Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria de les Organitzacions

Codi de l'assignatura: 360037

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Amal Elasri Ejjaberi

Departament: Departament d'Empresa

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

24

 

-  Tutorització per grups

 

2

 

-  Pràctiques de problemes

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

6

 

-  Seminari

 

8

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Introducció als Sistemes d’Informació i Documentació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'aplicar les tècniques de planificació per controlar i optimitzar de manera permanent els recursos de l'organització o el servei, i com s'usen, i les tècniques de gestió de projectes per portar a bon terme un projecte tècnic amb previsió i control dels costos, el desenvolupament en el temps i els recursos humans invertits.

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre el marc jurídic i administratiu nacional i internacional de la gestió i difusió d'informació, i els aspectes legals i ètics de l'ús i la transferència.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Entendre els conceptes bàsics relatius al context econòmic i organitzatiu de les empreses i organitzacions públiques i privades.

 

Distingir les formes jurídiques de les organitzacions, tant públiques com privades.

 

Identificar les funcions directives bàsiques.

 

Comprendre el valor estratègic de la informació en la presa de decisions a les organitzacions i la seva vinculació amb l’estructura organitzativa.

 

Establir el cost total i marginal d’un producte o servei.

 

Adquirir el compromís d’actuar en coherència amb la cultura organitzativa de l’empresa o institució.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Concepte i definició d’empresa i d’organització

1.1. Concepte i definició d’empresa i d’organització

1.2. Teoria general de sistemes. L’organització com a sistema

1.3. Síntesi evolutiva de les principals escoles d’administració i organització

1.4. L’entorn empresarial i la seva anàlisi

2. Estructures de les organitzacions públiques i privades

2.1. Funcions bàsiques directives i formes jurídiques

2.2. L’estructura orgànica de l’empresa: àmbit de supervisió i nivells d’estructura

2.3. Autoritat i poder

2.4. Models de departamentalització. Les noves tendències

3. Anàlisi econòmica de l’organització

3.1. Conceptes bàsics d’economia: diferents costos

3.2. Costos fixos i variables. El punt d’equilibri

3.3. Els pressupostos

4. Cooperació i motivació en l’organització

4.1. Estructura del grup i processos interns. El treball en grup i en equip

4.2. Motivació i reconeixement del treball

4.3. Direcció per objectius i sistemes d’incentivació

5. Comunicació i circuits de comunicació en l’organització

5.1. Comunicació en l’organització

5.2. Tipus de comunicació

5.3. Conflicte, negociació i comportament entre grups d’una organització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

La metodologia de treball es fonamenta en les explicacions teòriques, juntament amb l’anàlisi pràctica (exercicis, casos, comentaris d’articles, etc.), de cadascun dels temes, amb l’objectiu d’implicar activament l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

Les activitats que es proposen són les següents:

• Treball en equip, en l’àmbit tant de la classe presencial com del treball dirigit, per entendre la matèria i discutir les possibles solucions que es poden aplicar als casos i problemes que es treballen en l’assignatura.

• Cerca d’informació i resolució de casos. Aquestes activitats estan estretament vinculades amb el treball en equip.

• Treball individual de cada estudiant, per fomentar l’anàlisi i l’esperit crític. Els estudiants han de llegir articles breus (algun en anglès) i respondre preguntes en forma d’assaig breu.


Al final de cada cas es debaten les diverses alternatives que proposa cada equip de treball per reflexionar sobre la seva adequació, viabilitat i oportunitat. Aquesta retroacció enriqueix tots els grups i permet que el professorat aclareixi conceptes, orienti els estudiants i avaluï les competències que desenvolupen grupalment.

Aquesta assignatura té programades activitats de resolució de problemes i exercicis per fer més aplicables i entenedors els conceptes que s’imparteixen en les classes magistrals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consta de cinc entregues (tres d’individuals i dues de grupals) d’exercicis pràctics o de comentaris (un per bloc) amb una valoració del 50 % de la qualificació total. La participació activa en els debats a l’aula i les intervencions es valoren amb un 10 % addicional de la nota. Finalment, dues proves integradores de coneixements teoricopràctics durant les darreres setmanes del curs acumulen el 40 % de l’avaluació continuada.

La nota final es calcula fent aquesta ponderació, però sempre que en els exercicis i les proves integradores la qualificació sigui superior als 3,5 punts. Aquest conjunt de treballs i proves són obligatoris per superar l’assignatura. Si no es compleixen aquests requisits, la qualificació és de no presentat.

A principi de curs els estudiants tenen a la seva disposició, al Campus Virtual de l’assignatura, un calendari amb les previsions de desenvolupament de cada tema. En aquest document hi ha els terminis de docència de cada bloc, els moments d’entrega de treballs, el format del treball (individual o col·lectiu) i les condicions de cada una de les proves que s’han esmentat anteriorment.

La reavaluació consisteix en un examen únic, que inclou tot el temari de l’assignatura. S’hi poden presentar tots els estudiants als quals manquin fins a dues entregues o una prova integradora, o que les hagin suspès.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en el lliurament de tres treballs individuals, les dates que s’assenyalen més avall, i un examen final el dia assenyalat en el calendari d’exàmens.

Els treballs compten un 30 % de la nota, i han de lliurar-se els mesos d’octubre, novembre i desembre. L’examen puntua el 70 % restant de la nota de l’assignatura. La nota de l’examen final ha de ser superior a 4 (considerant la puntuació màxima de 10). Tant els treballs com la prova s’han de presentar obligatòriament per superar l’assignatura. Altrament, la qualificació és de no presentat.

La reavaluació es duu a terme d’acord amb les normes dictades pel Consell d’Estudis (la data indicada en el calendari d’exàmens). Consisteix en un examen únic, que inclou tot el temari de l’assignatura. S’hi poden presentar tots els estudiants als quals manqui una entrega o l’examen, o que els hagin suspès.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Aguirre Sádaba, A.; Castillo Clavero, A.M; Tous Zamora, D. Administración de organizaciones: fundamentos y aplicaciones. Madrid: Pirámide, 1999. 404 p. ISBN 84-368-1278-6.

Catàleg UB  Enllaç

Certo, S. C; Certo, T. Modern management. 10th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. xxv, 621 p. ISBN 0-13-149470-8.

Catàleg UB  Enllaç

Daft, R. Teoría y diseño organizacional. 9.ª ed. México [etc.]: Thomson, cop. 2007. XIX, 620 p. ISBN 978-970-686-753-7.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (10a ed. 2011)  Enllaç

Krieger, M. Sociología de las organizaciones: una introducción al comportamiento organizacional. Argentina: Prentice Hall, Pearson Educación, cop. 2001. XXII, 569 p. ISBN 987-9460-65-0.

Catàleg UB  Enllaç

Robbins, S.P.; Coulter, M. Administración. 8.ª ed. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación, 2005. XXV, 614 p. ISBN 97-026-0555-5.

Catàleg UB  Enllaç

Stoner, J.A; Freeman, E. Gilbert D.R. Administración. 6.ª ed. Naucalpan de Juárez: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996. XXVII, 688, [76] p. ISBN 968-880-685-4.

Catàleg UB  Enllaç

Stueart, Robert D.; Moran, B. Library and information center management. 7th ed. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007. XXVIII, 492 p. ISBN 978-1-59158-406-3.

Catàleg UB  Enllaç

Triadó, X. [et al.]. Administración de la empresa: teoría y práctica. Aravaca: McGrawHill, 2011. XVII, 227 p. ISBN 978-84-481-7817-8.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (en línia ed. 2016 Accés restringit als usuaris de la UB via Ingebook)  Enllaç

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB