Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cerca i Ús d'Informació

Codi de l'assignatura: 360035

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Silvia Argudo Plans

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

25

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

25

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'ús i de gestió de la informació personal.

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'identificar i avaluar fonts i recursos d'informació, i habilitats de recerca i recuperació de la informació que permetin d'obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d'informació i de resolució de problemes.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Distingir entre dades, informació i coneixement.

 

Comprendre els diversos aspectes que constitueixen el procés de cerca d’informació.

 

Identificar les necessitats d’informació pròpies.

 

Distingir la utilitat de diferents fonts d’informació d’acord amb necessitats d’informació concretes.

 

Referits a habilitats, destreses

Emprar eines informàtiques per organitzar la informació d’ús personal al llarg dels estudis.

 

Adoptar criteris d’organització de la informació d’ús personal.

 

Aplicar les nocions bàsiques de citació de documents.

 

Valorar els resultats obtinguts en les cerques d’acord amb la utilitat que presenten per resoldre un problema d’informació i segons uns criteris bàsics de qualitat de la informació.

 

Adquirir habilitats bàsiques de cerca d’informació personal en els entorns de cerca genèrics més habituals.

 

Referits a actituds, valors i normes

Aplicar els valors ètics en la integració d’informació per elaborar treballs acadèmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Procés de cerca d’informació

1.1. Situació o problema d’informació

1.2. Identificació i delimitació de les necessitats

1.3. Expressió de les necessitats

2. Informació i fonts d’informació

2.1. Dades, informació, coneixement, documents i fonts d’informació

2.2. Tipus d’informació: factual i analítica, objectiva i subjectiva, primària i secundària

2.3. Fonts d’informació primàries i secundàries: tipologia i característiques bàsiques

3. Cerca d’informació

3.1. La cerca com a procés d’interacció. Coneixement del sistema d’informació

3.2. Cerca directa: simple i avançada

3.3. Cerca exploratòria: navegació per estructures

4. Adequació dels resultats de la cerca

4.1. Segons la correspondència amb el problema d’informació: anàlisi de resultats parcials i modificació de l’estratègia 

4.2. Segons la qualitat i les característiques de la informació: contingut, organització i presentació

5. Ús de la informació

5.1. Integració de la informació: formats i morfologies, citació bibliogràfica i plagi

5.2. Gestió de la informació personal: organització i actualització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

Totes les activitats de l’assignatura estan orientades a l’aplicació i la pràctica. La meitat de les hores d’activitat presencial es dediquen a pràctiques amb ordinadors, i es fa una incidència especial en la cerca d’informació. En les sessions teoricopràctiques es comenten els exercicis i les pràctiques que s’han fet i es presenten situacions noves, a partir de les quals el professorat orienta els estudiants en la descoberta dels conceptes teòrics bàsics i proposa elements nous de reflexió per aprofundir en els conceptes i continuar avançant. Les activitats presencials es complementen amb lectures d’interès, exploració i descoberta de sistemes d’informació; reflexions; debats virtuals en grup; etc., sota l’orientació del professorat. L’alumnat ha de dedicar una part del seu temps d’aprenentatge de treball autònom a llegir, explorar, descobrir i experimentar pel seu compte tot allò que pugui tenir relació amb els continguts de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consta dels elements següents:

• Implicació en el procés d’aprenentatge propi i participació en el grup classe (30 % de la nota final): el grau d’implicació i participació es valora sobre la base de les activitats individuals no obligatòries que es van indicant, fent i comentant a classe o per mitjà del fòrum del Campus Virtual. 

• Exercicis en grup (40 % de la nota final): a mesura que s’avancen temes, es demanen exercicis obligatoris que es fan en grup a partir de la feina que es fa a classe. En cas de no lliurar algun d’aquests exercicis obligatoris la nota de l’assignatura és de no presentat. És imprescindible arribar a una mitjana de 4 sobre 10 en el conjunt d’aquests exercicis per poder superar l’assignatura. En cas de no arribar-hi, l’assignatura es considera suspesa.

• Examen final (30 % de la nota final): l’examen és obligatori i és un requisit imprescindible tenir com a mínim una qualificació de 4 sobre 10 perquè es faci la ponderació amb les altres dues qualificacions i se superi l’assignatura. En cas que s’obtingui una qualificació inferior a 4, l’examen es pot reavaluar, sempre que la nota mitjana dels exercicis obligatoris no sigui inferior a 4. En cas de no presentar-se a l’examen, la nota final de l’assignatura és de no presentat.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

La tria del sistema d’avaluació única fa referència als elements d’avaluació que es qualifiquen i al moment en què es lliuren. Atès el caràcter pràctic de l’assignatura, aquest sistema d’avaluació no substitueix el seguiment correcte i complet de l’assignatura, les activitats pràctiques d’aprenentatge proposades, l’assistència a classe i les tutories acadèmiques.

L’avaluació única està formada per dos elements:

• Treball individual, no reavaluable: comprèn els diferents aspectes treballats en l’assignatura. Representa el 50 % de la nota final, però per superar l’assignatura i aplicar aquesta ponderació és obligatori presentar-lo i obtenir, com a mínim, una nota de 5 sobre 10. En cas de no presentar-lo, la nota final de l’assignatura és de no presentat. En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5, l’assignatura es considera suspesa.

• Examen final: inclou tots els aspectes treballats al llarg de l’assignatura. Representa el 50 % de la nota final, però per superar l’assignatura i aplicar aquesta ponderació és obligatori presentar-s’hi i obtenir, com a mínim, una nota de 5 sobre 10. En cas de no presentar-s’hi, la nota final de l’assignatura és de no presentat. En cas d’obtenir una puntuació inferior a 5, l’examen es pot reavaluar, sempre que la nota del treball sigui com a mínim un 5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Alonso-Arévalo, Julio.  Zotero: los gestores de referencias: software para la gestión y mantenimiento de las referencias bibliográficas en trabajos de investigación. [e-Book] Salamanca: Ediciones del Universo, 2015. (Gratuït en format e-pub a: <http://alturl.com/cwj4m>). [Consulta: 28 juliol 2017].

Argudo, Sílvia; Pons Amadeu. Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: UOC, 2012. 108 p. (El profesional de la información; 10). ISBN 987-84-9029-172-6.

Catàleg UB  Enllaç

Carbajo Cascón, F. La propiedad intelectual en la sociedad de la información: leer para descansar tranquilo. [e-Book]  Peñaranda de bracamonte, Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2017. (Gratuït en formats pdf i e-pub a: <https://universoabierto.org/2017/06/16/la-propiedad-intelectual-en-la-sociedad-de-la-informacion-leer-para-descansar-tranquilo/>). [Consulta: 28 juliol 2017].

Cid Leal, Pilar; Perpinyà Morera, Remei. Cómo y dónde buscar fuentes de información. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 127 p. (Materials; 227). ISBN 978-84-490-3896-9.

Catàleg UB  Enllaç

Cordón García, José Antonio; [et al.]. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. 2.ª ed. Madrid: Pirámide, 2012. 444 p. ISBN  978-84- 368-2657- 9.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (ed. 2016)  Enllaç

Pacios Lozano, Ana R. (coord.). Técnicas de búsqueda y uso de la información. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2013. XXIV, 462 p. (Manuales. Ciencias sociales y jurídicas). ISBN 978-84-9961-126-6.

Catàleg UB  Enllaç

Somoza Fernández, Marta. Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía científica. Gijón: Trea, cop. 2015. 126 p. ISBN 978-84-9704-876-7.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Archanco, Ramón. Papeles de inteligencia [blog]. (Etiquetes per recuperar articles útils per a l’assignatura: buscadores de internet, buscadores, metabuscadores). <http://papelesdeinteligencia.com/>. [Consulta: 23 juliol 2017].

Com citar i elaborar referències bibliogràfiques [tutorial en línia]. REBIUN: CRUE, 2012. (CI2, competencias informáticas e informacionales). Traducció adaptada d’un tutorial produït per la biblioteca de la Universitat de Sidney. Disponible a: <http://www.crue.org/tutorial_referencias_cat/> . (Versió en castellà disponible a: <http://www.crue.org/tutorial_referencias/. [Consulta: 23 juliol 2017].

El plagi i l’honestedat acadèmica [tutorial en línia]. REBIUN: CRUE, 2012. (CI2, competencias informáticas e informacionales). Traducció d’un tutorial produït per la biblioteca de la Universitat de Sidney. <http://www.crue.org/tutorial_plagio_cat/>. (Versió en castellà disponible a: <http://www.crue.org/tutorial_plagio/>). [Consulta: 23 juliol 2017]. 

¡Usa tus recursos! [tutorial en línia]. Sevilla: Universidad de Sevilla, Biblioteca, 2012. Traducció adaptada d’un tutorial produït el 2010 per Acadia University (Canadà). <http://fama2.us.es/bgu/ad/tutorial_acadia/index.html>. [Consulta: 23 juliol 2017].

Text electrònic

Martínez Rodríguez, Luis Javier. Cómo buscar y usar información científica [en línia]: guía para estudiantes universitarios 2016. [Santander]: Universidad de Cantabria, Biblioteca, 2016. 208 p. <http://eprints.rclis.org/29934/>. [Consulta: 23 juliol 2017].

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB