Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Cognició Humana

Codi de l'assignatura: 360039

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Itxaso Barberia Fernandez

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

45

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer la vinculació de la informació i documentació amb la psicologia, la lingüística i la intel·ligència artificial.

 

Entendre els mecanismes bàsics de l’elaboració del coneixement a partir de la percepció, l’atenció, la memòria, la formació de conceptes, el raonament lògic i l’aprenentatge.

 

Comprendre la complexitat dels processos intel·lectuals i distingir-los dels processos automàtics.

 

Comprendre la influència de factors biològics, psicològics i socials en l’ús de la informació i el coneixement.

 

Conèixer els principis cognitius del disseny i l’avaluació de la interacció persona-ordinador.

 

Saber aplicar els coneixements sobre la cognició humana als diferents temes relacionats amb la informació i la documentació.

 

Referits a actituds, valors i normes

Valorar la importància dels principis de cognició humana per analitzar el comportament informacional.

 

Valorar la importància dels factors humans en els processos d’organització i representació de la informació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Informació i documentació, i psicologia cognitiva

1.1. La ciència de la psicologia: objecte d’estudi, evolució històrica i perspectives actuals

1.2. L’orientació a l’usuari de la disciplina d’informació i documentació. Àmbits de recerca i activitat professional relacionats amb la cognició

2. Sensació i percepció

2.1. Conceptes de sensació i percepció

2.2. La sensació: el funcionament dels sentits

2.3. La percepció

2.4. La percepció visual

2.5. La percepció auditiva

2.6. La integració multisensorial

3. Atenció

3.1. Concepte d’atenció

3.2. Models teòrics sobre atenció

3.3. Processos automàtics i processos controlats

4. Memòria

4.1. Concepte de memòria

4.2. Codificació

4.3. Emmagatzemament

4.4. Recuperació

4.5. Oblit

5. Pensament i llenguatge

5.1. Pensament

5.2. Llenguatge

6. Aprenentatge

6.1. Delimitació terminològica

6.2. Reflexos

6.3. Instints

6.4. Percepció de covariacions

6.5. Aprenentatge associatiu: el condicionament

6.6. Aprenentatge per observació

6.7. Aprenentatge constructiu

7. Intel·ligència i personalitat

7.1. Intel·ligència

7.2. Personalitat

8. Elements cognitius en informació i documentació

8.1. L’impacte cognitiu del canvi tecnològic

8.2. Context de representació de la informació. Visualització de dades i d’informació. Representació automàtica, intel·lectual i social

8.3. Bases cognitives del disseny d’interfícies

8.4. Avaluació de la interacció: conceptes d’accessibilitat, usabilitat i experiència d’usuari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia aplicada, tant a les activitats presencials com a les de treball dirigit, s’orienta especialment a la competència de treball en equip. Els estudiants, organitzats en petits grups mixtos i heterogenis, treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge.

Es combinen classes teòriques i activitats pràctiques en grup, algunes de les quals es duen a terme a l’aula d’informàtica. Aquestes activitats es complementen amb un treball individual basat en el resum i comentari d’un llibre relacionat amb els continguts de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consisteix en:

• Un conjunt de pràctiques sobre els diversos temes (40 % de la nota final; els lliuraments es distribueixen al llarg del semestre).

• Treball individual de resum i comentari d’un llibre (20 % de la nota final, entrega a final de curs).

El lliurament d’aquests elements s’ha de fer els dies establerts pel professorat. No es poden reavaluar i, en cas de no presentar-ne algun, l’assignatura s’avalua amb un no presentat. Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir un 5 sobre 10 de mitjana en aquests elements.

• Dos exàmens escrits (20 % de la nota final cadascun). Un examen relatiu als blocs 1-4, a mitjan abril i un altre de relatiu als continguts dels blocs 5-8, a final de curs.

 

Condicions específiques dels exàmens

La mitjana dels dos exàmens ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. En cas que la nota mitjana dels exàmens sigui inferior a 5, es poden reavaluar els suspesos en una prova de reavaluació en el període corresponent. Si un alumne no es presenta a una de les proves parcials, pot presentar-se a la part de la prova de reavaluació corresponent. Si un alumne que ha suspès o no s’ha presentat als exàmens escrits parcials no es presenta a la prova de reavaluació, té com a nota final de curs un no presentat.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en dues pràctiques (una sobre temes cognitius que s’ha d’entregar a mitjan març i l’altra, un resum i comentari de lectures, que s’ha de presentar a final de curs) i un examen teoricopràctic (50 %). Cada pràctica compta el 25 % de la nota final de curs i en cas de no entregar-ne una o les dues la nota de l’assignatura és de no presentat. Les pràctiques no són reavaluables. Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les dues pràctiques sigui igual o superior a 5 sobre 10.

L’examen final es fa a mitjan juny i compta el 50 % de la nota. Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir com a mínim un 5 sobre 10. En cas de suspendre l’examen es pot reavaluar mitjançant un examen de recuperació en el període corresponent.

La competència de treball en equip que es treballa en l’assignatura fa especialment aconsellable optar per l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Banyard, P. [et al.]. Introducción a los procesos cognitivos. Barcelona: Ariel, 1995. 398 p. ISBN 84-344-0863-5.

Catàleg UB  Enllaç

Boada Calbet, Humbert. Processos psicològics bàsics. Barcelona: Ensenyament Obert, 2001. ISBN 84-95411-37-7.

Catàleg UB  Enllaç

Davies, Claire. Finding and knowing: psychology, information and computers.London: Routledge, 2005. XI, 327 p. ISBN 0-85142-454-6.

Catàleg UB  Enllaç

Fernández Castro, Jordi; Pintanel Bassets, Mònica; Chamarro Lusar, Ander. Manual de psicologia del pensament. 2a. ed. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008. 131 p. ISBN 84-490-2390-4.

Catàleg UB  Enllaç

Granollers i Saltiveri, Toni; Lorés Vidal, Jesús; Cañas Delgado, Juan José. Interfícies multimèdia. Barcelona: UOC, 2005. 268 p. en paginació múltiple. ISBN 84-9788-057-9.

Catàleg UB  Enllaç

Lilienfeld, Scott O. [et al.]. Psicología: Una introducción. Madrid: Pearson, cop. 2011. ISBN 9788483227275.

Catàleg UB  Enllaç

Myers, David G. Psicologia. 9a ed. Madrid: Médica Panamericana, 2011. ISBN 978-84-9835-316-7.  

Catàleg UB (9a ed. 2011)  Enllaç
Catàleg UB (7a ed. 2005)  Enllaç

Puente Ferreras, Aníbal (coord.). Psicología básica: introducción al estudio de la conducta humana. Madrid: Pirámide, 1995. 585 p. ISBN 84-368-0875-4.

Catàleg UB  Enllaç

Santiago de Torres, Julio [et al]. Procesos psicológicos básicos. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2006. XIII, 237 p. ISBN 84-481-4633-6.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.0 [en línia]: recomanació del W3C de 11 de desembre de 2008. Trad. catalana autoritzada 23 de març de 2011. Disponible a: <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-ca/>. [Consulta: 8 de juny de 2016].