Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Tecnologia

Codi de l'assignatura: 360042

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Juan Jose Bote Vericad

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

28

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

22

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'utilitzar i aplicar eines informàtiques per a la implantació, el desenvolupament i l'explotació de sistemes d'informació, i la transformació de formats digitals.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre les característiques i el funcionament dels sistemes i les xarxes informàtiques que s'empren en les unitats i els serveis d'informació.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les característiques i funcionalitats dels elements que componen un ordinador.

 

Saber com s’emmagatzema i es representa la informació en un ordinador.

 

Seleccionar els dispositius i suports d’emmagatzematge adients per a un servei d’informació.

 

Comprendre el paper del sistema operatiu com a conjunt de programes essencials per al funcionament d’un ordinador.

 

Comprendre la documentació tècnica relativa a les aplicacions i equipaments informàtics.

 

Conèixer els elements que componen una xarxa d’ordinadors i comprendre’n el funcionament.

 

Conèixer els conceptes bàsics de seguretat d’un sistema informàtic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introduccció als ordinadors

1.1. Concepte d’ordinador, components, tipus d’ordinadors, xarxes d’ordinadors

1.2. Informació digital: conceptes bàsics i sistemes de representació

2. Maquinari

2.1. Arquitectura i components de l’ordinador

2.2. Elements físics per a l’emmagatzematge de la informació: dispositius i suports

3. Xarxes d’ordinadors

3.1. Introducció

3.2. Internet

3.3. El web

4. Programari

4.1. Concepte

4.2. Tipus de programari

4.3. Llicències de programari

4.4. Models de pagament

5. Seguretat informàtica

5.1. Seguretat física i lògica, seguretat a Internet

5.2. Serveis bàsics: confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades

5.3. Amenaces i debilitats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge consisteix en classes magistrals, tant per introduir conceptes com per plantejar i resoldre exercicis bàsics. Durant les classes magistrals es fomenta la participació. Els continguts teòrics es reforcen amb pràctiques a l’aula d’informàtica amb l’objectiu de resoldre problemes més complexos, com ara estudis de casos, o per treballar habilitats bàsiques de comprensió i anàlisi d’informació tècnica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consisteix en:

• Tres pràctiques grupals, que es lliuren aproximadament la tercera setmana d’octubre, novembre i desembre. Cada pràctica compta un 12 % de la nota final. Es poden reavaluar dues de les pràctiques si igualen o superen la nota de 2,5 punts.

• Dos exàmens parcials individuals, un la primera setmana de novembre (30% de la nota final) i l’altre al desembre o gener, segons el calendari d’exàmens (34 % de la nota final). Tots dos exàmens es poden reavaluar si la nota de cada un iguala o supera els 2,5 punts.

En tots els casos, no presentar-se a alguna de les activitats avaluables es puntua amb un 0. En cas de no presentar cap de les pràctiques o no presentar-se a l’examen, la nota final és de no presentat. Cal assolir una puntuació igual o superior a 3,5 en les proves d’avaluació curtes de cada classe i en cadascuna de les pràctiques per calcular la nota final.

Cal assolir una puntuació igual o superior a 4 en cadascun dels dos exàmens parcials i en cadascuna de les pràctiques per calcular la nota final.

Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació es fa amb una entrega única de les dues pràctiques suspeses que s’han de reavaluar i un examen únic amb les restriccions següents:

• Per presentar-s’hi cal haver obtingut més de 2,5 punts en els diferents elements de qualificació que es reavaluen i haver-se presentat a totes les pràctiques i a les dues proves parcials.

• Només es poden reavaluar dues de les pràctiques.

 

Avaluació única

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consta d’un examen pràctic (30 % de la nota final) i un examen teòric (70 % de la nota final) al desembre o gener (segons el calendari d’exàmens), que es poden reavaluar si la nota supera els 2,5 punts. En els dos casos, no presentar-s’hi es puntua amb un 0.

Cal assolir una puntuació igual o superior a 4,5 en cadascun dels exàmens (pràctic i teòric) per calcular la nota final.

Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació es fa amb un examen únic seguint les pautes de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Beekman, George. Introducción a la informática; traducción de José Manuel Díaz Martín. 6.ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2005. XXXI, 627 p. ISBN 84-205-4345-4.

Catàleg UB  Enllaç

Beekman, George. Introduction to Computing. 6th ed. N.J.: Pearson Customs, 2012. ISBN: 978-1256727842.

Càtaleg UB  Enllaç

Blanco, Jaime. OpenOffice.org 2: guía rápida. Barcelona: Inforbook’s, 2006. 208 p. ISBN 978-84-96097-62-9.

Catàleg UB  Enllaç

Carretero, Jesús [et al.]. Sistemas operativos: una visión aplicada. 2.ª ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2007. XX, 817 p. ISBN 978-84-481-5643-5.

Catàleg UB  Enllaç

Comas Bach, Joan. Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. Barcelona: Altamar, 2005. 255 p. ISBN 84-96334-07-4.

Catàleg UB  Enllaç

Herrerías, Juan Enrique. Manual fundamental de el PC: hardware y componentes. Madrid: Anaya Multimedia, 2008. 669 p. ISBN 978-84-415-2374-6.

Catàleg CCUC  Enllaç

Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking: a top-down approach. 5 th ed. Upper Saddle River (N.J.); Harlow: Pearson Education, 2009. 888 p. ISBN 978-0-13-136548-3.

Catàleg UB  Enllaç

Miguel Pérez, Miquel A. de; Garcia Martínez, Joan. Implantación y mantenimiento de aplicaciones ofimáticas y corporativas (en Open Office). Barcelona: Altamar, 2005. 199 p. ISBN 978-84-96334-05-8.

Catàleg UB  Enllaç

Prieto Espinosa, Alberto; Prieto Campos, Beatriz. Conceptos de informática. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2005. XV, 533 p. ISBN 978-84-481-9857-3.

Catàleg UB  Enllaç

Reed, David. A balanced introduction to computer science. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008. XIX, 380 p. ISBN 978-0-13-601722-6.

Catàleg UB  Enllaç

Shelly, Gary B.; Vermaat, Misty E. Discovering computers. Publisher: Cengage learning; 1st edition (2012). 2 vol.

Catàleg UB  Enllaç