentar : cómo planificar, estructurar, diseñar y exponer presentacions. Barcelona: Gestión, 2015. 325 p. ISBN 978-84-9875-220-5.

Catāleg UB  Enllaç

Baró, Teresa. Parlar i convèncer: receptes per a fer bones presentacions en públic. Barcelona: Serbal, 2011. ISBN  978-84-7628-673-9. 

Catāleg UB  Enllaç

Baró, Teresa. Tens un e-mail: la guia imprescindible per redactar correus electrònics eficaços. Barcelona: Columna, 2010. 158 p. ISBN 978-84-664-1294-0.

Catāleg UB  Enllaç

Castelló, Montserrat (coord.) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó, 2007. 224 p. ISBN 978-84-7827-477-2.

Catāleg UB  Enllaç

Guix, Xavier. Ni m’explico, ni m’entens: els laberints de la comunicació. Barcelona: Granica, 2006. 173 p. ISBN 978-84-7577-947-8.

Catāleg UB  Enllaç

Laborda, Xavier. Inteligencia comunicacional: el orador sexy. Barcelona: Plataforma, 2014. 174 p. ISBN 978-84- 1625-604- 4.

Catāleg UB  Enllaç

Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel. Escriptura acadèmica: planificació. Documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC, 2015. 274 p. ISBN 978-64- 9064-443-0.

Catāleg UB  Enllaç

Mestres, Josep M. [et al.]. Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos. 3a ed. [Vic]: Eumo; Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007. 1.085 p. ISBN 978-84-9766-146-1.

Catāleg UB (3a ed. 2007)  Enllaç
Catāleg UB (4a ed. 2009)  Enllaç

Montolío Durán, Estrella (dir.) Manual de escritura académico y profesional. Barcelona: Ariel, 2014. 2 v. (579 ; 461 p.). (Arial letras). ISBN 978-84-344-1866-0.

Catāleg UB  Enllaç

Nicolau, Francesca; Cuenca, M. Josep. Pensar, organitzar, escriure: competència comunicativa per a professionals de les TIC. Barcelona: UOC, 2008. 303 p. ISBN 978-84-9788-723-6.

Catāleg UB  Enllaç

Pujol, Josep M.; Solà, Joan. Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000. 430 p. ISBN 84-7809-632-9.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (4a ed. 2011)  Enllaç

Rubio, Joana; Puigpelat, Francesc. Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina, 2010. 228 p. ISBN 978-84-9930-140-2.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (edicions anteriors 2000, 2007)  Enllaç

Serafini, M. Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Paidós, 1994. 367 p. ISBN 84-7509-998-X.

Catāleg UB  Enllaç

Tascón, Mario (dir.) Escribir en internet : guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutemberg: Círculo de Lectores, 2012. 510 p. ISBN 978-84-15472-08-7.

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Argumenta [en línia]: recursos per millorar les competències comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional. Disponible a: <http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/>. [Consulta: 5 juliol 2017].

CUB [en línia]: criteris / Universitat de Barcelona. Disponible a: <http://www.ub.edu/cub/index.php>. [Consulta: 5 de juliol de 2017].

Optimot [en línia]: consultes lingüístiques. Disponible a: <http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html>. [Consulta: 5 de juliol de 2017].