Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Aplicada

Codi de l'assignatura: 360038

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Jaume Turbany Oset

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

45,5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

4,5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Saber plantejar un problema estadístic.

 

Conèixer, des del punt de vista estadístic, les característiques de les variables pròpies de l’àmbit de la informació i la documentació.

 

Conèixer les diferents possibilitats d’organitzar, representar gràficament i descriure els tipus de variables estudiades.

 

Conèixer els fonaments i les tècniques bàsiques de l’anàlisi estadística inferencial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’estadística en l’àmbit de la informació i la documentació

1.1. Definició d’estadística

1.2. Àmbits d’aplicació en la informació i la documentació

1.3. Conceptes bàsics

1.4. Tipus de variables i escales de mesura

1.5. Tècniques de mostratge

2. Anàlisi descriptiva univariable

2.1. Descripció de variables qualitatives

2.2. Descripció de variables quantitatives

3. Anàlisi descriptiva bivariable

3.1. Descripció conjunta de dues variables qualitatives

3.2. Descripció conjunta d’una variable qualitativa i una de quantitativa

3.3. Descripció conjunta de dues variables quantitatives

3.4. Sèries temporals i nombres índexs

4. Fonaments d’inferència estadística

4.1. Introducció als models de probabilitat

4.2. Distribució mostral

4.3. Intervals de confiança i de probabilitat

4.4. Estimació de la grandària de la mostra

5. Aplicació d’una prova de decisió estadística

5.1. Conceptes bàsics

5.2. Errors de decisió

5.3. Proves de relació o d’independència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’assignatura és teoricopràctica i se centra a aplicar les tècniques estadístiques en situacions pròpies de l’àrea de la informació i la documentació. Les sessions teòriques es completen amb classes pràctiques en les quals es treballen un seguit de problemes per aprofundir en la teoria. Per a cada un dels temes es proporciona el formulari corresponent i exemples d’aplicació pràctics. També es proposen una sèrie d’exercicis en què s’han d’aplicar els coneixements adquirits. Les solucions es presenten i comenten conjuntament, en les hores corresponents als crèdits pràctics de l’assignatura. Les classes pràctiques es complementen amb sessions a l’aula d’ordinadors per introduir l’alumnat en la utilització de paquets estadístics informatitzats (Excel, SPSS i R). Durant el curs es fa un treball en grup tutoritzat pels docents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada de l’assignatura consisteix a:

• Fer tres proves d’avaluació teoricopràctiques al llarg del semestre (aproximadament durant les sessions 12, 20 i 28 del calendari de l’assignatura). Aquestes proves puntuen un màxim de 6 punts.
— Primera prova: puntuació màxima d’1,5 punts.
— Segona prova: puntuació màxima de 2 punts.
— Tercera prova: puntuació màxima de 2,5 punts.

• Lliurar tres activitats pràctiques de resolució de problemes que s’especifiquen al llarg del curs (aproximadament coincideixen amb les sessions 9, 18 i 25 del calendari de l’assignatura). Les tres activitats pràctiques puntuen un màxim de 2,25 punts (0,75 punts cada activitat).

• Participar en el glossari de l’assignatura (durant tot el semestre fins al dia indicat de tancament de l’avaluació continuada). Les entrades en el glossari es fan en anglès. La puntuació màxima d’aquesta activitat és de 0,5 punts.

• Elaborar un treball conjunt, en grups d’entre tres i cinc persones com a màxim (data màxima de lliurament el dia indicat de tancament de l’avaluació continuada). La puntuació màxima del treball és d’1,25 punts.

La qualificació final de l’assignatura és la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les proves anteriors. En cas de no presentar alguna de les proves, la qualificació és de 0 punts en la prova no presentada. Si no es presenta cap de les tres proves d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura és de no presentat. L’assignatura se supera amb una qualificació final igual o superior a 5. S’ha de tenir en compte que, per poder sumar les notes de les activitats pràctiques de resolució de problemes, participació en el glossari i treball en grup, s’ha d’obtenir un mínim de 2,25 punts en el total de les tres proves d’avaluació. Qui obtingui una qualificació inferior a 2,25 punts en la suma d’aquestes proves d’avaluació o no obtingui una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 5 pot optar a la reavaluació, que consisteix en una prova teoricopràctica que té lloc durant el període acadèmic que estableix el centre. L’assignatura se supera amb una puntuació igual o superior a 5 punts sobre 10 en aquesta prova.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació única de l’assignatura consisteix a:

• Fer una prova d’avaluació teoricopràctica al final del semestre. La prova puntua com a màxim 7,5 punts.

• Elaborar un treball individual, que ha de tenir un resum en anglès. La puntuació màxima del treball és de 2,5 punts.

La prova d’avaluació i el lliurament del treball es fan el dia de l’avaluació única.

La qualificació final de l’assignatura és la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun dels apartats anteriors. L’assignatura se supera amb una qualificació final igual o superior a 5. S’ha de tenir en compte que, per poder sumar la nota del treball, s’ha d’obtenir un mínim de 3,5 punts en la prova d’avaluació. Qui obtingui una qualificació inferior a 3,5 punts en la prova d’avaluació o no obtingui una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 5 pot optar a la reavaluació, que consisteix en una prova teoricopràctica que té lloc durant el període acadèmic que estableix el centre. L’assignatura se supera amb una puntuació igual o superior a 5 punts sobre 10 en aquesta prova.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Hafner, Arthur W. Descriptive statistical techniques for librarians. 2nd ed. Chicago: American Library Association, 1998. VII, 321 p. ISBN 0-8389-0692-3.

Catàleg UB (accés consorciat per als usuaris de la UB via NetLibrary)  Enllaç

Hopkins, Kenneth D. Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento. 3.ª ed. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, cop. 1997. 406 p. ISBN 968-880-947-0.

Catàleg UB  Enllaç

Johnson, Robert; Kuby, Patricia. Estadística elemental: lo esencial. 3.ª ed. México: International Thomson, 2004. XXVIII, 509, [45] p. ISBN 970-686-287-0.

Catàleg UB  Enllaç

Marín Fernández, J. Estadística aplicada a las ciencias de la documentación. 3.ª ed. Murcia: DM, 2008. 484 p. ISBN  978-84-8425-617-5.

Catàleg UB  Enllaç

Moore, David S. Estadística aplicada básica. 2.ª ed. Barcelona: Antoni Bosch, 2005. XXXVI, 836 p. ISBN 84-95348-04-7.

Catàleg UB  Enllaç

Moya Anegón, Félix de; López Gijón, Javier; García Caro, Concepción. Técnicas cuantitativas aplicadas a la bibliometría y documentación. Madrid: Síntesis, 1996. 174 p. (Biblioteconomía y documentación; 13). ISBN 84-7738-365-0.

Catàleg UB  Enllaç

Peña, D.; Romo, J. Introducción a la estadística para las ciencias sociales. Madrid: McGrawHill, 2003. XII, 428 p. ISBN 84-481-1617-8.

Catàleg UB (també amb accés restringit als usuaris de la UB via Ingebook)  Enllaç

Peró, Maribel [et al.]. (coord). Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander. [Madrid]: Garceta, 2012. XV, 620 p. ISBN 978-84-1545-214-0.

Catàleg UB  Enllaç

Sanz Casado, Elías. Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1994. 279 p. (Biblioteca del libro; 62). ISBN 84-86168-93-7.

Catàleg UB  Enllaç

Spiegel, M.R. Estadística. 2.ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 1991. XII, 556 p. ISBN 84-7615-562-X.

Catàleg UB (2a ed. 1991)  Enllaç
Catàleg UB (4a ed. 2009)  Enllaç
Catàleg UB (3a ed. 2002)  Enllaç

Vaughan, L. Statistical methods for the information professional: a practical, painless approach to understanding, using and interpreting statistics. Medford, N.J.: American Society for Information Science and Technology by Information Today, 2001. XXI, 209 p. (ASIST monograph series). ISBN 1-57387-110-9.

Catàleg UB  Enllaç