Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret i Deontologia de la Informació

Codi de l'assignatura: 363599

Curs acadèmic: 2017-2018

Coordinació: Laura Diez Bueso

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

Crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

50

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Transversals comunes de la UB

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Específiques de la titulació

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.

   -

Capacitat de gestionar el marc legal i deontològic de l'activitat professional.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les característiques principals del sistema constitucional espanyol, especialment pel que fa al sistema de drets.

 

Utilitzar els conceptes jurídics fonamentals relatius al sistema de drets, especialment pel que fa a la informació i la deontologia.

 

Distingir i comprendre els elements centrals de la regulació dels drets d’expressió en la Constitució espanyola.

 

Elaborar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca en fonts bibliogràfiques relacionades amb el dret a la informació.

 

Elaborar informes que demostrin la comprensió dels elements rellevants dels drets d’autor, especialment els aplicats a l’obra audiovisual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al sistema constitucional espanyol

1.1. Caràcters generals de l’ordenament jurídic espanyol i autonòmic

1.2. Sistema de drets i llibertats a la Constitució i al Conveni europeu de drets humans

2. Llibertat d’expressió i dret a la informació

2.1. Elements definidors del dret a la informació: la veracitat i la rellevància pública de la informació

2.2. Límits del dret a la informació: els drets de l’àmbit privat

2.3. Protecció de dades personals

3. Propietat intel·lectual

3.1. Concepte d’autoria

3.2. Drets morals dels autors i dels intèrprets

3.3. Drets patrimonials dels autors i dels intèrprets

3.4. Protecció de l’obra audiovisual

3.5. Permisos necessaris per crear una obra audiovisual

4. Deontologia de la informació

4.1. Autoregulació: fonts i límits

4.2. Codis deontològics

4.3. Organismes d’autocontrol

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament i aprenentatge combina classes magistrals, debats sobre lectures assignades, resolució de casos pràctics i comentaris de jurisprudència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els alumnes que segueixen l’avaluació continuada han de fer dues activitats: un test amb preguntes d’elecció múltiple (25 %) i un treball elaborat en grup (25 %). Aquestes activitats representen el 50 % de la qualificació final, que es completa amb l’altre 50 % corresponent a l’examen final.

 

Avaluació única

L’alumnat que no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en un examen final amb preguntes de tipus test i un cas pràctic.

Reavaluació

Els alumnes que hagin tret una nota final igual o superior a 4 poden fer un examen de reavaluació, que consisteix en una prova escrita de caràcter teòric.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Carreras, L. Règim jurídic de la informació: periodistes i mitjans de comunicació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1996.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg (ed. en castellà)  Enllaç

Esteve Pardo, A. (coord.). Propiedad intelectual. València: Tirant lo Blanch, 2009.

Catàleg UB  Enllaç

Aznar, H. Ética de la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y recomendaciones para los medios. Barcelona: Paidós, 2005.

Catàleg UB  Enllaç

Aznar, H. Comunicación responsable. La autoregulación de los medios. Barcelona: Ariel, 2005.

Catàleg UB  Enllaç

Díez, L. Los límites de la creación artística en Estados Unidos y Europa: entre la libertad de expresión y el discurso del odio. València: Tirant lo Blanch, 2017.

Catàleg UB  Enllaç

Capítol

Díez, L. "La garantía de los derechos en el ordenamiento español". Bonet, J. i Sánchez, V. (dir.) Los derechos humanos en el siglo xxi: continuidad y cambios. Barcelona: Huygens Editorial, 2008.

Catàleg UB  Enllaç

Revista

Revista Catalana de Dret Públic, núm. 34, 2007. Monogràfic dedicat a les autoritats reguladores de l’audiovisual.

Catàleg UB  Enllaç
Accés lliure  Enllaç

Article

Díez, L. "La relevancia pública en el derecho a la información: algunas consideraciones". Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 66, 2002.

Catàleg UB  Enllaç

Portas, C., "El tratamiento informativo de las tragedias en los medios audiovisuales". Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas, núm. 26, 2013.

En línia  Enllaç