Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història dels Models Audiovisuals

Codi de l'assignatura: 363597

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Paula Ortiz Alvarez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Transversals de la titulació

   -

Capacitat d'utilitzar les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió a fi d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

Específiques de la titulació

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entendre'n els principis teòrics i saber-los aplicar.

   -

Capacitat de comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Analitzar de manera crítica la producció audiovisual des del punt de vista visual, auditiu i narratiu.
— Analitzar de manera crítica la producció audiovisual d’acord amb els processos d’evolució de l’imaginari col·lectiu en els entorns de comunicació contemporanis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als models audiovisuals

1.1. Del cinematògraf als entorns digitals

2. El model audiovisual de la ficció

2.1. Maneres de representació, èpoques i moviments

3. Els models audiovisuals (mal anomenats) perifèrics o de no-ficció

3.1. L’animació

3.2. El documental

3.3. L’experimental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge combina la teoria i la pràctica en les sessions presencials, en què es desenvolupa un programa per a cadascun dels tres blocs temàtics proposats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en dos elements:

— Una prova final escrita obligatòria, que representa el 50 % de la nota final, formada de dues parts: una amb preguntes curtes i una altra amb temes per desenvolupar.

— Una pràctica escrita obligatòria, que representa l’altre 50 % de la nota, que s’ha d’anar lliurant i valorant per parts al llarg del semestre. El tema de la pràctica és l’anàlisi de l’obra d’un autor de ficció del segle XXI.

Reavaluació
Si un alumne suspèn una de les activitats d’aprenentatge pot optar a la reavaluació, refent aquesta activitat, sempre que l’hagi presentada amb anterioritat i hagi obtingut una qualificació mínima de 4 punts. La reavaluació es fa en el període acadèmic que estableix el centre.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova final escrita obligatòria, que representa el 50 % de la nota final, i en una pràctica escrita obligatòria, que representa l’altre 50 % de la nota. El tema de la pràctica és l’anàlisi de l’obra d’un autor de ficció del segle XX.

Reavaluació
Si un alumne suspèn una de les activitats d’aprenentatge pot optar a la reavaluació, refent aquesta activitat, sempre que l’hagi presentada amb anterioritat i hagi obtingut una qualificació mínima de 4 punts. La reavaluació es fa en el període acadèmic que estableix el centre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Duran, Jaume; Sánchez, Lydia (eds.). Industrias de la comunicación audiovisual. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008. 358 p. (Comunicació activa; 3). ISBN 978-84-475-3291-9.

Catàleg UB  Enllaç

Mercader, Antoni; Suárez, Rafael (eds.). Puntos de encuentro en la iconosfera: interacciones en el audiovisual. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, DL 2013. 303 p. (Comunicació activa; 11). ISBN 978-84-475-3698-6. 

Catàleg UB  Enllaç

Talens, Jenaro; Zunzunegui, Santos (coords.) Historia general del cine. Madrid: Cátedra, cop. 1995-1998. 12 vol. (Signo e imagen). ISBN 84-376-1369-8.

Catàleg UB  Enllaç