Pla docent de l'assignatura

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de la Comunicaciķ Mediatitzada

Codi de l'assignatura: 363595

Curs acadčmic: 2017-2018

Coordinaciķ: Lydia Sanchez Gomez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

Crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

Específiques de la titulaciķ

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenciķ comunicativa.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teōrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat de comprendre i reflexionar sobre els fonaments bāsics de la comunicaciķ audiovisual.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer l’objecte d’estudi de la comunicació mediatitzada.

• Conèixer els fonaments epistemològics i científics de la comunicació mediatitzada.

• Analitzar els conceptes bàsics de la comunicació mediatitzada.

• Analitzar la naturalesa complexa dels fenòmens comunicatius a través dels mitjans.

• Analitzar la comunicació mediatitzada com a font de creació de símbols.

 

Referits a habilitats, destreses

• Produir textos científics i acadèmics en l’àmbit de la comunicació.

• Identificar els fenòmens comunicatius en context.

• Utilitzar amb correcció i adequació la terminologia específica de la matèria.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Valorar la comunicació mediatitzada com a disciplina científica i àmbit de coneixement.

• Valorar la comunicació mediatitzada com a àmbit de creació simbòlica.

• Valorar la capacitat crítica i d’argumentació.

 

 

Blocs temātics

 

1. Textos mediātics i significats

1.1. La creació de significats

1.2. Els paradigmes i les tradicions en comunicació mediatitzada

1.3. L’organització dels significats en els textos mediàtics

1.4. Les representacions mediàtiques

1.5. La realitat i els mitjans

2. Producciķ

2.1. El negoci dels mitjans

2.2. La regulació

2.3. La producció en la globalització

3. Audičncies

3.1. La producció d’audiències

3.2. La investigació de les audiències

4. Context social

4.1. Els mitjans i el poder

4.2. La societat de masses

4.3. El modernisme i el postmodernisme

4.4. El consum i la publicitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professor introdueix cada tema a partir d’una exposició teòrica. Els alumnes han de preparar individualment les lectures obligatòries assignades a cada tema, que es debaten a l’aula. Una part de les lectures estan en anglès. Es pretén afavorir la lectura prèvia; el debat col·lectiu dels textos; la presentació oral de les idees clau, i la capacitat analítica, crítica i argumentativa.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen la participació, la implicació, la qualitat del treball desenvolupat i l’assoliment dels objectius de l’assignatura.

La qualificació final es fa a partir d’avaluar els ítems següents un cop acabats:

— Una prova escrita del primer bloc (20 % de la nota final).
— Una prova escrita del segon i tercer blocs (30 % de la nota final).
— Una prova escrita del quart bloc (50 % de la nota final).

A més, hi ha un treball escrit, de caràcter voluntari, que pot servir per apujar la nota final fins a un 20 %.

Reavalució

Només els alumnes que obtinguin una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 3’5 i inferior a 5 poden optar a la reavaluació, que consisteix en una prova escrita del bloc que no s’ha aprovat i es fa en el període acadèmic que estableixi el centre.

 

Avaluaciķ única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula (o l’ampliació de la matrícula, si és posterior a l’inici del semestre).

L’avaluació única consisteix en una prova escrita de tota la matèria, que representa el 100 % de la nota final. Per superar l’assignatura cal obtenir com a mínim un 5 en aquesta prova.

Reavalució

Només els alumnes que obtinguin una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 3’5 i inferior a 5 poden optar a la reavaluació, que consisteix en una prova escrita del bloc que no s’ha aprovat i es fa en el període acadèmic que estableixi el centre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Llibre

Biagi, Shirley. Media/impact: an introduction to mass media. Belmont (Calif.) [etc.]: Thomson-Wadsworth, cop. 2007. xxxii, 396 p. (Wadsworth series in mass communication and journalism). ISBN 978-0-495-05026-1.

Catāleg UB  Enllaç

Campos Havidich, Manuel; Pérez-Montoro, Mario. Representació i processament del coneixement. Barcelona: UOC, 2004. 1 vol. ISBN 84-9788-047-1.

Catāleg UB  Enllaç
Ediciķ del 2000  Enllaç

Craig, Robert T.; Muller, Heidi L. (eds). Theorizing communication: readings across traditions. Thousand Oaks (Calif.) [etc.]: SAGE, 2007. xviii, 525 p. ISBN 978-1-4129-5237-8.

Catāleg UB  Enllaç

Jones, Paul; Holmes, David. Key concepts in media and communications. Los Angeles: SAGE, 2011. xiii, 256 p. (SAGE key concepts). ISBN 978-1-4129-2822-9.

Catāleg UB  Enllaç

Long, Paul; Wall, Tim. Media studies: texts, production, context. Harlow: Pearson, 2012. xvi, 514 p. ISBN 978-1-4082-6951-0. 

Catāleg UB  Enllaç

Straubhaar, Joseph D.; Larose, Robert. Media now: understanding media, culture, and technology. Belmont (Calif.): Thomson/Wadsworth, cop. 2008. xxi, 576 p. ISBN 978-0-495-10047-8.

Catāleg UB  Enllaç

Valdivia, Angharad N. (ed.). A companion to media studies. Malden (Mass.): Blackwell, 2003. xiii, 590 p. (Blackwell companions in cultural studies; 6). ISBN 0-631-22601-X. 

Catāleg UB  Enllaç

Vídeos, DVD i pelˇlícules cinematogrāfiques

Levinson, Barry. Wag the dog. [Estats Units d’Amèrica]: New Line Home Video, cop. 1998. (ca. 93 min): col., so. [En procés d’adquisició].

Catāleg UB  Enllaç

McCarthy, Tom. Spotlight. Madrid: Aurum Producciones, DL 2016.(128 min): col., so.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB  Enllaç

Capítol

Ang, Ien. "Audience-as-market and audience-as public". En: Ang, Ien. Desperately Seeking the Audience, London: Routledge, 1991, p. 21-27.

Catāleg UB  Enllaç

Barther, Roland. "La muerte del autor". En: Barther, Roland. El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona: Paidós, 1997. 

Catāleg UB  Enllaç
També disponible en línia  Enllaç

Campos Havidich, Manuel.  "Coneixement". En: Pérez-Montoro, Mario (coord.). Representació i processament del coneixement. Barcelona: UOC, 2004. 

Cātaleg UB  Enllaç
Ediciķ del 2000  Enllaç

Campos Havidich, Manuel. "Creença i justificació". En Pérez-Montoro, Mario (coord.). Representació i processament del coneixement. Barcelona: UOC, 2004.

Catāleg UB  Enllaç
Ediciķ del 2000  Enllaç

Article

Craig, Robert T. "Communication theory as a field". Communication theory, vol. 9, nº 2 (May 1999), p. 119-161. DOI: 10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x.

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via Wiley)  Enllaç