Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informació i Formats Digitals

Codi de l'assignatura: 360043

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

25

 

-  Pràctiques d'ordinadors

 

25

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura Fonaments de Tecnologia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat d'utilitzar i aplicar eines informàtiques per a la implantació, el desenvolupament i l'explotació de sistemes d'informació, i la transformació de formats digitals.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre les característiques i el funcionament dels sistemes i les xarxes informàtiques que s'empren en les unitats i els serveis d'informació.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Distingir els formats de fitxers i d’edició digital, i convertir a diferents formats.

 

Utilitzar les tècniques informàtiques bàsiques de disseny i producció de documents digitals.

 

Marcar documents amb XML.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Formats digitals: matèria primera de la unitat d’informació i de les eines de descripció

1.1. Documents, fitxers, formats i aplicacions

1.2. Metadades: estàndards, ubicació i extracció

2. Fitxers i sistemes de fitxers: conceptes bàsics

2.1. Característiques bàsiques: pes, extensió i aplicacions associades

2.2. Compressió: tipus i paràmetres

3. Reconeixement, propietats i conversió de formats

3.1. Text: pla, estructurat i binari

3.2. Dades: brutes, obertes i massives

3.3. Imatge: matricial i vectorial

3.4. Àudio: digitalitzat i sintetitzat

3.5. Vídeo: contenidors i còdecs

4. Introducció a l’estructuració i transformació d’informació amb XML

4.1. Estructura: elements, atributs, espais de noms i validació

4.2. Navegació i recuperació d’informació en un document XML

4.3. Transformacions XSL

4.4. Aplicacions XML estàndard i XHTML

4.5. Etiquetatge semàntic: microdades, microformats i RDF

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

El professorat introdueix el vessant teòric dels continguts de l’assignatura. Una part d’aquests continguts després l’ha de treballar l’estudiant individualment de manera pràctica, mitjançant exercicis presencials al laboratori d’informàtica, o bé de manera dirigida. Les pràctiques a l’aula d’informàtica formen part de l’avaluació continuada. També es fan exercicis teòrics i es resolen problemes a l’aula. Atesos els continguts de l’assignatura, s’ha de tenir un coneixement bàsic d’anglès tècnic per poder llegir manuals, guies d’ús i informació tècnica. Al llarg de l’assignatura es treballen casos, reals o ficticis, que serveixen per contextualitzar, en l’entorn dels sistemes d’informació, les necessitats de producció i transformació de la informació en diferents formats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

L’avaluació continuada consta de:

• Cinc pràctiques grupals que es fan entre març i juny, cadascuna amb un pes del 6 % de la nota global de l’assignatura (en total, 30 %). Les pràctiques suspeses es poden reavaluar si la nota obtinguda és igual o superior a 2,5.

• Dos exàmens parcials individuals; el primer, dels temes 1 al 3.4, i el segon, dels temes 3.5 al 4, cadascun amb un pes del 35 % sobre la nota global de l’assignatura (en total, 70 %). Els exàmens suspesos es poden reavaluar separadament si la nota obtinguda a cadascun és igual o superior a 3,5.

Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació es fa amb una entrega única de les pràctiques que cal reavaluar i un examen únic amb dues parts. L’estudiant es pot examinar de la part de l’assignatura suspesa o, si escau, de les dues.

 

Avaluació única

El contingut d’aquesta secció no s’aplica als estudiants matriculats en el grup semipresencial de l’assignatura.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en:

• Una pràctica individual que inclogui el reconeixement o la conversió de formats, la validació de documents amb XML i la creació d’un full d’estil XSL (30 % de la nota final).

• Un examen individual que conté una part teòrica de tipus test sobre terminologia i conceptes (35 % de la nota final).

• Una resolució d’un supòsit pràctic sobre la tria d’un format, una DTD o una estratègia de formats adients per a una situació i un servei d’informació donats (35 % de la nota final).

Cal aprovar els tres elements per separat.

 

Informació addicional sobre la reavaluació

La reavaluació en el cas de l’avaluació única es fa amb un examen únic escrit. Per presentar-s’hi, cal haver suspès l’examen d’avaluació única o la pràctica individual amb una nota mínima de 3,5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

Acera García, Miguel Ángel. Manual imprescindible de XML: edición 2012. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. 400 p. ISBN 978-84-415-2960-1.

Catàleg UB  Enllaç

Alberich, Jordi; Corral, Albert; Gómez, David. Producción y tratamiento de gráficos por ordenador I. 2.ª ed. Barcelona: UOC, 2004. ISBN 84-97072-84-7.

Catàleg UB  Enllaç

Angelozzi, Silvina. Metadatos para la descripción de recursos electrónicos en línea: análisis y comparación. Alfagrama, 2010. 120 p- ISBN: 978-987-1305-55-1.

Catàleg UB  Enllaç

Bas, Pablo. Audio digital. Buenos Aires: MP, 2005. 330 p. ISBN 978-987-526-301-7.

Catàleg UB  Enllaç

Bonet, Xavier; Tarrés, Francesc. Sistemas de vídeo y tratamiento de la imagen. 2.ª ed. Barcelona: UOC, 2004. ISBN: 84-9707-370-3.

Catàleg UB  Enllaç

Eíto Brun, Ricardo. Lenguajes de marcas para la gestión de recursos digitales: aproximación técnica, especificaciones y referencia. Gijón: Trea, 2008. 470 p. ISBN 978-84-9704-347-2.

Catàleg UB  Enllaç

Harold, Elliote Rusty. XML 1.1 Bible. Foster City, etc.: IDG Books, 2004. XIX, 1018 p. ISBN 0-7645-4986-3.

Catàleg CCUC  Enllaç
Edició de 1999  Enllaç

Lubas, Rebeca, L. The metadata manual: a practical workbook. Oxford: Chandos Publishing, 2013. 216 p. ISBN 978-1-84334-729-3.

Catàleg UB  Enllaç

Mayer-Schönberger, Viktor. Big data: la revolución de los datos masivos. Madrid: Turner, 2013. 278 p. ISBN 978-84-15832-10-2.

Catàleg UB  Enllaç

Méndez Rodríguez, Eva. Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. 429 p. ISBN 84-9704-055-4.

Catàleg UB  Enllaç

Noerr, Peter. The digital library toolkit. Santa Clara (Calif.): Sun Microsystems, 2003. 3rd ed. 

Catàleg UB (Accés lliure)  Enllaç
2a edició  Enllaç

Note, Margot. Managing image collections: a practical guide. Oxford: Chandos, 2011. 216 p. ISBN 978-1-84-334-599-2.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Abrirllave: tutoriales de informática. Tutorial de XML. [en línia]. Disponible a:<http://www.abrirllave.com/xml/>.[Consulta: 4 juliol 2017].

JISC Digital Media [en línia]. Disponible a: <http://jiscdigitalmedia.ac.uk>. [Consulta: 4 juliol 2017].

Library of Congress. Sustainability of digital formats. Planning for Library of Congress collections [en línia]. Disponible a: <http://digitalpreservation.gov/formats> [Consulta: 4 juliol 2017].

The National Archives. The technical registry [en línia]: pronom. Disponible a: <http://nationalarchives.gov.uk/pronom>. [Consulta: 4 juliol 2017].

Pawon Dave. XSL. Frequently Asked Questions [en línia]. Disponible a: <http://dpawson.co.uk/xsl/index.html> [Consulta: 4 juliol 2017].

Universitat Jaume I. Centre d’Educació i Noves Tecnologies[en línia]. Taller sobre multimèdia bàsic. Disponible a: <http://cent.uji.es/wiki/tallers:multimedia_basic>. [Consulta: 4 juliol 2017].

XSLT Tutorial - basics. [en línia]. Disponible a: <http://edutechwiki.unige.ch/en/XSLT_Tutorial_-_Basics> [Consulta: 4 juliol 2017].

W3CSchools tutorials [en línia]. Disponible a: <http://w3schools.com>. [Consulta: 4 juliol 2017].

Text electrònic

Gartner, Richard. Metadata for digital libraries [en línia]: state of the art and future directions. Bristol: JISC, 2008. Disponible a: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw_0801pdf.pdf>. [Consulta: 4 juliol 2017].