Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Comunicació en els Mitjans

Codi de l'assignatura: 363596

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Angela Armenia Castrechini Trotta

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Informació per a alumnes Erasmus

 

L’assignatura disposa de material en anglès per a estudiants internacionals. L’avaluació de les diverses activitats es pot fer en anglès.

 

 

Consideracions prèvies

 

Les proves o treballs d’avaluació que siguin una còpia o plagi de material escrit o electrònic són una irregularitat i, com a tal, es qualifiquen amb un 0, d’acord amb l’article 16.7 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teòrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat de comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Distingir perspectives teòriques diferents en la psicologia de la comunicació.

 

Referits a habilitats, destreses


Elaborar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en fonts bibliogràfiques relacionades amb la psicologia dels mitjans.

 

Referits a actituds, valors i normes


Comprendre el funcionament i els efectes psicològics i psicosocials dels mitjans de comunicació.

 

 

Blocs temàtics

 

1 La comunicació des del punt de vista psicològic

1.1 Característiques i funcions psicològiques de la comunicació

1.2 Codis psicològics, culturals i psicosocials. Contextos comunicatius

2 Teories psicològiques sobre comunicació

2.1 Models matemàtics o derivats de la teoria de la informació

2.2 Models sociosemiòtics

2.3 Nous plantejaments teòrics

3 Aspectes psicològics implicats en la comunicació mediatitzada

3.1 Percepció social, estereotips i actituds en la comunicació

3.2 Formació d’emocions a través dels mitjans audiovisuals

3.3 Identitat i mitjans

4 Efectes psicològics dels mitjans de comunicació

4.1 Efectivitat de la comunicació

4.2 Tipologia d’efectes

4.3 Anàlisi dels efectes en la cognició, la comprensió, les actituds, els valors i la conducta

5 Comunicació i persuasió

5.1 La publicitat com a forma de comunicació social

5.2 El poder de la publicitat, efectes psicològics i socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència es divideix en l’exposició a l’aula dels continguts teòrics bàsics i el desenvolupament d’una sèrie d’activitats pràctiques.

En les sessions presencials es perfilen i s’aclareixen els conceptes bàsics i fonamentals de la matèria. També hi ha tutories que orienten els estudiants perquè executin adequadament les activitats acadèmiques.

D’altra banda, mitjançant el Campus Virtual, l’alumnat accedeix al calendari, a la planificació de l’assignatura, als materials d’estudi, als materials de suport i als exercicis pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es basa en la presentació d’informes derivats dels exercicis pràctics, en la participació en els debats i en la resolució d’una prova final. Aquestes activitats es ponderen de la manera següent:

— Elaboració de dos informes derivats dels exercicis pràctics (40 %).
— Participació en activitats i debats presencials o virtuals (20 %).
— Resolució d’una prova final (40 %).

És obligatori lliurar, en les dates establertes, tots els informes, participar activament als debats i presentar-se a l’examen final. Cal aprovar l’examen per poder aprovar l’assignatura.

Reavaluació

Són subjectes de reavaluació els alumnes que no hagin aprovat l’examen d’avaluació continuada. La reavaluació consisteix en una prova escrita que consta de dues a quatre preguntes obertes relacionades amb els continguts de l’assignatura.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula (o l’ampliació de la matrícula, si és posterior a l’inici del semestre).

L’avaluació única consisteix en un examen de preguntes tancades i obertes sobre els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del curs.

Reavaluació

Són subjectes de reavaluació els alumnes que no hagin aprovat l’examen d’avaluació única. La reavaluació consisteix en una prova escrita que consta de dues o tres preguntes obertes relacionades amb els continguts de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Berjano, E. y Pinazo, S (2001). Interacción social y comunicación. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2001.

Catàleg UB  Enllaç

Cuesta, U. (2000). Psicología Social de la Comunicación. Madrid: Cátedra.

Catàleg UB  Enllaç

Moral, F. e Igartua, J. J (2005). Psicología Social de la Comunicación. Aspectos teóricos y prácticos. Málaga: Aljibe.

Catàleg UB  Enllaç

Mucchielli, A. (1998). Psicología de la Comunicación. Barcelona: Paidós.

Catàleg UB  Enllaç

Pastor, Y. (2006). Psicología social de la comunicación. Aspectos básicos y aplicados. Madrid: Pirámide.

Catàleg UB  Enllaç