Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informació i Societat

Codi de l'assignatura: 360040

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Ana Villarroya Planas

Departament: Departament d'Economia

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

35

 

-  Pràctiques de problemes

 

6

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

9

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre l'evolució històrica i socioeconòmica de la transmissió i difusió del coneixement, els fenòmens socials vinculats a l'impacte de la informació en la societat, i la realitat nacional i internacional en matèria de polítiques i serveis d'informació, dels mitjans de comunicació i la indústria editorial.

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer el context polític, econòmic, tecnològic i social en què se situen els elements que integren els serveis d’informació i de documentació: equipaments, objectes (documents de tot tipus) i usuaris.

 

Analitzar l’impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació tenen en els sistemes de producció, distribució i consum de les indústries de continguts culturals.

 

Analitzar el paper del sector públic en el desenvolupament de la societat de la informació i de les indústries de continguts culturals.

 

Conèixer i familiaritzar-se amb l’estructura i els components dels plans estratègics, projectes i informes de situació relacionats amb l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya, Espanya o la resta del món.

 

Comprendre textos senzills en anglès de temàtiques pròpies de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Marc polític, econòmic, tecnològic i social

1.1. Organització política

1.2. Sistema econòmic

1.3. Context tecnològic

1.4. Model de societat

2. Societat de la informació

2.1. Concepte i abast del terme

2.2. Indicadors de la societat de la informació

2.3. Context tecnològic

2.4. Aspectes culturals

2.5. Aspectes socials

2.6. Polítiques de suport

3. Indústries culturals

3.1. Caracterització general: concentració empresarial, globalització, interessos multimèdia, impacte de les noves tecnologies

3.2. La indústria editorial

3.3. El sector audiovisual

3.4. La indústria musical

3.5. Els mitjans de comunicació

3.6. El sector públic i les indústries culturals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

El professorat introdueix cada tema a partir d’una exposició teòrica i l’aportació de proves empíriques d’actualitat centrades en la realitat catalana, espanyola o europea.

Al seu torn, els estudiants han de preparar individualment unes lectures obligatòries (se’n proposen tres), que es debaten públicament a l’aula. A fi de facilitar el debat i l’argumentació, es formen grups reduïts a classe per discutir les preguntes que formuli el professorat. Posteriorment, cadascun d’aquests grups presenta a la resta de companys les conclusions del treball en equip.

La setmana següent al treball en grup i al debat públic de la lectura, cada estudiant prepara individualment un comentari escrit (d’un mínim de 800 paraules), amb les aportacions pròpies i la síntesi del debat. Amb aquesta metodologia es pretén afavorir la lectura prèvia, la discussió col·lectiva dels textos, la presentació oral de les idees clau i la reflexió final individual amb l’objectiu d’enriquir la comprensió de cada tema.

Els estudiants han de preparar també un informe breu sobre un aspecte de la societat de la informació a Catalunya, Espanya o Europa a partir de les estadístiques que proporcionen l’Institut Nacional d’Estadística o altres fonts estadístiques públiques. El treball es pot fer en grup (entre tres i quatre persones) i ha de tenir una extensió aproximada de cinc pàgines.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

S’avalua la participació, la implicació, la qualitat del treball desenvolupat i l’assoliment dels objectius de l’assignatura. La qualificació final es fa a partir d’avaluar:

• La participació activa en les sessions presencials (10 % de la nota final).

• La presentació de tres comentaris de text corresponents a les lectures (5 % cadascun; 15 % de la nota final en total), que es programa coincidint aproximadament amb les sessions 6, 13 i 20 del calendari de l’assignatura.

• Una prova escrita al final del segon bloc (25 % de la nota final).

• Una prova escrita al final del tercer bloc (25 % de la nota final).

• Un treball sobre algun aspecte de la societat de la informació (25 % de la nota final). Es pot fer en equip i es pot lliurar com a màxim el dia fixat per a la prova final de l’avaluació continuada.


Per poder fer mitjana amb la resta d’elements d’avaluació cal treure, com a mínim, un 4 en cadascuna de les dues proves escrites. En cas de no lliurar algun dels elements de l’avaluació, la puntuació per a aquest element és de 0.

Els estudiants que no obtinguin una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 5 poden optar a la reavaluació, que consisteix en una prova escrita de la totalitat de la matèria, així com en el lliurament de tots els elements d’avaluació que no s’hagin presentat amb anterioritat o en els quals no s’hagi tret una qualificació mínima de 5. La prova, així com el lliurament de la resta d’elements d’avaluació, es fa en el període acadèmic que estableixi el centre.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita que comprèn tota la matèria (60 % de la nota final), el lliurament dels comentaris de text corresponents a les tres lectures (15 % de la nota final) i l’elaboració d’un informe breu sobre un aspecte de la societat de la informació a Catalunya, Espanya o Europa a partir de les estadístiques que proporcionen l’Institut Nacional d’Estadística o altres fonts estadístiques públiques (25 % de la nota final).

Per poder fer mitjana amb la resta d’elements d’avaluació cal treure, com a mínim, un 4 en la prova escrita. En cas de no lliurar o fer algun dels elements d’avaluació, la puntuació per a aquest element és de 0.

Els estudiants que no obtinguin una qualificació final de l’assignatura igual o superior 5 poden optar a la reavaluació, que consisteix en una prova escrita de la totalitat de la matèria, així com en el lliurament de tots els elements d’avaluació que no s’hagin presentat amb anterioritat o en els quals no s’hagi tret una qualificació mínima de 5. La prova, així com el lliurament de la resta d’elements d’avaluació, es fa en el període acadèmic que estableixi el centre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Abadal, Ernest. Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: UOC, 2012. 108 p. ISBN 978-84-9788-548-5.

Catàleg UB  Enllaç
Accés lliure (dipòsit digital UB)  Enllaç

Bustamante, Enrique (ed.). Las industrias creativas: amenazas sobre la cultura digital. Barcelona: Gedisa, 2011. 190 p. ISBN 978-84-9784-611-0.

Catàleg UB  Enllaç

Castells, Manuel. L’era de la informació: economia, societat i cultura. Barcelona: UOC, 2003. 3 vol. (651, 560, 487 p.) ISBN 84-9788-005-6.

Catàleg UB (Ed. especial de 1000 exemplars per a la Generalitat de Catalunya 2003)  Enllaç
Catàleg UB (1a ed. en llengua catalana 2003)  Enllaç
Catàleg UB (ed. castellana 1998)  Enllaç

Dans, Enrique. Todo va a cambiar: tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer. Barcelona: Deusto, 2010. 277 p. ISBN 978-84-234-2763-5.

Catàleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Gil, Manuel; Jiménez, Francisco Javier. El nuevo paradigma del sector del libro. Madrid: Trama, 2008. 168 p. (Tipos móviles; 1). ISBN 978-84-89239-91-3.

Catàleg UB  Enllaç

Matttelart, Armand. Historia de la sociedad de la información. Nueva ed. ampliada. Barcelona: Paidós, 2007.

Catàleg UB  Enllaç
Edició 2002  Enllaç

Otte, Max. El crash de la información: los mecanismos de la desinformación cotidiana. Barcelona: Ariel, 2010.

Catàleg UB  Enllaç

Rifkin, Jeremy. La era del acceso: la revolución de la nueva economía. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000. 366 p. (Paidós estado y sociedad; 83). ISBN 84-493-0941-7.

Catàleg UB  Enllaç

Tubella, Imma; Vilaseca, Jordi (coord.) (2005) Societat del coneixement. Barcelona: Editorial UOC.

Catàleg UB  Enllaç
Edició de 2004  Enllaç

Mayer-Schönberger, Viktor; Cukier, Kenneth. Big data: la revolución de los datos masivos. Madrid: Turner, 2013. 276 p. ISBN: 978-84-15832-10-2.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Alòs-Moner, Adela d’. Algunas sombras en la sociedad de la información. Anuario ThinkEPI, 2013, v. 7, p. 131-134. 

Accés en línia a l’article  Enllaç
Catàleg UB (revista)  Enllaç

Casani, Fernando; Rodríguez-Pomeda, Jesús; Sánchez, Flor (2012) “Los nuevos modelos de negocio en la economía creativa: Emociones y redes sociales”, Universia Business Review, Primer semestre 2012, p. 48-69.

Catàleg UB (revista)  Enllaç
Accés a l’article  Enllaç

Text electrònic

Informe anual del sector TIC y de los contenidos en España 2016 [en línia]. [Madrid]: Observatorio Nacional de las Telecomunicacions y de la Sociedad de la Información, 2016. < http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-sector-tic-y-de-los-contenidos-en-españa-2016 >. [Consulta: 7 abril 2017].

Accés en línia  Enllaç

Acción Cultural Española. Anuario AC/E 2017 de Cultura Digital. Cultura inteligente: Análisis de tendencias digitales [2017]. Madrid: Acción Cultural Española (AC/E), 2017. 230 p. ISBN 978-84-15272-87-8

Accés lliure  Enllaç

Fundación Alternativas. Informe sobre el estado de la cultura en España 2017. Igualdad y diversidad en la Era Digital [2017]. Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación, Fundación Alternativas, 2017. 215 p. ISBN 978-84-15860-66-2

Accés lliure  Enllaç

La sociedad de la información en España 2015 [en línia]. [Madrid]: Telefónica, 2016. <http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/483/>. [Consulta: 26 maig 2016].

Accés en línia  Enllaç

Navegantes en la red: 19ª encuesta AIMC a usuarios de Internet [en línia]. [Madrid]: AIMC <http://download.aimc.es/aimc/REP2a3z/macro2016.pdf/>. [Consulta: 7 abril 2017].

En línia  Enllaç

Recerca. Tecnologia. [en línia]. [Barcelona]: Idescat, 2017. <http://www.idescat.cat/tema/recer>. [Consulta: 7 abril 2017].

En línia  Enllaç

Digital economy and society. [en línia]. Eurostat, 2017. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economyand-society/data/main-tables>. [Consulta: 7 abril 2017].

En línia  Enllaç

Dans, Enrique (2003-2017). [en línia]. Blog. <https://www.enriquedans.com>. [Consulta: 7 abril 2017].

En línia  Enllaç

Ciencia y tecnología: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. [en línia]. [Madrid]: INE, 2017. <http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576692>. [Consulta: 7 abril 2017].

En línia  Enllaç