Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aspectes Legals de la Informació

Codi de l'assignatura: 360036

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Maria Asuncion Esteve Pardo

Departament: Departament de Dret Privat

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

42

 

-  Pràctiques de problemes

 

8

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura Informació i Societat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre el marc jurídic i administratiu nacional i internacional de la gestió i difusió d'informació, i els aspectes legals i ètics de l'ús i la transferència.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer la legislació vigent en relació amb l’accés i l’ús de la informació.

 

Identificar els problemes legals que plantegen l’accés i la difusió de la informació.

 

Comprendre les obligacions externes que imposa l’ordenació administrativa a les organitzacions públiques i privades.

 

Conèixer els drets i les infraccions que poden produir-se en facilitar l’accés a continguts, dades i imatges protegides.

 

Determinar la responsabilitat del professional de la informació en la difusió de pràctiques legals sobre l’accés a la informació.

 

Distingir entre ètica i legalitat en relació amb l’accés i l’ús de la informació.

 

Comprendre les funcions i la utilitat dels diferents tipus de contractes entre autors i productors, i les llicències de materials electrònics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al dret

1.1. Fonts del dret

1.2. Organització administrativa de l’Estat

1.3. Organització judicial

1.4. Competències de l’Estat i de les comunitats autònomes

1.5. Dret públic i dret privat

1.6. La titularitat dels béns

1.7. La relació jurídica. Les infraccions de la llei: responsabilitat civil i penal

2. Normes aplicables als recursos d’informació, a les biblioteques i als arxius

2.1. Sistema de competències de les administracions públiques en matèria de patrimoni documental, biblioteques i arxius, i documentació pública

2.2. Normes aplicables als documents i arxius. Definició legal de document. Els documents d’arxiu. Definició legal d’arxiu: funcions

2.3. Titularitat dels documents i dels recursos d’informació: recursos d’informació de titularitat pública i recursos d’informació de titularitat privada. Distinció entre la titularitat de la propietat física dels recursos i els drets de propietat intel·lectual

2.4. Normativa aplicable al patrimoni documental i bibliogràfic

3. Els drets sobre la informació

3.1. El dret a la informació com a dret fonamental

3.2. La informació com a objecte de drets exclusius: drets exclusius sobre la imatge i la intimitat de les persones, drets exclusius sobre dades de caràcter personal, drets de propietat intel·lectual sobre continguts

4. Procediments per obtenir documentació pública, dades personals i continguts protegits

4.1. L’accés a la documentació administrativa

4.2. La utilització de dades de caràcter personal

4.3. La utilització d’imatges de persones i documents sobre la seva intimitat

4.4. L’obtenció de documents protegits per drets de propietat intel·lectual; el paper de les entitats de gestió i les llicències lliures

5. Règim legal de les publicacions

5.1. Conceptes legals de llibre, biblioteca, editor, impressor, publicació, etc.

5.2. Règim jurídic del llibre: fixació del preu del llibre, ISBN, ISSN

5.3. Normes sobre dipòsit legal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’assignatura té una part teòrica important perquè l’estudiant adquireixi els coneixements legals bàsics sobre l’ús i l’adquisició de la informació. La base d’aquesta part teòrica l’explica el professorat en les classes magistrals i requereix l’estudi individualitzat de l’alumne en les hores de treball autònom.

L’estudi de casos i la resolució d’exercicis i de problemes tenen per finalitat que l’estudiant aprengui a aplicar la llei i els coneixements que adquireixi en aquesta assignatura.

Les diferents proves avaluables de l’assignatura tenen sempre una part teòrica i una de pràctica, amb casos o exercicis que l’estudiant ha de resoldre. Durant la prova, es pot consultar la legislació per resoldre la part pràctica avaluable.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consisteix en quatre proves presencials:

• La primera prova és de caràcter teòric i té un valor del 15 % de la nota final. Es fa després que s’hagin impartit els blocs temàtics 1 i 2 de l’assignatura (al voltant de la segona setmana de març).

• La segona prova és de caràcter teoricopràctic i té un valor del 20 % de la nota final. Té lloc després que s’hagi impartit el bloc temàtic 3 de l’assignatura (al voltant de la darrera setmana d’abril).

• La tercera prova és de caràcter pràctic i té un valor del 15 % de la nota final. Té lloc després que s’hagi impartit el bloc temàtic 4 de l’assignatura (aproximadament dues setmanes abans de finalitzar el període lectiu).

• La quarta prova és de caràcter teoricopràctic i té un valor del 50 % de la nota final. És imprescindible aprovar la part teòrica d’aquesta prova per poder superar l’assignatura. Té lloc el dia assignat per als exàmens de juny. Les preguntes teòriques poden referir-se a qualsevol dels blocs temàtics de l’assignatura. La part pràctica consisteix a resoldre supòsits concrets d’accés a informació legalment protegida i l’estudiant la pot resoldre consultant la legislació.

Qui no es presenti a alguna de les proves d’avaluació obté una qualificació de 0 en aquesta prova, però pot fer les altres proves de l’avaluació continuada.

Reavaluació

Qui hagi suspès l’avaluació continuada pot fer un examen teoricopràctic nou de tota l’assignatura. La nota que obtingui en aquest examen substitueix la nota de la quarta prova d’avaluació continuada pel que fa al càlcul de la nota final. És imprescindible aprovar la part teòrica de la prova de reavaluació per poder superar l’assignatura.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre. No hi ha requisits per acollir-s’hi.

L’avaluació única consisteix en un examen teoricopràctic. Les preguntes teòriques poden referir-se a qualsevol dels blocs temàtics de l’assignatura. La part pràctica consisteix a resoldre supòsits concrets d’accés a informació legalment protegida i l’estudiant la pot resoldre consultant la legislació. És imprescindible aprovar la part teòrica d’aquest examen per poder superar l’assignatura.

Reavaluació

Qui hagi suspès la prova d’avaluació única pot dur a terme un examen teoricopràctic nou de tota l’assignatura. La nota que obtingui en aquest examen substitueix la nota obtinguda en la prova d’avaluació única. És imprescindible aprovar la part teòrica de la prova de reavalució per poder superar l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (coord.). Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. 3.ª ed. Madrid: Tecnos, 2007. 2.322 p. ISBN 978-84-309-4640-2.

Catàleg UB  Enllaç

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (coord.). Manual de propiedad intelectual. 3.ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 381 p. ISBN: 9788490049068.

Catàleg UB  Enllaç
6a ed. 2015   Enllaç

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo [et al.]. Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006. 260 p. ISBN 84-8456-693-5.

Catàleg UB  Enllaç
Altra edició del 2015  Enllaç

Bouza López, Miguel Ángel. El derecho "sui generis" del fabricante de bases de datos. Madrid: Reus: Aisge, Artistas, Intérpretes Sociedad de Gestión, 2001. 319 p. ISBN 84-290-1370-9.

Catàleg UB  Enllaç

Esteve Pardo, Asunción (coord.). Propiedad intelectual: doctrina, jurisprudencia, esquemas y formularios. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009. 967 p. ISBN 978-84-9876-450-5.

Catàleg UB  Enllaç

Fernández Masiá, Enrique  [et al.]. Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información: perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado. Granada: Comares, 1998. 269 p. ISBN  84-8151-599-X.

Catàleg UB  Enllaç

Garrote Fernández-Díez, Ignacio. El derecho de autor en Internet: los tratados de la OMPI de 1996 y la incorporación al derecho español de la directiva 2001/29/CE. 2.ª ed. Granada: Comares, 2003. XXVI, 669 p. ISBN  84-8444-659-X.

Catàleg UB  Enllaç

Guerrero Picó, María del Carmen. El impacto de Internet en el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Cizur Menor: Thomson Civitas, 2006. 587 p. ISBN 84-470-2688-4.

Catàleg UB  Enllaç

Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Paris: Unesco; Bogotá: CERLALC; Buenos Aires: Za valía, cop. 1993. 933 p. ISBN 92-3-302837-2.

Catàleg UB  Enllaç

Plaza Penadés, Javier. Propiedad intelectual y sociedad de la información (Tratados OMPI, Directiva 2001/29/CE y responsabilidad civil en la Red). Cizur Menor: Aranzadi, 2002. 333 p. ISBN 84-8410-897-X.

Catàleg CCUC  Enllaç

Rodríguez Tapia, José Miguel (dir.); Sergio Cámara Lapuente [et al.]. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Cizur Menor (Navarra): Thomson  Civitas, 2007. 1.053 p. ISBN 978-84-470-2616-6. 

Catàleg UB  Enllaç
2ª ed. de 2009  Enllaç

Veleiro, Belén. Protección de datos de carácter personal y sociedad de la información. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2008. 668 p. ISBN  978-84-340-1783-2.

Catàleg UB (Accés restringit als usuaris de la UB via vLex)  Enllaç

VVAA, Los límites al derecho de acceso a la información pública. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2017, 296 pp. ISBN 9788473515771.

Catàleg UB (Accés directe restringit als usuaris de la UB)  Enllaç

Article

Díez Bueso, Laura. “La relevancia pública en el derecho a la información: algunas consideraciones”. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 66, 2002.

Catàleg UB   Enllaç

Comunicacions, ponències

Esteve Pardo, Asunción. “Las licencias de material electrónico”. En: 8ª Jornadas Españolas de Documentación. Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia. Barcelona [etc.]: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2003. ISBN 84-930335-3-7.

Catàleg UB  Enllaç