Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Social del Coneixement

Codi de l'assignatura: 360041

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Monica Baro Llambias

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

49

 

-  Teoricopràctica

 

34

 

-  Pràctiques amb documents

 

4

 

-  Sortida de camp

 

7

 

-  Seminari

 

4

Treball tutelat/dirigit

51

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

( Compromís ètic per garantir el dret dels ciutadans a l’accés a la cultura i a la informació, evitant la discriminació per sexe, origen o ideologia i facilitant el servei a les persones amb discapacitats, sense perjudici del respecte dels drets de propietat intel·lectual.)

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre l'evolució històrica i socioeconòmica de la transmissió i difusió del coneixement, els fenòmens socials vinculats a l'impacte de la informació en la societat, i la realitat nacional i internacional en matèria de polítiques i serveis d'informació, dels mitjans de comunicació i la indústria editorial.

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Analitzar els factors tecnològics, socials i econòmics que han determinat les formes de creació, materialització, transmissió, conservació i accés al coneixement al llarg de la història.

 

Conèixer l’evolució històrica dels sistemes de producció del coneixement i dels mecanismes per accedir-hi.

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar les característiques materials i les funcions dels documents en relació amb la societat que els ha generat.

 

Identificar i interpretar les fonts per a la història social del coneixement.

 

Utilitzar amb correcció i pertinència la terminologia específica de la matèria.

 

Referits a actituds, valors i normes

Reconèixer el valor de la formació i la informació per construir el coneixement al llarg de la història.

 

Ser conscient dels resultats de l’aplicació de mecanismes de restricció d’accés al coneixement al llarg de la història.

 

Reconèixer l’accés a la informació com un dret fonamental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Coneixement i societat

1.1. Introducció a la història social del coneixement

2. El document com a registre del coneixement

2.1. El document: suport, forma i escriptura

2.2. Escriure i llegir: aprenentatge i pràctica

3. El document com a producte

3.1. La producció i la difusió de documents: sistemes i evolució

3.2. Pervivència dels documents

4. Institucions de creació del coneixement

4.1. Institucions d’ensenyament superior, acadèmies i instituts de recerca

4.2. Xarxes i espais no formals de creació i difusió del coneixement

5. L’organització, la conservació i la difusió del coneixement

5.1. Biblioteques, arxius i col·leccions d’objectes

5.2. Tècniques i professionals per organitzar el coneixement

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.
 
Les sessions teòriques combinen exposicions del professorat i projeccions que il·lustren els continguts. Es duen a terme sessions pràctiques per treballar els conceptes bàsics de l’assignatura, per conèixer i avaluar les fonts per a la història social del coneixement, i per exemplificar determinats procediments de producció de documents a les diverses societats. Alguns dels textos proposats com a lectura dirigida es treballen posteriorment a l’aula. A més, es recorre al Campus Virtual com a base per llegir i analitzar els textos i les imatges que es treballen a classe i per ampliar continguts, fer propostes de lectura d’articles i afavorir la participació en debats sobre aspectes relatius a la matèria. Al llarg del curs es visiten diverses biblioteques de caràcter patrimonial i s’analitzen els documents que conserven.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada es fa a partir de les qualificacions dels elements següents:

• Un exercici individual a l’aula, amb què s’avaluen els coneixements adquirits. Té lloc la segona quinzena de novembre. És una prova individual i reavaluable si s’han obtingut qualificacions entre el 3 i el 4,9 (20 % de la nota final).

• Un treball individual de recerca a partir de fonts orals sobre hàbits lectors i lectures al nostre entorn. Lliurament: segona setmana de gener. És individual i no és reavaluable (15 % de la nota final).

• Exercicis individuals d’anàlisi i valoració de fonts escrites. Es fan durant tot el curs. No són reavaluables (15 % de la nota final).

• Diverses activitats proposades (anàlisi i valoració de llocs web, visites a centres, visionament de vídeos, lectures, comentaris, participació en debats per mitjà del fòrum, definicions, etc.). Poden ser grupals o individuals. Es fan durant tot el curs i no són reavaluables (10 % de la nota final).

• Un examen final escrit de tot el temari, en què s’avalua la competència d’organització, exposició i argumentació de les idees. És individual i reavaluable si s’han obtingut qualificacions entre el 3 i el 4,9. Té lloc la data d’avaluació única i de tancament de l’avaluació continuada (40 % de la nota final).

Per aprovar l’assignatura cal igualar o superar la qualificació de 5. Per aprovar per mitjana cal que la nota de l’examen final sigui superior a 4. En cas contrari, s’assigna una qualificació de no presentat, en espera que es faci la reavaluació de l’examen final. A les activitats d’avaluació no lliurades se’ls assigna un valor de 0. Si un estudiant ha presentat totes les activitats avaluables, però no es presenta a l’examen final obté una qualificació de no presentat. 

 

Avaluació única

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació es fa a partir de les qualificacions dels elements següents:

• La lectura i el comentari de dos articles de la bibliografia específica (20 % de la nota final). Aquesta prova no és reavaluable.

• Un treball individual de recerca a partir de fonts orals sobre hàbits lectors i lectures al nostre entorn (10 % de la nota final). Aquesta prova no és reavaluable.

• Un examen escrit (70 % de la nota final). És individual i reavaluable si s’han obtingut qualificacions entre el 3,5 i el 4,9.

Per aprovar l’assignatura cal igualar o superar la qualificació de 5 i la mitjana de totes les notes només s’efectua en el cas que la nota de l’examen final sigui superior a 4. A les activitats d’avaluació no lliurades se’ls assigna un valor de 0. Si un estudiant ha presentat totes les activitats avaluables, però no es presenta a l’examen final obté una qualificació de no presentat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Barbier, Frédéric. Historia del libro. Madrid: Alianza, 2005. 397 p. ISBN 84-206-7755-8.

Catàleg UB  Enllaç

Burke, Peter. Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot. Barcelona: Paidós, 2002. 321 p. ISBN 84-493-1220-5.

Catàleg UB (volum 1)  Enllaç

Burke, Peter. Historia social del conocimiento: de la Enciclopedia a la Wikipedia. Barcelona: Paidós, 2012. 399 p. ISBN 978-84-493-2749-0.

Catàleg UB (volum 2)  Enllaç

Castillo Gómez, Antonio. Historia de la cultura escrita: del próximo Oriente antiguo a la  sociedad informatizada. Gijón: Trea, 2002. 460 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 58). ISBN 84-­9704-­008-­2.

Catàleg UB  Enllaç

Clayton, Ewan, La historia de la escritura. Siruela, 2015. 397 p. (El Ojo del tiempo; 81). ISBN 978-84-16208-395.

Catàleg UB  Enllaç

Eisenstein, Elizabeth L. La revolución de la imprenta en la edad moderna europea. Madrid: Akal, cop. 1994. 280 p. (Akal universitaria; 162). ISBN 84-460-0280-9.

Catàleg UB  Enllaç

Historia de la edición y la lectura en España: 1475-1914. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003. 860 p. ISBN 84-89384-40-1.

Catàleg UB  Enllaç

Lerner, Frederick Andrew. The story of libraries: from the invention of writing to the computer age. New York: Continuum, 2009. 2nd. ed. 245 p. ISBN 0-8264-1114-2.

Catàleg UB  Enllaç

Llanas, Manuel. Sis segles d’edició a Catalunya: una síntesi històrica. Lleida: Pagès; Vic: Eumo, 2007. 230 p. ISBN 978-84-9779-540-1.

Catàleg UB  Enllaç

Lyons, Martyn. Historia de la lectura y de la escritura. Buenos Aires: Editoras del Calderón, 2012. 432 p. ISBN 978-9-87246-022-8.

Catàleg UB  Enllaç

Lyons, Martyn. Libros: dos mil años de historia ilustrada. Barcelona: Lunwerg, 2011. 224 p. ISBN 978-84-9785-736-9.

Catàleg UB  Enllaç

Martínez de Sousa, José. Pequeña historia del libro. 4.ª ed. rev. y ampl. Gijón: Trea, 2010. 226 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 33). ISBN 978-84-9704-391-5.

Catàleg UB  Enllaç

Murray, Stuart A. P. Bibliotecas: una historia ilustrada. Madrid: La Esfera de los Libros , cop. 2014. 394 p. ISBN 978-84-9060-219-5. 

Catàleg UB  Enllaç

Pedraza Gracia, Manuel José; Reyes Gómez, Fermín de los. Atlas histórico del libro y las bibliotecas. Madrid: Síntesis, 2016, 302 p. ISBN: 978-84-9077-356-7.

Catàleg UB  Enllaç

Polastron, Lucien Xavier. Libros en llamas: historia de la interminable destrucción de bibliotecas. México: FCE, 2007, 341 p. (Libros sobre Libros) ISBN 978-96- 8168-398- 6.

Catàleg UB  Enllaç